ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΥΑ Αριθμ. 67506 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2333/17 Αυγούστου 2012)

Α. Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και

Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12−15 του ν. 3226/2004 (Α΄/24) «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος» όπως αυτά ισχύουν.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.δ/τος 3026/1954 (Α΄/235) «Κώδικας δικηγόρων», όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το εδάφιο α’, της παρ. 6, του άρθρου 5, του ν. 3919/2011 (Α΄ /32).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ 496/1974 (Α΄/204).

δ) Τις διατάξεις τoυ άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).

ε) Του Π.Δ. 36/2000 (Α΄/29) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης».

στ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄/194).

ζ) Του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α΄248)

η) Του Π.Δ. 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/141)

θ) Της παρ. 4 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012 (Α΄51)

ι) Της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4043/2012 (Α΄25).

κ) Της υπ’ αριθμ. 64762/15−6−2004 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄888).

2. Τις εκάστοτε ισχύουσες κοινές αποφάσεις μας με τις οποίες προσδιορίζονται οι νόμιμες αμοιβές των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας. (Τελευταία ισχύουσα Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 111786/2297 Α001 (ΦΕΚ Β΄ 2422/24.12.2007) με θέμα «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων»)

3. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κατά την υπ’ αριθμ. 1101/05.06.2012 (Α.Δ.Α. Β4ΛΡ46ΨΧΥΙ−414) συνεδρίασή του με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οικονομικού έτους 2012 «για την αμοιβή των δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές.

Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Σε περίπτωση αναίρεσης και παράστασης ενώπιον του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του μικτού ορκωτού εφετείου και του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, η αποζημίωση θα υπολείπεται των προβλεπόμενων νόμιμων αμοιβών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3226/04 όπως αυτός ισχύει.

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια.

Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Β.1.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως διορισμού τους, ως συνηγόρων υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

3. α. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του συμβουλίου ή του ανακριτού, από την οποία να βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και άσκησαν το

έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

β. Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά στην βεβαίωση του Ανακριτή εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή κακούργημα καθώς και ο αριθμός της δικογραφίας και η ημερομηνία απολογίας του κατηγορουμένου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

6. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.

7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση.

8. Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών η οποία θα φέρει τα στοιχεία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ. 090016762, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιούν την Τράπεζα και τον λογαριασμό σε μορφή IBAN, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

B.2.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε αστικές υποθέσεις:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε την νομική βοήθεια

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια

4. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής, κ.λπ.) που

αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.

6. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση.

7. Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών η οποία θα φέρει τα στοιχεία: Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ. 090016762, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιούν την Τράπεζα και τον λογαριασμό σε μορφή IBAN, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

Β.3.) Οι δικαστικοί επιμελητές:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ο δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.

3. Έκθεση επίδοσης.

Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής, από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολΔ.

4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.

5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση.

6. Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών, η οποία θα φέρει τα στοιχεία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ. 090016762, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιούν την Τράπεζα και τον λογαριασμό σε μορφή IBAN, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Πηγή : www.dsa.gr