ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΔΙΚΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου για τη “δίκαιη δίκη” το οποίο έχει ψηφισθεί από τη Βουλή και αναμένεται η δημοσίευσή του, αλλάζει για ακόμη μία φορά η αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου, αυξάνοντας τον όγκο των εισαγόμενων σε αυτά υποθέσεων, παρά το γεγονός ότι σχετική αναπροσαρμογή είχε λάβει χώρα μόλις πριν από λίγους μήνες με το Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165 25.7.2011) αντικείμενο του οποίου ήταν ο εξορθολογισμός και η βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Από το ποσό των 80.000 € που αποτελούσε το όριο της αρμοδιότητας των ως άνω δικαστηρίων, αυξήθηκε αρχικά στο ποσό των 120.000 €, ενώ πλέον με το νέο νόμο το όριο έχει φθάσει στο ποσό των 250.000 €. Ειδικότερα το σχετικό άρθρο έχει ως εξής :

Άρθρο 6

Καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Μονοµελών Πρωτοδικείων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: «Στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που µπορούν να αποτιµηθούν σε χρήµατα και που η αξία του αντικειµένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όµως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.»

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του Κώδικα Πολιτι-κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:«Στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόµη και αν η αξία του αντικειµένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες(250.000) ευρώ:».