ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΜΠρΘεσ 21248/2011
Πρόεδρος: Φ. Λιάρα, Πρωτοδίκης
Δικηγόροι: Ν. Αρβανιτάκης, Π. Μιχαλόπουλος
Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προς το σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης των χρεών του, το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του Ν 3869/2010.
Διατάξεις: άρθρα 933, 934, 938 ΚΠολΔ, 46 [παρ. 2] Ν 3986/2011 , 9 [παρ. 2] Ν 3869/2010
[…] Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 938 του ΚΠολΔ, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που, με βάση τη με αριθμό …/2009 προσωρινώς εκτελεστή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επισπεύδεται σε βάρος του με τη με αριθμό 20141/30.9.2010 δήλωση επισπεύσεως πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χ.Φ. και τη με αριθμό 1322/27.7.2011 Β΄ επαναληπτική περίληψη συνεχίσεως δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Σ. δυνάμει των οποίων εκτίθεται σε αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό η περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία του, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά των ως άνω πράξεων της εκτέλεσης, καθόσον είναι βέβαιο ότι θα ευδοκιμήσει η τελευταία, ενώ η εκτέλεση θα επιφέρει στον ίδιο ανεπανόρθωτη βλάβη.
Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 934 και 938 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα), αφού έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του προαναφερθέντος άρθρου 938, προθεσμίας των πέντε εργασίμων ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία του πλειστηριασμού.
Ο Ν 3869/2010  (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις), προέβλεψε τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, για τη ρύθμιση τούτων και την απαλλαγή, ακολουθώντας τη διαδικασία που σχετικώς ορίζεται. Δυνάμει μάλιστα του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου νόμου, προς το σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης των χρεών του το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία, ενώ κατά το άρθρο 19, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 46 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/1.7.2011 – Μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου) «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (ήτοι από την 3.8.2010) και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παρ. 2 του άρθρου 9». Τέλος, δυνάμει της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 46 του Ν 3986/2011  στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν 3869/2010 , προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι πλέον και έως την 31.12.2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν 3869/2010 , ακόμη και όταν τούτος (πλειστηριασμός) επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου Ν 3869/2010 .
Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και τα όσα ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και διέλαβαν στα σημειώματά τους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση του καθ’ ου και δυνάμει της με αριθμό 20141/30.9.2010 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χ.Φ. και της με αριθμό 1322/27.7.2011 Β΄ επαναληπτικής περίληψης συνεχίσεως δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Σ. εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό την 27η Ιουλίου 2011 η περιγραφόμενη σε αυτές (δήλωση επισπεύσεως και περίληψη) ακίνητη περιουσία του αιτούντος για την ικανοποίηση απαιτήσεως του καθ’ ου ύψους 33.105,60 ευρώ, απορρέουσα από τη με αριθμό 22225/2009 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (τακτική διαδικασία).
Ο αιτών άσκησε νομίμως και εμπροθέσμως τη με αριθμό καταθέσεως 28970/12.7.2011 ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 13.2.2013, ενώ ταυτόχρονα με την ως άνω ανακοπή άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναστολής, σύμφωνα με την προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ, αιτούμενος την αναστολή του πλειστηριασμού που επισπεύδεται σε βάρος της περιουσίας του από την καθ’ ης. Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του, κατ’ ορθήν εκτίμηση του περιεχομένου του, ισχυρίζεται ο ανακόπτων ότι ακύρως επισπεύδεται πλειστηριασμός σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του, δεδομένου ότι η εν λόγω επίσπευση αφορά την ευρισκόμενη στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού … αρ. … κατοικία-μεζονέτα, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού και της οικογενείας του, ενώ απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία.
Ο ανωτέρω λόγος ανακοπής ενόψει του ότι όπως πιθανολογήθηκε από το σύνολο του ως άνω αποδεικτικού υλικού, το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει κατά την εκδίκαση της σχετικής ανακοπής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αμέσως προηγηθείσα νομική σκέψη. Ως εκ τούτου, δεδομένου και του ότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχισθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με τις ως άνω πράξεις. Η εν λόγω δε αναστολή πρέπει να χορηγηθεί έως την 31.12.2011, δοθέντος ότι ο λόγος της ανακοπής στηρίζεται στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, η οποία ορίζει ότι αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί έως και 31.12.2011, ανεξαρτήτως του ότι η ανακοπή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί την 13.2.2013, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε ανεπίτρεπτη υπέρβαση του χρονικού ορίου που θέτει η ανωτέρω διάταξη του Ν 3869/2010  (πρβλ. ΜΠρΛαρ 3241/2009, Δημοσίευση Νόμος και παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη, κάτωθι της ΜΠρΚω 440/2010, ΕΠολΔ 2010,228). Τέλος, ο αιτών πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων. […]

πηγή : nbonline.gr