ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υποπαράγραφος Γ.1. Μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου τομέα

Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα μισθολογικού περιεχομένου, τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Ειδικότερα :

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 καταργούνται, από 1-1-2013, τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ.

Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για όλους τους υπαλλήλους και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 αναστέλλονται, από 1-1-2013 και μέχρι το τέλος του έτους 2016, οι όμοιες του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά με τη χορήγηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3, μειώνεται η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων κατά 50%. Η μείωση αυτομάτως επεκτείνεται και στην αντιμισθία των συμπαραστατών του δημότη και της επιχείρησης και των περιφερειακών συμπαραστατών του πολίτη και της επιχείρησης.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 καταργείται και η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς από τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και των λοιπών επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και των διοικητικών επιτροπών του 4 άρθρου 164 του ν.3852/2010 κατ΄ εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης.

Επίσης, με την περίπτωση 5, από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 6 μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και των ειδικών γραμματέων υπουργείων.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 προβλέπεται η πλήρης ένταξη των υπαλλήλων της ΕΥΠ και της Προεδρίας της Δημοκρατίας στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 και συνεπώς, από 1-1-2013 και εφεξής στους εν λόγω υπαλλήλους έχουν αποκλειστική εφαρμογή οι διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 προβλέπεται, από 1-1-2013, η μείωση των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών όλων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και των μελών του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, πλην των αναφερομένων στην περ. 5 κατά ποσοστό 20%.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (Α’ 40) καταργείται από 1.1.2013.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 9 καταργείται, από 1-1-2013, το χρονοεπίδομα που καταβάλλεται στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 10 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’89).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 11, από 1-1-2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι, στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 12, ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011, δηλαδή των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ,έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1-1-2013 και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής της, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 (Α’314), όπως έχουν τροποποιηθεί με της διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’212). Για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων μπορούν να εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Επίσης προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων για τους εν λόγω υπαλλήλους, παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, όπως ισχύουν, εκτός από αυτές της παραγράφου 2 για το ανώτατο όριο αποδοχών.

Με τις διατάξεις των περίπτωσης 13 έως 36 προβλέπονται, από 1-8-2012, οι μειώσεις επί των αποδοχών όλων των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγιαΜε τις διατάξεις της περίπτωσης 37, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθεί ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, λόγω της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν την περικοπή των αποδοχών των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 38 καθορίζονται θέματα που αναφέρονται στη χορήγηση χρονοεπιδόματος σε όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 39, για δημοσιονομικούς λόγους, οι δύο τελευταίες δόσεις της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η καταβολή των οποίων προβλέπεται για τα έτη 2012 και 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α’), όπως ισχύει, θα καταβληθούν τα έτη 2013 και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προτεινόμενη διάταξη. Σχετική χρονική μετακίνηση της καταβολής ισχύει και για τους συνταξιούχους δικαστικούς.