ΝΕΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ‘ ΑΡΙΘΜ. 133 (ΦΕΚ Α’ 263/16/12/2011)

Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 “Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών” (Α΄185)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του Νόμου 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”

(Α’ 42).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

και τα κυβερνητικά όργανα” (Α΄98).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 “Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των

Υπουργείων” (Α΄221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (Α’ 56).

4. Το άρθρο 1 της υπ΄αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτλου

Υπουργείων” (Β΄2234).

5. Το Π.Δ. 110/2011 “Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 243).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.

7. Την υπ΄αριθμ. 297/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση

του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται έως 16/11/2012 η αναστολή της ισχύος του Π.Δ 138/2009 (Α’ 185) “Μητρώα

Μελετητών και Εταιρειών Μελετών”, η ισχύς του οποίου έχει ήδη ανασταλεί με τα Π.Δ 193/2009 (Α’

232) και 112/2010 (Α’ 192, μέχρι 16/11/2011. Η ως άνω παράταση αρχίζει από τις 17/11/2011.

Μέχρι την ημερομηνία 16/11/2012, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγουμένως ισχύουσες

διατάξεις.

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του

παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ