ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4139/2013

Σύμφωνα με το α.100 παρ.2 του ν.4139/2013  ”Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις”καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα  το αίτημα αναβολής προ 5 ημερών από την ημερομηνία της δικασίμου, εφόσον και ο λόγος αναβολής είχε αναφανεί ήδη.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.2Α του ως άνω νόμου, στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κ.Π.Δ. προστίθεται εδάφιο  κατά το οποίο: “Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο”.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 Β του ίδιου άρθρου, προστίθεται στο άρθρο 322 παρ.1 ΚΠΔ εδάφιο, κατά το οποίο: “Σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεταιμόνο ένα παράβολο“.

Στο νόμο περιέχονται ακόμα πολλές σημαντικές τροποποιήσεις του Π.Κ., του Κ.Π.Δ., του Α.Κ. του ΚΠολΔ, καθώς και άλλων νομοθετημάτων.

Πηγή: ethemis.gr