ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Στους οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, µέχρι τις 30.9.2014, δύναται να χορηγείται ρύθµιση ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής µε ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νοµίµων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
β) Εξόφληση µέχρι δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 90%.
γ) Εξόφληση µέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 80%.
δ) Εξόφληση µέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 70%.
ε) Εξόφληση µέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 60%.
στ) Εξόφληση µέχρι εξήντα (60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 50%.
ζ) Εξόφληση µέχρι εβδοµήντα δύο (72) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 30%.
η) Εξόφληση µέχρι εκατό (100) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 20%.
Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η΄της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθµιζόµενης οφειλής φυσικών και νοµικών προσώπων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

3. Στη ρύθµιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσµης οφειλής έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν δηµιουργηθεί έως τις 30.9.2014 κατατίθεται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου του 2015.
5. Στην παρούσα ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη και οι έως τις 30.9.2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου.
6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
7. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβάλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.
10. Οι πληρωµές διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
11. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
12. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθµισης ή η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έχει ως συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδροµικά, γ) την επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την ένταξη σε ρύθµιση και την πλήρωση των όρων αυτής:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης ή β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

13. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) µηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων αυτής. Το αίτηµα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεµελιώνουν την ανωτέρα βία. Η αρµόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
14. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136).
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
15. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την εξόφληση, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1.
16. Ο συµψηφισµός σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του Δηµοσίου, που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας και φόρου εισοδήµατος µε οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναποµεινασών δόσεων.
17. Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, υπόκεινται αναδροµικά, από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδροµικά, από την ένταξή τους στη ρύθµιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων του παρόντος, δικαιούµενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην πα-
ρούσα ρύθµιση. Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθµιση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του ν. 4152/2013 και, πέραν των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο, έχουν ως
πρόσθετο ευεργέτηµα τη µείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδροµικά από την ηµεροµηνία ένταξής τους στη ρύθµιση.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου.

18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
19. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του ν. 4152/2013, για τους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων