ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 1ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Από 01/01/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στηντελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις.

 Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), ισχύει κανονικά!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Για να προστατεύσετε την κύρια κατοικία σας θα πρέπει να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.***
 
*** Η προθεσμία που είχε αρχικά ορισθεί από τον Ν.4224/2013 ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2014, όμως με ανακοίνωσή της, στις 30/01/2014, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημέρωσε οτι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ακολουθεί με τη μορφή ερωτήσεων / απαντήσεων η εκλαΐκευση του νόμου: 

1. Ποιοι υπάγονται στην προστατευτική ρύθμιση;

 • Μισθωτοί
 • Συνταξιούχοι
 • Άνεργοι
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Έμποροι
 • Αγρότες

2. Ποιες οφειλές αφορά  η αναστολή πλειστηριασμών;

 • οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.)
 • οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφόσον δεν πρόκειται τις παρακάτω εξαιρέσεις
 • ΔΕΝ αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

3. Μέχρι πότε ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για να ενταχθεί στο σχετικό νόμο;

Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή

4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση;

Στην Υπεύθυνη  Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Βλέπε υπόδειγμα συμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή πλειστηριασμού;

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα (1) έτος

δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη ΟΛΕΣ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άτομο ήΟικογένεια
(έως 2 τέκνα)
i) Οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκναii) Άτομα με αναπηρία άνω 67%
iii) Άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67%
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(χωρίς τις κρατήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) < 35.000€ < 38.500€
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί Ε1.
< 200.000€ < 200.000€
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ < 270.000€ < 297.000€
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (την 20η Νοεμβρίου 2013) Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται στο παραπάνω ποσό των 270.000€. < 15.000€ < 16.500€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ  
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 
Μισθωτοί & Συνταξιούχοι
10% του ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000€
+ 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος πάνω από τις 15.000 €
Μηνιαία δόση= ετήσια δόση /12
 
(Δείτε εδώ το παραδειγμα υπολογισμού της μηνιαίας δόσης για Μισθωτούς/Συνταξιούχους)
 
Έμποροι & Ελ. Επαγγελματίες
Τουλάχιστον το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης
 
(Δείτε εδώ το παραδειγμα υπολογισμού της μηνιαίας δόσης για Έμπορους/Ελ. Επαγγελματίες)
 
Άνεργοι & χαμηλόμισθοι
(μέχρι του ποσού του επιδόματος Ανεργίας)
Μηδενικές καταβολές
 

6. Πως καταβάλλονται οι δόσεις στις τράπεζες;

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

Δείτε ένα παράδειγμα στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο έγγραφο.

7. Εάν δεν καταβάλει τις δόσεις  τι συνέπειες έχει;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

8. Τι γίνεται αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας;

Θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

9. Τι ισχύει για τον εγγυητή;

Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας  και εφόσον  η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Προσοχή!

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού  μπορούν  να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

 • αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007),
 • βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής,
 • δηλώσεις Ε1 και Ε9,
 • αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13,
 • βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,
 • πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης,
 • γνωμάτευση αναπηρίας

Πηγή: ΕΚΠΟΙΖΩ