Ν.3421/2005: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Ένα ιδιαίτερο και φλέγον ζήτημα που απασχολεί κάθε νέο άνδρα έχοντα την ελληνική ιθαγένεια, ελληνικές ρίζες ή απλά την κατοικία του στην Ελλάδα είναι αυτό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Η χώρα μας, αντιστεκόμενη στη διεθνή τάση που αναπτύσσεται διεθνώς και επιβάλλει τη οργάνωση και λειτουργία  αποκλειστικά μισθοφορικών στρατευμάτων, εξακολουθεί να επιβάλει στους νέους την κατάταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις. Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, το δικηγορικό μας γραφείο, σας παραθέτει παρακάτω τους ήδη θεσπισθέντες λόγους μείωσης της θητείας με βάση πάντα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή τον Ν.3421/2005 Περί Στρατολογίας των Ελλήνων, όπως αυτός ισχύει σήμερα:

Καταρχάς, πρέπει να αναφερθεί  ότι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας είναι κατά το άρθρο 1 του Ν.3421/2005, «Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της Ηλικίας τους». Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ίδιου νόμου, «η ηλικία προκύπτει από το έτος γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας».

Η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι εννεάμηνη ενώ της μειωμένης, όπως προκύπτει από το άρθρο 7 του Ν.3421/2005, οκτάμηνη, εξάμηνη ή, σε ειδικές περιπτώσεις τρίμηνη.

Στους υπόχρεους οκτάμηνης στρατιωτικής θητείας υπάγονται:

Α)  Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.

Β) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.

Γ) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

Δ) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

Ε) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

Στους υπόχρεους εξάμηνης στρατιωτικής θητείας υπάγονται:

Α) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.

Β) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.

Γ) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.

Δ) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

Ε) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΣΤ) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Ζ) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της Ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄).

Η) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός ή αδελφός προσώπου που αποβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής.

Στους υπόχρεους τρίμηνης στρατιωτικής θητείας υπάγονται:

Α) Ο χήρος πατέρας που έχει ένα τουλάχιστον ανήλικο ή ενήλικο αλλά ανίκανο για κάθε εργασία άγαμο παιδί.

Β) Ο πατέρας που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία και ένα τουλάχιστον ανήλικο, ή ενήλικο αλλά ανίκανο για κάθε εργασία άγαμο παιδί.

Γ) Οι οπλίτες που προέρχονται από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους στις χώρες αυτές και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους(Ν.2984/2002).

Δ) Οι Έλληνες ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό.

Ε) Οι Έλληνες ομογενείς που έχουν την αλβανική υπηκοότητα και αποκτούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την ελληνική.

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. Ν.3421/2005, απαιτούνται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

1) Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν από γάμο και όσα αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν. Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων, με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης στις διάταξης περί μειωμένης θητείας.

2) Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα.

3) Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος.

4) Χηρεία είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε και υφίσταται για έναν σύζυγο εξαιτίας θανάτου του άλλου. Αυτή παύει να υφίσταται με την τέλεση μεταγενέστερου γάμου από τον επιζώντα σύζυγο.

5) Η κήρυξη προσώπου σε αφάνεια επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με το θάνατο και αποδεικνύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

6) Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο.