ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Με το νέο νόμο για τη δίκαιη δίκη, τροποποιήθηκαν και οι σχετικές με την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου διατάξεις, μειώνοντας αφενός το χρόνο αναμονής μεταξύ της έγγραφης όχλησης και της κατάθεσης της σχετικής αίτησης από 30 σε 15 μέρες, ενώ επίσης δίνεται πλέον η δυνατότητα, στην ίδια αίτηση, να σωρεύονται και να διεκδικούνται και οφειλόµενα µισθώµατα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασµοί κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Ειδικότερα το κείμενο του σχετικού άρθρου του νέου νόμου που επιφέρει τις ως άνω τροποποιήσεις έχει ως εξής :

Άρθρο 15

Ειδικές διαδικασίες – Συζήτηση

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 643 παράγραφος 1, 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή πα-ρεπόµενες διαφορές από µίσθωση κάθε είδους πράγµα-τος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειµένου ή από επίµορ-τη αγροληψία.»

2. Το άρθρο 662Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίαςτροποποιείται ως εξής: «Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662Β έως Η µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της µίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, στην περίπτωση καθυστέρησης του µισθώµατος από δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί µε δικαστικό επιµελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των µισθωµάτων, εντός του δεκαπενθηµέρου,αποδεικνυόµενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του µισθίου. Επίδοση έγ-γραφης όχλησης απαιτείται µόνον την πρώτη φορά.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου662Γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται ως εξής:

«3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η έναρξη της µίσθωσης, η έκθεση επίδοσης της όχλησης, καθώς κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 662Δ τροποποιείται ως εξής:

«3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεσή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ηµέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου µε επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 659.»

5. Προστίθεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας άρθρο 662Θ ως εξής:

«Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης µισθίου ακινήτου µπορεί να σωρευτεί και αίτηµα καταδίκης για χρηµατική απαίτηση από οφειλόµενα µισθώµατα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασµούς κοινοχρήστων και οργανισµών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ και 634.