ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το σχέδιο Π.Δ. «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011, που έχει ήδη σταλεί προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

«Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 234).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4002/2001 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» ( Α’ 314).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση Υπουργείου. Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995/1.7.2011 (Β’1587 και Β’1601) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη»
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. …. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος π.δ. αφορούν στο πλεονάζον προσωπικό της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’152) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α΄314).
2. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 2
Κριτήρια Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού
1. Το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του παρόντος π.δ.
2. Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων αντικειμενικών κριτηρίων:

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στο π.δ. 50/2001, για κάθε κλάδο /ειδικότητα: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό είκοσι πέντε (25) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με τον αριθμό είκοσι (20) για την κατηγορία ΔΕ.
Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα: σαράντα (40) μονάδες.
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος το δεύτερο πτυχίο είτε του πανεπιστημιακού είτε του τεχνολογικού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
Διδακτορικό δίπλωμα: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: εκατόν (100) μονάδες.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους , η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις διακόσες (200) μονάδες.
Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου: είκοσι (20) μονάδες.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: σαράντα (40) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: τριάντα (30) μονάδες, γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης : είκοσι (20) μονάδες, δ) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης: δέκα (10) μονάδες.
Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.

Δ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος: είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εμπειρία στον κλάδο/ειδικότητα έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή του κλάδου/ειδικότητας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υπάλληλος κατατάσσεται στον πίνακα και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας το χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία σύμφωνα με  το υπό στοιχείο Δ΄ κριτήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

ΣΤ. Ηλικία: Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: τέσσερις (4) μονάδες ανά έτος

Ζ. Οικογενειακή Κατάσταση:
Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες
Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Αριθμός τέκνων:
Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Η. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού: Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.

Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχεία ΣΤ και Ζ κριτήρια.

3. Το πλεονάζον προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακολούθων αντικειμενικών κριτηρίων:

Α. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος : τριάντα (30) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.

Β.ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εμπειρία σε οποιονδήποτε αντικείμενο έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιονδήποτε αντικείμενο.
Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία βάσει του προηγουμένου (Α) εδαφίου.
Γ. Ηλικία: Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: πέντε (5) μονάδες ανά έτος.

Δ. Οικογενειακή Κατάσταση:
Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες
Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Αριθμός τέκνων
Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Ε. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού: Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.

Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχείο Γ και Δ κριτήρια.

4. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Άρθρο 3
Διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά φορέα
1. Για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού ο διάδοχος ή ο υφιστάμενος φορέας (όταν δεν υφίσταται διάδοχος) αποστέλλει στο ΑΣΕΠ πίνακα του προσωπικού που προσδιορίστηκε ως πλεονάζον, αμέσως μετά από τον προσδιορισμό του, και όχι πέραν του ενός (1) μηνός. Ο πίνακας περιλαμβάνει το εν λόγω προσωπικό κατά αλφαβητική σειρά, με αναφορά απαραιτήτως του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου, των στοιχείων ταυτότητας, της ημερομηνίας πρόσληψης στο φορέα και του κλάδου-ειδικότητας αυτού. Ο πίνακας συνοδεύεται από έντυπο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα προσόντα και τις ιδιότητες εκάστου εκ των αναγραφομένων στον πίνακα υπαλλήλου. Ο πίνακας (και το έντυπο υπηρεσιακών μεταβολών) αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Ο πίνακας καθώς και το σχετικό έντυπο κοινοποιούνται από τον οικείο φορέα ταυτοχρόνως στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και τις ιδιότητες, από τη βαθμολόγηση των οποίων προκύπτει η σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα.
3. Η υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), για τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτή.
4. Τα δικαιολογητικά που, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 10 του παρόντος π.δ., αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες του ενδιαφερόμενου πρέπει να επισυνάπτονται σ’ αυτήν, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Η διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού διενεργείται από ειδική τριμελή Κεντρική Επιτροπή που συγκροτεί το Α.Σ.Ε.Π. από μέλη του ή πρώην μέλη του.  Η υποβοήθηση του έργου της ειδικής Κεντρικής Επιτροπής, η προετοιμασία των στοιχείων και οι λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, η παραλαβή, ο έλεγχος, η πρωτοκόλληση, η κωδικοποίηση και οπτική παραβολή και κάθε άλλη εργασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.
6. Η Κεντρική Επιτροπή της Διαδικασίας Κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, επεξεργάζεται τις αιτήσεις που υποβάλλονται και κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό σε πίνακες ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα βάσει της συνολικής βαθμολογίας κάθε κατατασσόμενου σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 του παρόντος π.δ. Ο ενδιαφερόμενος που είτε δεν υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά είτε την υποβάλλει εκπρόθεσμα εντάσσεται στον πίνακα της ειδικότητάς του χωρίς μόρια και δεν δύναται να συμμετέχει σε καμία διαδικασία διάθεσης ή απασχόλησης .
7. Ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στην κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα με την οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, κατατάσσεται σε πίνακα της ίδιας κατηγορίας και σε ειδικότητα των τυπικών του προσόντων.
8. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος π.δ., επικουρικοί πίνακες τυπικών προσόντων, όπως προβλέπονται στο π.δ. 50/2001, δεν καταρτίζονται, αλλά δημιουργείται πίνακας κατάταξης της ειδικότητας, στον οποίο εντάσσονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κύρια και επικουρικά προσόντα της συγκεκριμένης ειδικότητας και με τη σειρά που προκύπτει από βαθμολόγηση των κριτηρίων του παρόντος π.δ.
9. Ο πίνακας κατάταξης συντάσσεται κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και φορέα, υπογράφεται από τον πρόεδρο της κεντρικής επιτροπής και τα μέλη αυτής και περιλαμβάνει όλο το πλεονάζον προσωπικό κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με αναφορά των κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη για κάθε κατατασσόμενο και της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.
10. Ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού του φορέα δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

Άρθρο 4
Ενστάσεις – Κύρωση πινάκων
1. Κατά του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ανά φορέα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων αυτών στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η δυνατότητα και η προθεσμία άσκησης ένστασης αναφέρονται ρητά σε σχετική καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π και σε ανακοίνωση στον τύπο.
2. Η ένσταση είναι έγγραφη και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά ορισμένης πράξης ή παράλειψης. Η άσκησή της γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. Στην ένσταση επισυνάπτεται το από το νόμο οριζόμενο παράβολο, το οποίο εκδίδεται από δημόσιο ταμείο, άλλως δεν εξετάζεται.
3. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί, προβαίνει, στην κατάρτιση και κύρωση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά φορέα, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 5
Ενοποίηση – Επικαιροποίηση του πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού

1. Τον Μάρτιο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους το ΑΣΕΠ προβαίνει σε ενοποίηση των οριστικοποιημένων πινάκων των φορέων ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα. Ο Ενοποιημένος Πίνακας Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).
2. Το ΑΣΕΠ πριν τη δημοσίευση του ενοποιημένου πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού τον Μάρτιο μήνα, εκδίδει πρόσκληση επικαιροποίησης των προσόντων ή/και ιδιοτήτων των εγγεγραμμένων στους οικείους πίνακες κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού. Με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους ανωτέρω Πίνακες να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση για την επικαιροποίηση προσόντων ή/και ιδιοτήτων τους (όπως πολυτεκνία), κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στην Απόφαση του άρθρου 10 του παρόντος π.δ.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άλλως τα ανωτέρω προσόντα ή ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους. Οι εγγεγραμμένοι στους εν λόγω Πίνακες, των οποίων δεν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή οι ιδιότητες πρέπει να το δηλώνουν σε κάθε υποβαλλόμενη αίτηση.

Άρθρο 6
Διαδικασία μεταφοράς για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού

1. Το ΑΣΕΠ, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Κατανομής του ποσοστού 10% των ετήσιων προσλήψεων του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α΄ 40), όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 4 γ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), εκδίδει μία φορά το έτος προκήρυξη για μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (234 Α’).
2. Με την εν λόγω προκήρυξη καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση δήλωσης προτιμήσεων, προκειμένου να διατεθούν για μεταφορά σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν.3812/2009.
3. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Υπουργού και των άλλων συναρμόδιων Υπουργών. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς συνεπάγεται τη διαγραφή του ενδιαφερόμενου από τον ανωτέρω Πίνακα.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου

1. Οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.
Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι η ακόλουθη:
Ο οικείος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται:
α) Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προς πρόσληψη προσωπικού,
β) Τα απαιτούμενα προσόντα
γ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
δ) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις
ε) Ο υπολογισμός του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων και η κατανομή αυτού μεταξύ των κλάδων- ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.
Το ΑΣΕΠ, εφαρμόζοντας κατ΄ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, προβαίνει στον έλεγχο της ανακοίνωσης και στην έγκριση της κατανομής των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) υποβάλλουν αίτηση στον εκάστοτε φορέα, σύμφωνα με την Απόφαση του άρθρου 10 του παρόντος π.δ.
3. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται από τους φορείς στους πίνακες της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τη βαθμολογία τους στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, η οποία προκύπτει από τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων του άρθρου 2 του παρόντος π.δ. και δεν απαιτείται να κατέχουν τα τυχόν προβλεπόμενα, από την ανακοίνωση, πρόσθετα προσόντα. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού ισχύουν τα κωλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθώς και του π.δ. 164/2004.
4.  Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) από το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές και κατέχουν τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση προσόντα.

Άρθρο 8
Επιλογή προσωπικού για μερική απασχόληση
1. Το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, εφόσον υποβάλλει αίτηση, προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το ν. 3250/2004. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να διεκδικήσει θέση μερικής απασχόλησης υποβάλλει στον εκάστοτε οικείο φορέα αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με την Απόφαση του άρθρου 10 του παρόντος π.δ.

2. Για την επιλογή του προσωπικού για μερική απασχόληση από τον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3250/2004 και του ν. 3448/2006, ούτε απαιτείται το προσωπικό αυτό να κατέχει τυχόν προβλεπόμενα από την ανακοίνωση πρόσθετα πάσης φύσεως προσόντα. Αντιθέτως, ισχύουν τα κωλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθώς και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004.

Άρθρο 9
Παραμονή στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού
Το προσωπικό του Ενοποιημένου Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος π.δ., δεν διαγράφεται από τον ανωτέρω πίνακα, ο δε χρόνος απασχόλησης δεν προσμετράται ως χρόνος παραμονής σ΄ αυτόν.

Άρθρο 10
Εξουσιοδοτική Διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπή της Διαδικασίας Κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, στη διεξαγωγή της διαδικασίας κατάταξης στον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, στον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου υπηρεσιακών μεταβολών και της αίτησης των ενδιαφερομένων για την ένταξη στον πίνακα και την επικαιροποίηση των προσόντων και ιδιοτήτων τους, στον τρόπο απόδειξης των προσόντων και ιδιοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος, στη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας Κατάρτισης των Προσωρινών και του Ενοποιημένου Πίνακα, καθώς και στη διαδικασία υποβολής αίτησης για την κατάληψη θέσης σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις
Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος Π.Δ., η ενοποίηση των πινάκων κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ. θα διενεργείται ανά τρίμηνο. Εφόσον κατά το ως άνω χρονικό διάστημα έχει κυρωθεί πίνακας κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού ενός μόνο φορέα, θα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει την ισχύ του Ενοποιημένου Πίνακακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος π.δ.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος π.δ.

πηγή : www.diorismos.gr