ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Με το άρθρο 22 του ν. 4509/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 210/22-12-2017, επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, αφού πλέον δεν χρειάζεται η κατάθεση σχετικής αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο και η αναμονή έκδοσης δικαστικής απόφασης, αλλά η συμφωνία των συζύγων, επικυρώνεται απλά και άμεσα ενώπιον Συμβολαιογράφου. Πιο αναλυτικά, το πλήρες κείμενο του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1441

1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.
β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

Η νέα λοιπόν διαδικασία είναι μεν απλούστερη και σαφώς ταχύτερη, αφού αρκεί να παρέλθει προθεσμία 10 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας των συζύγων και τη βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών τους από το Ειρηνοδικείο, για την υπογραφή της πράξης λύσης του γάμου τους, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι και πιο οικονομική, μιας και το κόστος αυξάνεται λόγω των εξόδων που αφορούν την αμοιβή του Συμβολαιογράφου και τη λήψη αντιγράφων του συμφωνητικού. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με το γραφείο μας να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να προσδιορίσουμε το κόστος της διαδικασίας προσαρμοσμένο στις δικές ανάγκες!