ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΕΚ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη, το νομοσχέδιο με τίτλο ” Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις”, εντός του οποίου περιλαμβάνεται η κάτωθι διάταξη που αφορά τα δάνεια του ΟΕΚ:

1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύµατα µε επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιµηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συµβατική προθεσµία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσµη οφειλή µεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) µηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών µε την αντισυμβαλλόµενη Τράπεζα αναφορικά µε το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, µε βάση το ισχύον, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της νέας σύµβασης υλοποίησης της ρύθµισης, επιτόκιο του δανεί-
ου.

3. Οι οφειλέτες µπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσµία.

4. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθµ. 2575/84/14.2.2012 (Β΄ 308) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόµου, που ρυθµίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση, είναι οι δανειολήπτες, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, να μην έχουν καθυστερούμενες δόσεις για περισσότερους από έξι μήνες. Μετά τη ρύθμιση, το ποσό επιδότησης, θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το ύψος του, προκειμένου να μην αυξηθεί η δαπάνη για τον ΟΑΕΔ, λόγω της αύξησης των δόσεων αποπληρωμής των δανείων. Η ρύθμιση ωστόσο, δεν προβλέπει προστασία των δανειοληπτών από τυχόν αύξηση του συμβατικού επιτοκίου λόγω επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, οπότε τυχόν όφελος από την επιμήκυνση, μπορεί να χαθεί λόγω πιθανής αύξησης επιτοκίου.

Πηγή : http://www.hellenicparliament.gr