ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Από τη 16η Νοεμβρίου 2021 έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία η πολυπόθητη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανανέωσης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίωaν μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε αλλοδαπούς που θέλουν να κατοικούν και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 374365/2021 αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, υποβάλλονται, εφεξής, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
Το Δικηγορικό μας γραφείο, πάντα παρόν στις εξελίξεις και πλήρως ενημερωμένο με τις νομοθετικές αλλαγές  αναλαμβάνει την άμεση και επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησης σας και είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για κατιόντες/ανιόντες Έλληνα πολίτη,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για σύζυγο ομογενούς,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος,
 • χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς,
 • χορήγηση άδειας διαμονής 10ετούς διάρκειας,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές – επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση,
 • χορήγηση άδειας διαμονής για επενδυτές.