ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Στο νομοσχέδιο για την «Δίκαιη Δίκη»  που ψηφίσθηκε ήδη και αναμένεται η δημοσίευσή του, θα έχει δε ισχύ από αρχές Απριλίου, περιέχεται διάταξη, η οποία δίνει τέλος στο πρόβλημα που ανέκυψε σχετικά με το δικαστικό ένσημο, το οποίο επεκτάθηκε στις αναγνωριστικές αγωγές με το ν. 3994/2011 για τον εξορθολογισμό της δικαιοσύνης. Ειδικότερα το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης έχει ως εξής:

Άρθρο 21

Δικαστικό Ένσημο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α’189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 (Α 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκήθησαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος τούτου.