ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

O υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Αθ. Σκορδάς, με σχετικό έγγραφό του διευκρινίζει ότι στο Ν. 3869/2010 υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μηχανικοί κ.α., οι οποίοι προσφέρουν αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι. Επίσης, στο εφαρμοστικό πεδίο του νόμου υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι αλλά έπαψαν την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς όμως να έχουν παύσει και τις πληρωμές τους (άρθρ. 2 παρ. 3 Πτωχευτικού Κώδικα). Ο υφυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, επεσήμανε ότι ο υφιστάμενος Ν. 3869/2010 «Για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», τροπολογία του οποίου βρίσκεται σε στάδιο διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης αυτών στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Σημειώνεται δε, ότι νομολογιακά και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών τους.

Με το ίδιο έγγραφο, υπενθυμίζεται ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012) και συγκεκριμένα με το αρθρ. 5 παρ. 1προβλέπεται για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Περαιτέρω με το αρθρ. 5 παρ. 2 του της ίδιας ΠΝΠ, η φράση «μέχρι την 31.12.2012» της παρ. 1 του αρθρ. 19 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31.12.2013». Συνεπώς, μέχρι την 31.12.2013, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου του αρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Η διάταξη δε, αυτή εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας. Τέλος, σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπερχρέωση των εμπόρων που έχουν πτωχευτική ικανότητα, αυτοί υπάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Πηγή : www.lawnet.gr