ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) – Η επίσπευση πλειστηριασμού διενεργείται καταχρηστικώς [281 ΑΚ] όταν ο οφειλέτης έχει προηγουμένως υποβάλλει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού με βάση το ν.3869/2010 – Με το άρθρο 46§§1 & 2 του ν.3986/2011, η αναστολή του πλειστηριασμού της α΄ κατοικίας παρατάθηκε έως 31.12.2011 και εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Πάρι Αναστασάκου, δικηγόρου Αθηνών.

Αριθμός Απόφασης 7350/2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή, Μαρία Αποστολοπούλου, Πρωτοδίκη την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Ιουλίου 2011, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση

Των αιτούντων: I) Ι.Α. του …… και 2) Δ. συζ. Δ.Α., το γένος Μ., αμφοτέρων κατοίκων Ραφήνας οδός … αρ…., οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πλ. Δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.

Της καθ`ής η αίτηση: εταιρίας ……. με την επωνυμία «………..», ………, που εδρεύει στην Αγγλία και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από τη διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………..ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ………….. ……………….

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 11-07-2011 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 126793/13637/2011 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διάδικων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν με την υπό κρίση αίτηση τους, να ανασταλεί για τους αναφερομένους στο δικόγραφο αυτής λόγους ο επισπευδόμενος την 20.07.2011 αναγκαστικός πλειστηριασμός του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο της αιτήσεως ακινήτου τους, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. 126764/9795/2011 ανακοπής τους, επικαλούμενοι ότι η διενέργεια της εκτελέσεως θα προξενήσει σ` αυτούς ανεπανόρθωτη βλάβη και ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής τους. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η υπό κρίση αίτηση, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως (κατατεθείσα τουλάχιστον πέντε εργασίμους ημέρες προ της ημέρας του πλειστηριασμού την 12.07.2011 κατ` άρθρο 938 παρ. 3 εδ. β` ΚΠολΔ), αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 933 παρ.1 – 2, 938 παρ. 1 – 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμος, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 933 934 938 και 951 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση αναστολής να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Σύμφωνα με το αρθρ. 1 Ν. 3869/03.08.2010 που αφορά στη “ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις” «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Περαιτέρω σύμφωνα με το αρ. 9 του ιδίου ως άνω νόμου «1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό».

Ακόμη στο άρθρ. 19 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9» Τέλος, κατά την παρ. 2 του αρ. 46 του ν. 3986/2013 αναφέρεται ότι «στην παρ. 1 του αρ. 19 του Ν. 3869/2010 η φράση μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 αντικαθίσταται από τη φράση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011» ενώ προστέθηκε και το εδάφιο «η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Με τον μόνο λόγο ανακοπής οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη ως καταχρηστική η επισπευδόμενη σε βάρος της ακίνητης περιουσίας τους αναγκαστική εκτέλεση καθόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 3869/10, διότι αμφότεροι είχαν κοινοποιήσει στην καθής, προ της κοινοποίησης σε αυτούς της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης μετά από την από 31.05.2011 υπ` αριθμ. 40.597 δήλωση πλειστηριασμού που δεν διενεργήθηκε της συμβ/φου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, το δε εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο συνιστά την κύρια κατοικία του πρώτου των αιτούντων.

Ο ως άνω λόγος είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των αρ. 281 και του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσία. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, από τους ισχυρισμούς των πληρεξουσίων δικηγορών τους που αναπτύχθηκαν προφορικά αλλά και με τα έγγραφα σημειώματα τους και από την όλη διαδικασία πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Με επίσπευση της καθής η αίτηση και δυνάμει και προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως της ύψους 213.819,5 ευρώ, επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ακινήτου των καθών δυνάμει της υπ` αριθμ. 601/14.06.2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………………. Το πλειστηριαζόμενο ακίνητο, επί του οποίου ο πρώτος αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και η δεύτερη το δικαίωμα επικαρπίας, είναι οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 196,55τμ, οικοδομής κειμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στον οικισμό Νέου Βουτζά του δήμου Ραφήνας Αττικής, επί της οδού ….. αρ. …. Η αξία εκτίμησης για την ψιλή κυριότητα του ως άνω ακινήτου ορίστηκε (σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 3617/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου) στο ποσό των 360.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 240.000 ευρώ, ενώ η τιμή του δικαιώματος επικαρπίας εκτιμήθηκε στο ποσό των 240.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 160.000 ευρώ. Περαιτέρω, το ως άνω κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του πρώτου των αιτούντων, όπως προκύπτει και από τα προσαγόμενα φύλλα Ε9, το δε γεγονός ότι σήμερα μισθώνει το ως άνω ακίνητο σε τρίτους, διαμένοντας με την οικογένεια του στο σπίτι της μητέρας του επί της ιδίας οικοδομής, δεν αναιρεί το χαρακτήρα του ως άνω ακινήτου ως κύρια κατοικία του καθού, αφού είναι το μόνο ακίνητο κυριότητος του. Περαιτέρω οι αιτούντες στις 17.01.2011 είχαν ζητήσει και έλαβαν από την καθής αναλυτική βεβαίωση της οφειλής του, κατά τα επιτασσομένα στο αρ. 2§4 του ν. 3869/2010, ενώ εξάλλου σε μεταγενέστερο χρόνο κοινοποίησαν στην καθής πρόταση τους περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, χωρίς όμως ανταπόκριση από την τελευταία. Ως προς το ζήτημα αν οι ανωτέρω έχουν ή όχι πτωχευτική ικανότητα, δοθέντος ότι τυγχάνουν εταίροι και πρώην διαχειριστές ΕΠΕ, είναι πλέον άνευ αντικειμένου μετά και την επέκταση κατά την παρ. 2 του αρ. 46 του v. 3986/2011 της ευεργετικής διάταξης του αρ. 1 του Ν. 3869/03.08.2010 και σε πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Εξάλλου από καμία διάταξη του ως άνω νόμου δεν προκύπτει ότι οι ευεργετικές ρυθμίσεις αυτού αφορούν μόνο σε όσους φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή κατά το νόμο 2251/1994, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η καθής. Ακόμη η συνολική αξία του ως άνω ακινήτου εκτιμάται στο ποσό των 284.997,50 ευρώ (βλ. έκθεση πολιτικού μηχανικού Ευθυμίου Παπαχρήστου) και άρα είναι χαμηλότερη από το ποσό των 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 25.000 ευρώ για το τέκνο με προσαυξημένη την αξία αύτη κατά 50% (βλ. αρ. 21 ν. 3842/2010). Οι ως άνω αιτούντες έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, χωρίς δόλο, που εξάλλου δεν τον επικαλείται ούτε η καθής, η δε ως άνω οφειλή αναλήφθηκε το έτος 2002. Επομένως με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγής τους στο αρ. 19 του ν. 3869/2010 και πιθανολογείται ότι ο λόγος αυτός θα γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος (βλ. και προσκομιζόμενες υπ` αριθμ. 5352/2011, 8326/2010, 7794/10 αποφάσεις αυτού του Δικαστηρίου)

Πιθανολογείται ακόμη ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους αιτούντες και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν η υπό κρίση αίτηση και να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. 126764/19795/2011 ανακοπής και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 12.05.2015.

Τέλος, πρέπει να καταδικασθούν οι αιτούντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ` ης η αίτηση ανωνύμου εταιρίας (άρθρο 178 παρ. 3 του Ν.Α. 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων»), η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα με το σημείωμα της, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία επισπεύδεται δυνάμει της υπ` αριθμ. 601/34.06.2011 περίληψης κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …………….. με βάση την υπ` αριθμ. 40.597/31.05.2011 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού που δεν διενεργήθηκε της συμβ/φου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. ………./19795/2011 ανακοπής και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αιτούντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ` ης η αίτηση, την οποία καθορίζει στο ποσόν των διακοσίων ΕΥΡΩ (200 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 18.07.2011 απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.