ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ 81% ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ 257.000€

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε απόφαση, με την οποία δέχθηκε την σχετική αίτηση του εντολέα μας, νυν δημοσίου υπαλλήλου και πρώην φοροτεχνικού, ο οποίος και εκπροσωπήθηκε από το γραφείο μας,  και διέταξε την καταβολή ενός μικρού μέρους μόνο των συνολικών οφειλών του. 

Οι οφειλές του αιτούντος, ο οποίος είχε εισόδημα περί τα 1000€ μηνιαίως, ανέρχονταν στις 317,000€ και αφορούσαν συμβάσεις δανείων (στεγαστικών και καταναλωτικών) που είχε συνάψει σχεδόν με όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Το δικαστήριο έκρινε πως ο αιτών έχει πάψει να εξυπηρετεί τα δάνεια και τις εν γένει τραπεζικές του οφειλές, περιερχόμενος σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Η δε αδυναμία του δεν οφείλεται, όπως αποδείχθηκε και ενάντια στους έντονους ισχυρισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε δόλο του αιτούντος, καθώς αυτός δεν έχει προβεί κατά τον κρίσιμο χρόνο σε εις βάρος τους καταδολιευτικές-χαριστικές δικαιοπραξίες, ως τέτοιων νοουμένων και των γονικών παροχών.

Με την ίδια απόφαση και για την εξυπηρέτηση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί, ορίστηκε συνολική μηνιαία καταβολή ποσού 500€ για πέντε έτη, λαμβανομένων υπόψη και των οικογενειακών αναγκών του αιτούντος καθώς και των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης αυτού, της συζύγου και των τέκνων του. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε όλα τα εναχθέντα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το ύψος της ληξιπρόθεσμης απαίτησής τους.

Μετά τη λήξη της ρύθμισης και αποκλειστικά για την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και σύμφωνα πάντα με τον Ν.3869/2010, το δικαστήριο του επέβαλε υποχρέωση καταβολής 280 € μηνιαίως στο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο πιστωτικό ίδρυμα  και για 120 μήνες, ήτοι 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλει συνολικά για 33.600,00 € έναντι του ποσού των 181.000 για το οποίο έφερε προσημείωση επί του ακινήτου του η πιστώτρια τράπεζα.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Ο αιτών, εκπροσωπηθείς ενώπιον του Δικαστηρίου από το δικηγορικό μας γραφείο, ενώ είχε ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ύψους περίπου 320,000€, καλείται να καταβάλει μόνο 63,000€ και μάλιστα σε βάθος δεκαπενταετίας. Εφόσον λοιπόν τηρήσει την επιβληθείσα ρύθμιση, θα έχει πετύχει διαγραφή των χρεών του, της τάξεως του 81%!.Επίσης, κατάφερε να διασώσει την κύρια κατοικία του και τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητά του. Υπό τον όρο, λοιπόν, της κανονικής εκτέλεσης των αναληφθησών με την απόφαση υποχρεώσεών του και με την επιφύλαξη τυχούσας τροποποίησης της ρύθμισης, απαλλάσσεται από την καταβολή ποσού περίπου 257,000€!