100% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΡΕΟΣ 71.047,22 €

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση οφειλέτη για ένταξή του στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά)  και με βάση τα περιουσιακά και οικονομικά του στοιχεία, συνεκτιμώντας και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, προέβη σε πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη από το 100% των χρεών του και όρισε μηδενικές καταβολές για πέντε έτη, ώστε μετά την πάροδο της οποίας να επέλθει η κατά νόμο οριστική απαλλαγή του από τις οφειλές του.

Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 1406/2015 Απόφασή του, με πνεύμα ερμηνείας του νόμου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε ότι στην πράξη εμφανίζονται και ακραίες περιπτώσεις οφειλετών, με μηδενικά εισοδήματα που καθιστούν σαφώς αδύνατη την κάλυψη οποιασδήποτε στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης τους πόσο μάλλον την πληρωμή των οφειλών τους προς τους πιστωτές τους.

 Εν προκειμένω, ο οφειλέτης λόγω της ρευστότητας του εργασιακού του περιβάλλοντος (ξενοδοχοϋπάλληλος) προχώρησε στη λήψη και χρήση πιστωτικών καρτών για την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Όμως, το 2010, εμφάνισε σοβαρό πρόβλημα υγείας (μηνιγγίωμα) οπότε και αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του λόγω των συμπτωμάτων της ασθένειας του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Το σύνολο των οφειλών του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησής του, ανερχόταν στο ποσό των 71.047,22 €, απαιτήσεις των καθ’ ων οι οποίες δεν ήταν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες, αφού ο οφειλέτης δεν είχε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Το δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Έτσι, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές καταβολές και ορίζεται επανασυζήτηση.

Ωστόσο, εν προκειμένω,  παρά τη ρητή διατύπωση του νόμου για επανακαθορισμό συζήτησης για την επαναξιολόγηση της κατάστασης του οφειλέτη εντός της πενταετίας,  το Δικαστήριο προχώρησε απευθείας στην οριστική διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κρίνοντας ότι το δικαστήριο, έχει τη διακριτική εκ του νόμου ευχέρεια να εκκαθαρίσει και εξ αρχής το θέμα της απαλλαγής του.

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί ολοκληρωτικά από τις παρανόμως ανατοκισμένες και επιβαρυμένες με έξοδα και λοιπές χρεώσεις οφειλές του, αφού μετά την πάροδο της πενταετίας κατά την οποία και δεν θα προβαίνει σε καταβολές, θα απαλλαχθεί από το 100% των οφειλών του.

 Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Ευστρατία Θ. Τζουμαϊλή, δικηγόρος Θεσσαλονίκης.