ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου για τη “δίκαιη δίκη” το οποίο έχει ψηφισθεί από τη Βουλή και αναμένεται η δημοσίευσή του, αλλάζουν οι προϋποθέσεις καθώς και ο τρόπος έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Σύμφωνα δε με το ως άνω ψηφισθέν νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει ισχύ από 2 Απριλίου 2012, προϋπόθεση για κατάθεση σχετικής αίτησης των συζύγων είναι να έχει διαρκέσει ο γάμος τους τουλάχιστον 6 μήνες πριν την κατάθεση αυτής, ενώ κατά το προισχύσαν δίκαιο ήταν ένας χρόνος, όπως επίσης, πλέον, η έκδοση απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας λύσης του γάμου των συζύγων, επέρχεται με την απλή κατάθεση της σχετικής συμφωνίας προς επικύρωση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και σε με μία μόνο παράσταση των συζύγων, χωρίς πλέον να απαιτείται δεύτερη παράσταση αυτών προς επιβεβαίωση του περιεχομένου της συμφωνίας. Ειδικότερα το περιεχόμενο του σχετικού άρθρου που τροποποιεί τη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου έχει ως εξής :

Άρθρο 3

Διαζύγιο

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1438 του ΑστικούΚώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«Το διαζύγιο απαγγέλλεται µε αµετάκλητη δικαστικήαπόφαση.»

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σύζυγοι µπορούν µε έγγραφη συµφωνία να λύσουν το γάµο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συµφωνία αυτή υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή µόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την υπογραφή του συµφωνητικού.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος πρέπει η ανωτέρω συµφωνία να συνοδεύεται µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συζύγων που να ρυθµίζει την επιµέλεια των τέκνων και την επικοινωνία µε αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 1513.

Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συµφωνία, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά την επιµέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συµφωνηθεί, υποβάλλονται µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαι-τείται, στο αρµόδιο µονοµελές πρωτοδικείο, το οποίο µε απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συµφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάµου, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.