ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕιρΚρωπίας 22/2012

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών – Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου – Σύνταξη ως μοναδικό εισόδημα του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου – Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας – Εξαίρεση από την εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου -.

Δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου ως προς τον υπερδανεισμό του, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται επειδή έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους (μέσω βεβαίωσης αποδοχών) απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά (έκδοση ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Πέρα από την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση δύνανται να εξαιρεθούν και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκποίηση δεν κρίνεται σκόπιμη, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Στην προκειμένη περίπτωση εξαιρούνται της εκποίησης πέραν της πρώτης κατοικίας: α) το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοχώραφου, εμβαδού 1600 τμ, στη Λακωνία, εμπορικής αξίας 2200 ευρώ β) το 1/3 εξ αδιαιρέτου 4 ελαιοχώραφων, εμβαδού συνολικού 5.420 τμ, στην Λακωνία, αξίας επιμέρους 500, 500, 300 και 700 ευρώ και γ) το αυτοκίνητο HYUNDAI ACCENT, 1300cc, χρονολογίας 1998, αξίας 800 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 22/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κρωπίας ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΉ και τη Γραμματέα ΕΛΕΝΗ ΡΟΪΝΑ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 16-11-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΪΤΟΥΣΑΣ: Π. Α. του Γεωργίου, κατοίκου Ραφήνας, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο-Πέτρο Λεβαντή.

ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα ατομικά αλλά και ως διαχειρίστρια της εταιρίας με την επωνυμία DANEION APC LIMITED, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευάγγελο Μπαρμπούρη 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Χατζηαντωνίου 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ευγενία Γατοπούλου.

Η αιτούσα με την από 13-5-2011 αίτησή της, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό και για τους λόγους που αναφέρονται σʼ αυτήν ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

Για την αίτηση αυτή με την με αριθμ. 46/13-5-2011 πράξη μας ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί αυτή που αναφέρεται στην αρχή κατά την οποία:

ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Η αιτούσα εκθέτει ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους πιστωτές της, οφειλές τις οποίες αναγράφει αναλυτικά ανά πιστώτρια, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Εκθέτει, επίσης, τα μηνιαία εισοδήματά της από τη σύνταξη και τα ακίνητά της, την κατάσταση των περιουσιακών της στοιχείων και αναφέρει ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις πιστώτριες. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, να ρυθμισθούν δικαστικά οι οφειλές της προς τις καθ’ ων η αίτηση, με βάση το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει κάι εκφράζοντας την επιθυμία να διατηρήσει στην κυριότητά της το ακίνητο που αναφέρει.

Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται στο δικαστήριο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3869/2010, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010: α) η από 10-5-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Τσουκαλά και β) η από 7-6-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας με απαλλαγή της.

Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της, αφού δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός της αιτούσας με τους πιστωτές της.

Η 1η από τους πιστωτές τραπεζική εταιρία, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, καθώς και στην ανάπτυξη της στις γραπτές προτάσεις του προέβαλε την ένσταση του δόλου της αιτούσας, διαφορετικά της υπαιτιότητάς της για την περιέλευσή της σε κατάσταση μόνιμης ανικανότητας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, αφού γνώριζε ότι ο υπερδανεισμός της θα την οδηγούσε μετά βεβαιότητας σε αδυναμία να ικανοποιήσει τους πιστωτές της. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται ως αόριστος, αφού η 1η καθʼης δεν εξειδικεύει τις συγκεκριμένες ενέργειες της αιτούσας, με τις οποίες απέκρυψε από τις πιστώτριες την οικονομική της κατάσταση ή τις όποιες υποχρεώσεις είχε. Εφόσον δε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους (μέσω βεβαίωσης αποδοχών) απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά (έκδοση ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας, αυτά αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται (βλ. Δ.Μακρή: κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν.3869/2010, Ειρ.Ν.Ιωνίας 4/2011 αδημ., Ειρ. Κρωπίας 735/2011 αδημ., Ειρ. Θεσ. 5182/2011 Α’Δημ ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ). Η 2η από τους πιστωτές ισχυρίσθηκε ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη, αφού δεν της επέδωσε η οφειλέτρια (αιτούσα) τα προβλεπόμενα από το νόμο, την κατάσταση, δηλαδή, της περιουσίας της, των εισοδημάτων της και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της. Ο ισχυρισμός δεν είναι βάσιμος, διότι εφόσον η αιτούσα της επέδωσε την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού, που περιέχει τα άνω στοιχεία, η β΄ καθής έλαβε γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου.

Περαιτέρω όλες οι πιστώτριες αρνήθηκαν την αίτηση και ζήτησαν την απόρριψή της.

Από τα στοιχεία του φακέλου της αιτούσας, την χωρίς όρκο εξέταση της ίδιας στο ακροατήριο του δικαστηρίου και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν με επίκληση από τα διάδικα μέρη, αποδείχθηκαν τα εξής: Η αιτούσα, ηλικίας 67 ετών, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και έχει περιέλθει, χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις περισσότερες οφειλές της, λόγω της μείωσης του μοναδικού εισοδήματος της, που είναι η σύνταξή της και της έλλειψης κάθε προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής κατάστασής της, λόγω της ηλικίας και της ιδιότητάς της.

Πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής οφειλές:

1.EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (DANEION LTD), α) από την με αριθμό …….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 5724,34 ευρώ, που αναλύεται σε κεφάλαιο από 5560,12 ε και σε τόκους από 164,22ε, την 7-12-2010 β) από την με αριθμό ……. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 8194,08 ευρώ, που αναλύεται σε κεφάλαιο από 7851,49 ευρώ και σε τόκους από 336,596, την 7-12-10 γ) από την με αριθμό ….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 7222,456, που αναλύεται σε κεφάλαιο από 7112,316 και σε τόκους από 110,146, την 7-12-2010.

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. α) από την με αριθμό …….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ποσό 384,98 ευρώ, στις 23-5-2011 (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στην Τράπεζα) (με ενήμερο επιτόκιο 15% και ημερ. χορήγησης 5-6-2007) β) από την με αριθμό …… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 9242,336, στις 23-5-2011 (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στην Τράπεζα) (με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 16,72% και ημερ. χορήγησης 26-9-2004) γ) από την με αριθμό ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 10495,436 (με ενήμερο επιτόκιο 17,43%, ημερ. χορήγησης την 24-2-1999), στις 23-5-2011 (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στην Τράπεζα) δ) από την με αριθμό …….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 23847,59, στις 23-5-2011 (με ημερ. χορήγησης την 20-9-2000) ε) από την με αριθμό ……. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσού 5394,73, στις 23-5-2011 (με ενήμερο επιτόκιο 13,85% και ημερ. χορήγησης την 5-6-2007) στ) από την με αριθμό………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 969,526, στις 23-5-2011 (με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 16,72% και ημερ. χορήγησης στις 26-9-2004). Το σύνολο των άνω οφειλών είναι 50334,58 ευρώ.

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, από την με αριθμό ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 32116,79 ευρώ, στις 23-5-2011 (ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στηγ′β καθ’ ης) (βλ. προτάσεις της).

Το σύνολο των οφειλών της αιτούσας προς τους παραπάνω πιστωτές της ανέρχεται σε 96575,29 ευρώ.

Περαιτέρω η αιτούσα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και η σύνταξή της, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, ανέρχεται στο ποσό των 1670 ευρώ μηνιαίως.

Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθούν 870 ευρώ, που είναι το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, οπότε απομένει ποσό 800 ευρώ, που θα διανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών της.

Ειδικότερα, στην πρώτη καθ’ ης, η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει, για 4 χρόνια: α) για την απαίτηση από τη με αριθμό … σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του συνόλου των απαιτήσεων (5724,34: 96575,29), το ποσό των 48 ευρώ (800 χ 6% μηνιαίως) β) για την απαίτηση από την με αριθμό …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που ανέρχεται σε ποσοστό 8,5% επί του συνόλου των απαιτήσεων (8194,08: 96575,29), το ποσό των 68 ευρώ (800 χ 8,5%) μηνιαίως.

Στη δεύτερη καθ’ ης, η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει, για 4 χρόνια (48 δόσεις): α) για την απαίτηση από την με αριθμό ….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του συνόλου των απαιτήσεων (384,98: 96575,29), το ποσό των 4 ευρώ μηνιαίως β) για την απαίτηση από την με αριθμό ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που ανέρχεται σε ποσοστό 9,57% επί του συνόλου των απαιτήσεων (9242,33: 96575,29), το ποσό των 77 ευρώ (800 χ 9,57%) μηνιαίως γ) για την απαίτηση από την με αριθμό …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που ανέρχεται σε ποσοστό 10,86% επί του συνόλου των απαιτήσεων (10495,43: 96575,29), το ποσό των 87 ευρώ μηνιαίως δ) για την απαίτηση από την με αριθμό …. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, που ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των απαιτήσεων (23847,59: 96575,29), το ποσό των 200 ευρώ (800 χ 25%), μηνιαίως και ε) για την απαίτηση με αριθμό …. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του συνόλου των απαιτήσεων (5394,73: 96575,29), το ποσό των 48 ευρώ (800 χ 6%), μηνιαίως.

Στην τρίτη καθ’ ης, η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει, για 4 χρόνια (48 δόσεις), για την απαίτηση από την με αριθμό … σύμβαση καταναλωτικού δανείου, που ανέρχεται σε ποσοστό 33,5% επί του συνόλου των απαιτήσεων (32116,79: 96575,29) το ποσό των 268 ευρώ (800 χ 33,5%), μηνιαίως.

Περαιτέρω η αιτούσα έχει στην κυριότητά της μια παλαιά, λυόμενη κατοικία, επιφάνειας 98 τμ, σε οικόπεδο 250 τμ, επί της οδού …. αρ.., αξίας 34000 ευρώ, που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας (200.000 ευρώ), οπότε πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, σύμφωνα με το νόμιμο αίτημά της (αιτούσας).

Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας, για μια τετραετία, που προαναφέρθηκαν, θα καλυφθεί μέρος των οφειλών της και ειδικότερα αυτή θα καταβάλει 384006 [(800 χ 48)] ευρώ, επί συνόλου οφειλών 96575,29 ευρώ, δηλαδή, απομένει υπόλοιπο 58175,29 ευρώ.

Η ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές, προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της, δηλαδή μέχρι του ποσού των 28900 ευρώ, πρέπει να ξεκινήσει 3 χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία της αιτούσας, η τωρινή οικονομική της κατάσταση και η μη προοπτική βελτίωσης.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (28900 ευρώ) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί στα δέκα (10) χρόνια. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται σε 240,83 ευρώ (28900: 120 δόσεις), το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές της, όπως αναφέρθηκε στο ιστορικό της παρούσας, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την 1-2-2016, δηλαδή, μετά 4 χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί στην αιτούσα αυτή η περίοδος χάριτος. Περαιτέρω, η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, ήτοι α) του 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοχώραφου, εμβαδού 1600 τμ, στον ….Λακωνίας, εμπορικής αξίας 2200 ευρώ β) του 1/3 εξ αδιαιρέτου 4 ελαιοχώραφων, εμβαδού συνολικού 5.420 τμ, στον ….. Λακωνίας, αξίας επιμέρους 500,500,300 και 700 ευρώ και γ) ενός αυτοκινήτου HYUNDAI ACCENT, 1300cc, χρονολογίας 1998, αξίας 800 ευρώ, δεν κρίνεται σκόπιμη, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.).

Η απαλλαγή της αιτούσας από τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των καθ’ ων, θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της προς αυτούς επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ’ άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριες-καθ’ ων η αίτηση, σε 800 ευρώ συνολικά, διανεμόμενες μεταξύ των αναφερομένων στο σκεπτικό απαιτήσεών τους, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα, μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Εξαιρεί από την εκποίηση α) τα περιγραφόμενα στην παρούσα ακίνητα της αιτούσας και β) τη λυόμενη κατοικία της (αιτούσας), επιφανείας 98 τμ, σε οικόπεδο 250 τμ, που βρίσκεται στην οδό …….., στη ……. Αττικής.

Καθορίζει το καταβλητέο από αυτήν (αιτούσα) ποσό, για την αμέσως παραπάνω αιτία, σε 28900 ευρώ, που θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους 240,83 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν μετά μία τετραετία από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν 10 χρόνια.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση την 13-1-2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
Πηγή : dsanet.gr