ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για να ενταχθούν στις ευεργετικές τροποποιημένες διατάξεις με το νέο μνημόνιο του Νόμου Κατσέλη καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε.
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
ε) πρόσφατο Ε9
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία. 2. Καθορίζουμε το υπόδειγμα τυποποιημένης αίτησης για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
πηγή : dikaiologitika. gr