ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Με το νέο νόμο για τη δίκαιη δίκη που ψηφίσθηκε και του οποίου η δημοσίευση του στην ΕτΚ αναμένεται, προστίθεται στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας νέα παράγραφος, η οποία ορίζει το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, που θα πρέπει να καταβάλλει ο προσφεύγων στη δικαιοσύνη στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων μέσων. Ειδικότερα η παράγραφος η οποία προστέθηκε έχει ως εξής :

«4. Εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της έφεσης, της αναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο ποσού διακοσίων (200), τριακοσίων(300) και τετρακοσίων (400) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραµµατέας. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Σε περίπτωσηπου δεν κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο µέσο απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο σε αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δηµόσιο ταµείο. Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις διαφορές των άρθρων 663, 677 και 681Β.»