ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΕΚ Β’ 2723 16/12/2015

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.
3. Το Π.δ. 111/2014 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (Α΄ 178), όπως ισχύει.
4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(Α΄ 114).
5. Το Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 ΦΕΚ Α΄ 130, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α΄ 152, και ισχύει.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000 ευρώ) σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό. Αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 ΦΕΚ Α΄ 130, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α΄ 152, και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Αντικείμενο−Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, σχετικά με οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, καθώς τα κριτήρια προσδιορισμού της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Ως «οφειλέτης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου η οποία ορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.
2. Ως «πιστωτές» ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη έχουν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.
3. Ως «διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα», νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι άμεσοι φόροι, οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, οι κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και η εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011, και αφού προστεθεί το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
4. Ως «δήλωση οικονομικής κατάστασης» νοείται η δήλωση του αιτούντα ως αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης − στην οποία αιτών δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Τα δηλούμενα στοιχεία επαληθεύονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Η δήλωση της οικονομικής κατάστασης καθώς και το σύνολο του εντύπου της αίτησης, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών να διεξάγουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντα και των μελών της ωφελούμενης μονάδος.
5. Ως «επαλήθευση στοιχείων» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων του αιτούντα και των μελών της ωφελούμενης μονάδας που δηλώνονται στην αίτηση, σε αντιπαραβολή, συσχέτιση ή συνδυασμό με στοιχεία που αντλούνται από άλλα Μητρώα και βάσεις δεδομένων.
6. Ως «ελάχιστη συνεισφορά» νοείται το ποσό που αντιστοιχεί σε τμήμα του ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Η καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Δημοσίου.
Άρθρο 3
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Δικαιούχος της συμμετοχής του Δημοσίου είναι ο οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, η οποία καθορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, και η οποία κρίνει οριστικά ότι στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010,
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,
δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και
ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
και απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αιτών πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) καθώς και Ε2 εφόσον είχε υποχρέωση.
2. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο:
α. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος ή αντικλήτου προσώπου που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.
β. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν την δικαστική απόφαση η οποία ορίζει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (αριθμός και έτος απόφασης, δικαστήριο έκδοσης απόφασης, οριζόμενο ποσό μηνιαίας δόσης).
γ. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου.
δ. Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
ε. Τα στοιχεία της δανειακής σύμβασης.
στ. Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης.
3. α. Υποχρεωτικά κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρεται το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ώστε να επιβεβαιωθεί η συνδρομή, στο πρόσωπο του αιτούντος, όσων προϋποθέσεων δεν επαληθεύονται ηλεκτρονικά.
β. Η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει απευθείας από τον αιτούντα, εντός προθεσμίας 10 ημερών τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 10 ημερών.
4. Ο αιτών θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. Ο αιτών ενημερώνεται, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ενημερώνεται αυτόματα για το ποσό της ελάχιστης συνεισφοράς του και για το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαίως από το Δημόσιο σε κάθε πιστωτή.. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
5. Η αίτηση του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης.
 Άρθρο 5
Κριτήρια προσδιορισμού και διαδικασία επανεξέτασης του ύψους της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη
1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία καθορίζεται ως εξής:
α) αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) η ετήσια ελάχιστη συνεισφορά υπολογίζεται σε 5% επί του διαθέσιμου εισοδήματος,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31141
β) αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι άνω των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), επί του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10%.
2. Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος.
3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ελάχιστη συνεισφορά του γιατο επόμενο οικονομικό έτος, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
Άρθρο 6
Διάρκεια και τρόπος καταβολής της συμμετοχής του Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών
1. Η συμμετοχή του Δημοσίου περιορίζεται στις οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας. Η συμμετοχή του Δημοσίου συνίσταται στην καταβολή του ποσού που προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του ποσού το οποίο κατέβαλε ο οφειλέτης από το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής της οφειλής από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως προσδιορίζεται στην προσκομισθείσα δικαστική απόφαση.
2. Η καταβολή της συμμετοχής, εκτελείται μετά την καταβολή εκ μέρους του οφειλέτη, ορίζεται μηνιαία και πραγματοποιείται απευθείας προς τους πιστωτές, με πίστωση του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού/κωδικού δανείου.
3. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά το ισόποσο της συμμετοχής του Δημοσίου έναντι του πιστωτή.
4. Η διάρκεια της συμμετοχής του Δημοσίου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, σε τρία έτη.
Άρθρο 7
Διακοπή της συμμετοχής του Δημοσίου
1. Η συμμετοχή του Δημοσίου διακόπτεται σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη της ελάχιστης συνεισφοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
2. Για τη διακοπή της συμμετοχής απαιτείται το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων ελάχιστων συνεισφορών.
3. Η διακοπή γνωστοποιείται στον οφειλέτη μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
4. Σε περίπτωση διακοπής, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλλει αίτημα επανεξέτασης, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας.
Άρθρο 8
Έλεγχος Αιτήσεων
1. Η επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν την οικονομική κατάσταση του αιτούντος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
2. Η επιβεβαίωση της συνδρομής, στο πρόσωπο του αιτούντος, όσων προϋποθέσεων δεν επαληθεύονται ηλεκτρονικά, και προκύπτουν από τη δικαστική απόφαση, γίνεται από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 9
Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες
Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι: το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 10
Διαδικασία Επανεξέτασης − Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Αιτημάτων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
1. Κατά της πράξης απόρριψης της αίτησης του οφειλέτη επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης ενώπιον της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνο επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης, ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και ο αιτών δύναται να προσκομίσει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση.
2. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Επιτροπή Ελέγχου Αιτημάτων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων. Αρμοδιότητα της Επιτροπής αποτελεί ο έλεγχος των αιτημάτων επανεξέτασης, του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα:
α) τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Πρόεδρο, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή ως αναπληρωτή του, β) τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ως αναπληρωτή του, γ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως αναπληρωτή του, ε) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως γραμματέα της Επιτροπής.
3. Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση περί της απορριπτικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης, η οποία θεωρείται ότι έχει δοθεί την ημερομηνία που είχε εκδοθεί η αρχική απόρριψη.
Άρθρο 11
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων
α. Σε περίπτωση εξαφάνισης της απόφασης η οποία εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό, τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Δημόσιο, θεωρούνται ως αχρεωστήστως καταβληθέντα, και εφαρμόζεται το στοιχείο γ΄ του παρόντος άρθρου.
β. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
γ. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά μετά από σχετική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από 1−1−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ