ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Μαζική Προσφυγή πρόκειται να κατατεθεί από το Σύλλογο ” Έλληνες Φορολογούμενοι″ κατά του τέλους επιτηδεύματος που επιβλήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011, σε επιτηδευματίες και ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) Ευρώ ετησίως,

β) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) Ευρώ ετησίως. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο site του Συλλόγου (www.forologoumenos.gr), μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες τόσο για το τέλος επιτηδεύματος, όσο και για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής στη μαζική προσφυγή :

“Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, αντιδρώντας απέναντι στην άδικη και (κατά την άποψή μας) παράνομη επιβολή του “τέλους” επιτηδεύματος, έχει ήδη καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή εναντίον του. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την κατάθεση μαζικών προσφυγών από τους φορολογούμενους πολίτες.

Θα πρόκειται για την πρώτη μαζική και οργανωμένη αντίδραση κατά φορολογικών μέτρων στην ιστορία της Ελλάδας. Μία τέτοια αντίδραση, πέραν από το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους προσφεύγοντες, θα αποτελέσει και ένα ηχηρό μήνυμα, τόσο προς την Κυβέρνηση, όσο και προς όλο τον πολιτικό κόσμο.

Παρακάτω, παραθέτουμε ορισμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που ενδεχόμενα μπορεί να υπάρχουν για το ζήτημα της μαζικής προσφυγής, αλλά και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

(Η μαζική προσφυγή του Συλλόγου θα κατατεθεί λίγο πριν από το τέλος του Οκτωβρίου. Ο Σύλλογος θα δέχεται τη συμμετοχή φορολογούμενων στην προσφυγή, έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011)

1) Τί είναι το τέλος επιτηδεύματος;
– Το τέλος επιτηδεύματος είναι ένας ειδικός φόρος που επιβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες με βάση το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 για τα “Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”. Είναι ένας ελάχιστος φόρος εισοδήματος, κατά την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, που επιβάλλεται συλλήβδην σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, πλην των ελαχίστων εξαιρέσεων που θέτει το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011. Είναι γεγονός ότι τέτοιας φύσεως φόρος επιβάλλεται για πρώτη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες.

2) Ποιοί είναι υπόχρεοι για την πληρωμή του;

– Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011, υπόχρεοι να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος είναι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ύψος του τέλους επιτηδεύματος ορίζεται ως εξής:α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σετετρακόσια (400) Ευρώ ετησίως, β) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) Ευρώ ετησίως. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

– Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύματος τριακοσίων (300) Ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως ένας μήνας.

– Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

-Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώκαι για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα καταβάλλουν το τέλος των 400 ή 500 Ευρώ αντίστοιχα από το οικονομικό έτος 2012.

– Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 και μετά θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

– Με βάση την υπ΄ αριθ. ΠΟΛ 1167/2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

3) Πώς γνωστοποιείται η οφειλή του “τέλους επιτηδεύματος”;

Γνωστοποιείται με την παραλαβή του “Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος – ν. 3986/2011” το οποίο άρχισε να στέλνεται στους φορολογούμενους από τα τέλη του Αυγούστου 2011 (ήδη πολλοί φορολογούμενοι το έχουν παραλάβει). Εκτιμάται ότι εντός του Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι υπόχρεοι φορολογούμενοι, θα έχουν παραλάβει τα “εκκαθαριστικά σημειώματα”.
Αυτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που θα παραλάβουν οι φορολογούμενοι, θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες χρεώσεων: α) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων, β) Έκτακτη Εισφορά σε Αντικειμενικές Δαπάνες Φυσικών Προσώπων και γ) Τέλος Επιτηδεύματος.
Βεβαίως, για έναν αριθμό φορολογούμενων, η πληρωμή θα γίνει μέσω του συμψηφισμού απαίτησης που έχουν από το δημόσιο (κατά κύριο λόγο από δικαιούμενη επιστροφή φόρου). Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι θα παραλάβουν ένα τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο θα αναφέρει ότι η πληρωμή του “Τέλους Επιτηδεύματος” (αλλά και των άλλων υποχρεώσεων) έχει συμψηφιστεί με τις διάφορες επιστροφές που όφειλε το δημόσιο και είτε θα επιστρέφεται το υπόλοιπο, είτε θα αναφέρεται το υπόλοιπο που θα πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος.

4) Πότε θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος;

Το τέλος θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του “Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος”.
Δηλαδή, για όσα Εκκαθαριστικά Σημειώματα εκδόθηκαν τον Αύγουστο (η ημερομηνία έκδοσης αναγράφεται στο κάτω μέρος του “εκκαθαριστικού σημειώματος”, άσχετα από το πότε το παρέλαβε ο φορολογούμενος, θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Για όσα Εκκαθαριστικά Σημειώματα εκδοθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο, το τέλος θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

5) Γιατί αντιδρά ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ;

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους αντιδρά ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ είναι:
α) Το Τέλος Επιτηδεύματος δε συνιστά “τέλος”, αλλά συνιστά φόρο και ως φόρος είναι αντισυνταγματικός. Αλλά ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί ότι πρόκειται για τέλος, η επιβολή του, αλλά και το ύψος του, αντίκεινται στις διατάξεις των νόμων και της νομολογίας αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Το Τέλος Επιτηδεύματος είναι ένα άδικο φορολογικό μέτρο. Η Κυβέρνηση φορολογεί τους “εύκολους στόχους” και προκαλεί αξεπέραστη βλάβη στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αρνείται να μειώσει τις δαπάνες της και να περιορίσει το σπάταλο Κράτος.
Οι φορολογούμενοι έχουν εξαντλήσει προ πολλού τα όρια της φοροδοτικής τους ικανότηταςκαι δε μπορούν να πληρώσουν άλλο!
γ) Είναι ανάγκη να υπάρξει αντίδραση των φορολογούμενων απέναντι στην υπερφορολόγηση και στην αυθαιρεσία του Κράτους! Όσο οι πολίτες δεν αντιδρούν, τόσο περισσότερο φορολογεί και αυθαιρετεί η (κάθε) Κυβέρνηση, αφού γνωρίζει ότι κανείς δεν αντιδρά.
Η μαζική προσφυγή εναντίον του Τέλους Επιτηδεύματος, πέραν από την πρακτική της σημασία, έχει και ένα βαθύτατο συμβολισμό: Πρόκειται για την πρώτη μαζική αντίδραση φορολογούμενων, στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους!
6) Τί ενέργειες έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Σύλλογος;

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, μέχρι στιγμής, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον του Τέλους Επιτηδεύματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (δείτε σχετικό άρθρο), ενώ έχει διαμαρτυρηθεί προς τον Υπουργό των Οικονομικών, επισημαίνοντας τις παράνομες διατάξεις που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση που προσδιόριζε την πληρωμή του “τέλους” (δείτε σχετικό άρθρο).
Έχει υποβάλει έγγραφη διαμαρτυρία για το ίδιο το “τέλος”, αλλά και τις παράνομες πρακτικές που το συνοδεύουν, τόσο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, έχει καταγγείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παραβίαση των συνθηκών του ανταγωνισμού που προκαλεί η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και η επιδείνωση των όρων του ανταγωνισμού που αυτό επιφέρει στους Έλληνες ελεύθερους επαγγελματίες, σε σχέση με τους αντίστοιχους επαγγελματίες άλλων χωρών της Ένωσης.
Τέλος, έχει οργανώσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάθεση μαζικής προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια από τους φορολογούμενους πολίτες, διασφαλίζοντας τις πλήρεις δικαστικές διαδικασίες και πετυχαίνοντας παράλληλα ένα πολύ χαμηλό κόστος.

7) Πώς μπορεί κάποιος φορολογούμενος, να συμμετάσχει στη μαζική προσφυγή”;

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να γίνει:
α) Ηλεκτρονικά, μέσα από το site του Συλλόγου στη διεύθυνση www.forologoumenos.gr .
β) Με επιστολή του προς το Σύλλογο, που θα περιλαμβάνει τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω (ερώτηση Νο 16).
γ) Με κατάθεση των σχετικών εγγράφων στα γραφεία του Συλλόγου.

8) Πρέπει να πληρωθεί το “τέλος” πριν από την προσφυγή;

Ναι, πρέπει να πληρωθεί. Αυτό προκύπτει από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1167 της 2/8/2011) η οποία αναφέρει ότι “η άσκηση προσφυγής ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος”. Η διάταξη αυτή είναι παράνομη και αυτό θα αποδειχθεί στα Δικαστήρια. Όμως, προς το παρόν, οι φορολογούμενοι είναι αναγκασμένοι να υπακούσουν σ’ αυτή.
Βεβαίως, η (αναγκαστική) πληρωμή του “τέλους επιτηδεύματος”, δεν περιορίζει το δικαίωμα του κάθε φορολογούμενου να διεκδικήσει την επιστροφή του μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες που προτείνει ο Σύλλογος.

9) Πόσο θα στοιχίσει η προσφυγή;

Το κόστος της προσφυγής προσδιορίζεται σε 35 ευρώ ανά προσφεύγοντα και περιλαμβάνει:
α) την αμοιβή του δικηγόρου, για την πρωτοβάθμια δίκη,
β) την αμοιβή του δικηγόρου για ενδεχόμενη προσφυγή σε εφετείο,
γ) διάφορα λειτουργικά κόστη του εγχειρήματος,
δ) την ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο.

Επίσης, θα πρέπει να υπολογισθεί και το παράβολο 2% (δηλαδή 6 ευρώ) επί του διεκδικούμενου ποσού (300 ευρώ) το οποίο πρέπει να καταβάλει ο προσφεύγων στο Δικαστήριο (σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει αποδεκτή, τότε το ποσό αυτό επιστρέφεται).

Σημειώνεται ότι, εάν κάποιος φορολογούμενος, πέραν από την ατομική του προσφυγή, επιθυμεί να προσφύγει και για προσωπικές εταιρίες (ατομικές εταιρίες, Ο.Ε. ή Ε.Ε.) στις οποίες είναι διαχειριστής, τότε δε θα απαιτηθεί η καταβολή ετήσιας συνδρομής προς το Σύλλογο, για τις εταιρίες του. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, για τις προσωπικές εταιρίες, το κόστος της προσφυγής προσδιορίζεται σε 20 ευρώ ανά εταιρία (πλέον του παραβόλου του 2%).

Η πληρωμή του παραπάνω ποσού (35+6 = 41 ευρώ ανά άτομο) και (20+6 = ανά εταιρία) μπορεί να γίνει είτε μέσω του site του Συλλόγου (με τη χρήση πιστωτικής κάρτας), είτε μέσω τράπεζας, είτε με την αποστολή ταχυδρομικής επιταγής, είτε με πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Συλλόγου είναι: Eurobank: 0026.0105.30.0200405987 (ΙΒΑΝ: GR35 026 0105 0000 3002 0040 5987 – Κωδ. SWIFT: EFGBGRAA), Εθνική Τράπεζα:146/480266-73 (ΙΒΑΝ: GR57 0110 1460 0000 1464 8026 673 – Κωδ. SWIFT: ETHNGRAA).
Σας παρακαλούμε, μετά την πληρωμή σας, στείλτε μας e-mail (greek.taxpayers@gmail.com ήsecretariat@forologoumenos.gr ), ή τηλεφωνήστε μας (2103242032) για να μας ενημερώσετε για την κατάθεσή σας, καθώς επίσης και για τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και fax (εάν έχετε)).

Για την ηλεκτρονική πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα (Online) πατήστε το παρακάτω κουμπί “Pay Now” για να πληρώσετε.

PayPal – The safer, easier way to pay online!
Σημειώνεται ότι, η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου που αποκτάτε με την προσφυγή, σας δίνει όλα τα δικαιώματα του μέλους, ενώ δεν θα απαιτηθεί η εκ νέου καταβολή συνδρομής, εφ’ όσον συμμετάσχετε σε νέα δράση του Συλλόγου κατά το επόμενο 12μηνο (εκτιμάται ότι ο Σύλλογος θα προσφύγει και κατά του “τέλους ακινήτων” το οποίο αποφασίστηκε στις 11/9/2011).

Για τα ήδη μέλη του Συλλόγου, το κόστος της προσφυγής περιορίζεται σε 26 ευρώ (20 ευρώ ως έξοδα δικηγόρων και 6 ευρώ λόγω του παραβόλου 2%).

10) Τί κερδίζει κάποιος με την προσφυγή;

Κατ΄ αρχήν, εάν κάποιος φορολογούμενος δεν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά του ατομικού σημειώματος της Εφορίας για το τέλος επιτηδεύματος, δεν μπορεί μετά να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού των τριακοσίων (300) Ευρώ που θα καταβάλει, ούτε να ζητήσει την διαγραφή του ποσού των 300 Ευρώ που θα βεβαιωθεί ως χρέος, εάν τυχόν δεν πληρωθεί από τον ελεύθερο επαγγελματία.
Και δεν θα μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού ή την διαγραφή του χρέους του, ακόμη και εάν μεταγενέστερα ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το τέλος επιτηδεύματος ως παράνομο και αντισυνταγματικό. Τη δυνατότητα αυτή ο φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας θα την έχει ΜΟΝΟ εάν έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά του ατομικού σημειώματος της Εφορίας.

11) Ποιές είναι οι “δικαστικές” διαδικασίες και ποιά είναι τα κρίσιμα σημεία;

Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογος “Έλληνες Φορολογούμενοι” έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης και ζητά την ακύρωσή της καθώς η επιβολή του “Τέλους Επιτηδεύματος” αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Εκτιμούμε ότι η Προσφυγή – Αίτηση Ακυρώσεως θα εκδικαστεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Όμως η κατατεθείσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως δεν αναστέλλει την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα στείλουν κανονικά τα ατομικά σημειώματα για την πληρωμή του τέλους. Κατά του ατομικού σημειώματος ο φορολογούμενος επαγγελματίας πρέπει να προσφύγει στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και να ζητήσει την ακύρωσή του.

Τα ατομικά σημειώματα των Δ.Ο.Υ. θα είναι δύο κατηγοριών: α). Ένα σημείωμα που θα απαιτεί από κάποιους επαγγελματίες την άμεση καταβολή των 300 Ευρώ του τέλους επιτηδεύματος μαζί με την έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα άνω των 12.000 Ευρώ και την έκτακτη εισφορά για τις αντικειμενικές δαπάνες, β) για κάποιους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες το ποσό των 300 Ευρώ του τέλους επιτηδεύματος θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου εισοδήματος που τους οφείλει το Δημόσιο για το οικονομικό έτος 2011.

Στην α΄ περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της άμεσης καταβολής, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 300 Ευρώ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διότι η Υπουργική Απόφαση ορίζει, κατ΄ εμφανώς παράνομο τρόπο, ότι η προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο δεν αναστέλλει την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος ούτε την βεβαίωσή του. Συνεπώς, και δεδομένου ότι αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, η μη πληρωμή του τέλους των 300 Ευρώ θα έχει σαν αποτέλεσμα να βεβαιωθεί το χρέος των 300 Ευρώ από την Δ.Ο.Υ. και να μην μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να λάβει φορολογική ενημερότητα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο θα πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 300 Ευρώ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με την καταβολή του ποσού να γράψει: “καταβάλλω το ποσό των 300 Ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος με ρητή επιφύλαξη, διότι προτίθεμαι να προσφύγω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του ατομικού σημειώματος”.

Στην β΄ περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση του συμψηφισμού του τέλους των 300 Ευρώ με την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα προσφύγει κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος με το οποίο συμψηφίστηκε το τέλος των 300 Ευρώ και θα περιμένει την εκδίκαση της προσφυγής του από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, για το αποτέλεσμα της Προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κρίσιμη θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Υπουργική Απόφαση που επιβάλλει το Τέλος Επιτηδεύματος. Εάν η αίτηση ακυρώσεως γίνει δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κριθεί το Τέλος Επιτηδεύματος παράνομο και αντισυνταγματικό, τότε θα γίνουν δεκτές και οι προσφυγές από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και θα επιστραφεί στους φορολογούμενους το ποσό των 300 Ευρώ.

(Διαβάστε συμπληρωματική διευκρίνιση της 14/9/2011)

12) Πότε θα πρέπει να αναμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις;

Η Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (για την προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογος στις 29/8/2011) αναμένουμε να εκδικαστεί μέσα στους επόμενους μήνες, η δικάσιμός της δεν έχει οριστεί ακόμα. Θα πρέπει πρώτα να εκδικαστεί η Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με βάση την απόφαση του ΣΤΕ η οποία θα κρίνει την συνταγματικότητα του τέλους επιτηδεύματος, θα κριθούν και οι Προσφυγές από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία. Αναμένουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εκδοθεί πριν από το καλοκαίρι του 2012.
Οι μαζικές διοικητικές προσφυγές που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι μέσω του Συλλόγου, αναμένεται να εκδικασθούν πολύ αργότερα (ίσως μετά από 1 ή 2 χρόνια και ανάλογα με το φόρτο εργασιών των κατά τόπους διοικητικών πρωτοδικείων). Πάντως, η ουσία των προσφυγών θα κριθεί μέσα στους επόμενους μήνες, από την εκδίκαση της ήδη κατατεθείσας προσφυγής του Συλλόγου.

13) Γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουμε όσο το δυνατό περισσότεροι;

Επειδή η μαζική αντίδραση των φορολογούμενων απέναντι στην υπερβολική και την άδικη φορολογία, θα δώσει ένα ισχυρότατο μήνυμα στην Κυβέρνηση, αλλά και σε όλο τον πολιτικό κόσμο ότι, οι φορολογούμενοι δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να αποδέχονται αμαχητί κάθε νέο φόρο.
Η μαζική προσφυγή φορολογούμενων στο διοικητικό πρωτοδικείο, συνιστά την πρώτη μαζική και οργανωμένη αντίδραση των φορολογούμενων στην ιστορία της Ελλάδας και, σαν τέτοια, ανοίγει νέους δρόμους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Πέραν από τους οικονομικούς λόγους που επιβάλλουν τη συμμετοχή μας στην κίνηση αυτή, υπάρχει και η ηθική πλευρά, της προσωπικής αντίδρασης, απέναντι σε μέτρα που δε μας θίγουν απλά από οικονομικής πλευράς, αλλά -παράλληλα- θίγουν και την αξιοπρέπειά μας.

Οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν ότι δε θα μπορούν για πολύ ακόμη να βάζουν αβασάνιστα το χέρι τους στις τσέπες των φορολογούμενων (και μάλιστα με προφανώς παράνομους τρόπους) για να εξυπηρετούν το δικό τους πελατειακό κράτος! Και για να γίνει αυτό, η παρούσα, πρώτη μαζική αντίδρασή μας, θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό πιο μαζικό χαρακτήρα!

14) Τί θα πρέπει να προσέξετε, εφ’ όσον θέλετε να συμμετάσχετε στη μαζική προσφυγή;

α) Τις ημερομηνίες! Όποιος αποφασίσει να συμμετάσχει στην προσφυγή, θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα. Ο Σύλλογος θα δέχεται τις “αιτήσεις προσφυγής” έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011. Οι προσφυγές θα κατατεθούν στα κατά τόπους διοικητικά πρωτοδικεία μεταξύ 26 και 29 Οκτωβρίου 2011.
β) Την έκφραση της επιφύλαξης κατά την πληρωμή του “τέλους”. Όπως αναφέρθηκε, το τέλος θα πρέπει σ’ αυτή τη φάση να καταβληθεί. Όμως, κατά την πληρωμή του, ο φορολογούμενος θα πρέπει να γράψει στο έντυπο πληρωμής το παρακάτω κείμενο: “καταβάλλω το ποσό των 300 Ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος με ρητή επιφύλαξη, διότι προτίθεμαι να προσφύγω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του ατομικού σημειώματος”.
(Αν ο υπάλληλος εκφράσει αντιρρήσεις όταν το γράφετε, απλά αγνοήστε τον. Είναι βασικό σας δικαίωμα να πληρώσετε κάτι με επιφύλαξη. Και εάν επιμένει, ζητήστε να δείτε τον Διευθυντή της ΔΟΥ και παράλληλα επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας.)

15) Πρέπει να φοβάται ο φορολογούμενος κάποια “αντεκδίκηση” από την πλευρά των ΔΟΥ;

Στο παρελθόν, σε περιπτώσεις ατομικών προσφυγών, δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αντεκδίκησης από την πλευρά των ΔΟΥ. Ούτε και τώρα θα πρέπει να φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει κάτι εναντίον όσων προσφύγουν.
Ο Σύλλογος διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και θα στείλει επιστολή ζητώντας την έκδοση εσωτερικής εγκυκλίου προς τις ΔΟΥ, ώστε να υπάρξει προσοχή στο ζήτημα αυτό. Παράλληλα όμως, θα είναι σε ετοιμότητα να προφυλάξει και να υπερασπιστεί τα μέλη του.
Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπ’ όψη μας (και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις): Κανένας δημόσιος υπάλληλος (οποιουδήποτε βαθμού) δε θέλει να υπάρχουν στον υπηρεσιακό του φάκελοκαταγγελίες εναντίον του, αφού η ύπαρξή τους του προκαλεί υπηρεσιακή βλάβη στην εξέλιξή του. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα, που η μονιμότητα στο Δημόσιο τίθεται σε αμφισβήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η μαζικότητα μίας ενέργειας και η ισχύς ενός τέτοιου Συλλόγου, μπορούν να εμποδίσουν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Παράλληλα, εμείς οι πολίτες, θα πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να πάψουν να υπάρχουν αυτού του είδους οι φόβοι και για να αποκτήσουμε μία δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη και συνεργάτιδα του πολίτη και όχι “φόβητρο”!

16) Τί θα πρέπει να μας στείλετε;

α) Φωτοτυπία (μας αρκεί η απλή φωτοτυπία, εάν όμως κάποιος θέλει να τη θεωρήσει και σε κάποιο ΚΕΠ, δε δημιουργείται πρόβλημα) του “Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος – ν. 3986/2011”. Το έντυπο αυτό μπορεί να σκαναριστεί και να μας σταλεί ως συνημμένο σε e-mail.
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να μας σταλεί από τώρα. Χωρίς αυτό δε μπορεί να γίνει η προσφυγή.
β) Δύο εξουσιοδοτήσεις: Με την πρώτη θα εξουσιοδοτείται δικηγόρος που συνεργάζεται με το Σύλλογο να σας εκπροσωπήσει στην πρώτη δίκη ή και σε άλλη, εάν υπάρξει αναβολή. Με τη δεύτερη, θα εξουσιοδοτείται δικηγόρος που συνεργάζεται με το Σύλλογο, να σας εκπροσωπήσει στη δεύτερη δίκη που πιθανόν να υπάρξει στο Εφετείο.
Δείτε, κατεβάστε και εκτυπώστε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές από το πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου.
Προσοχή! Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από ΚΕΠ (ή αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή) και θα πρέπει να μας σταλούν στο γραφείο μας.
Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δε θα μας χρειασθούν για την κατάθεση της προσφυγής, αλλά θα χρειαστούν αργότερα (σε ένα ή δύο χρόνια), όταν θα γίνει η δίκη. Όμως, θα ήταν καλό να μας τα έχετε στείλει από τώρα, ώστε ο κάθε φάκελος να είναι συμπληρωμένος.
Σημείωση: Εάν πρόκειται για εταιρία, τότε θα πρέπει να υπάρξει εξουσιοδότηση με τη σφραγίδα της εταιρίας. Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, θα πρέπει να αναφέρεται και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Τα στοιχεία σας! Θα χρειασθούμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και ένα e-mail. (Το email μας βοηθά στην επικοινωνία μας μαζί σας, γρήγορα και με χαμηλό κόστος – Ο Σύλλογος προσπαθεί να διατηρήσει το κόστος του όλου εγχειρήματος χαμηλό, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατό συμμετοχή. Βοηθήστε μας σ’ αυτή την προσπάθεια.)

17) Τί θα πρέπει να περιμένετε από μας;

– Μετά την κατάθεση της προσφυγής, οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι θα κοινοποιήσουν (με δικαστικό επιμελητή) το έγγραφο κατάθεσης στη δική σας ΔΟΥ. Εμείς, θα σας ενημερώσουμε για την κατάθεση της προσφυγής (θα σας δώσουμε τον αριθμό κατάθεσης), αλλά και για την κοινοποίησή της στη ΔΟΥ.
– Μετά την εκδίκαση της προσφυγής, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμά της (αν και όπως περιγράφεται παραπάνω, το ζήτημα θα κριθεί από την προσφυγή του Συλλόγου εναντίον της Υπουργικής Απόφασης, η οποία κατατέθηκε στις 29/8/2011). Αφού εκδοθεί η απόφαση, εφ’ όσον είναι θετική για εμάς, θα την κοινοποιήσουμε στη ΔΟΥ. Θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτό, ώστε να περιμένετε την επιστροφή των χρημάτων σας (300 ευρώ).
Παράλληλα, μετά την έκδοση της απόφασης, εφ’ όσον αυτή είναι θετική, θα σας ταχυδρομήσουμε το έντυπο κατάθεσης του παραβόλου 2% (των 6 ευρώ) και αντίγραφο της οριστικής απόφασης, ώστε να πάτε στη ΔΟΥ να τα εισπράξετε. Εάν μένετε στην επαρχία, ίσως σας ζητηθεί αυτά να τα παραλάβετε από το γραφείο του δικηγόρου που συνεργάζεται με το Σύλλογο.

Συπερασματικά:

α) Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ συντονίζει την κατάθεση της πρώτης μαζικής προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, για φορολογικό ζήτημα, στην ιστορία της Ελλάδας!
β) Με ένα πολύ χαμηλό κόστος (20 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα + 15 ευρώ για τη συνδρομή μέλους του Συλλόγου + 6 ευρώ για παράβολο, το οποίο σε περίπτωση νίκης σας επιστρέφεται), ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, μπορείς να αντιδράσει και να συμμετάσχει στη μαζική προσφυγή.
Με τη συμμετοχή του, ο φορολογούμενος, αντιδρά απέναντι σε ένα άδικο σύστημα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στον πολιτικό κόσμο, αλλά και προς ολόκληρη την κοινωνία και κυρίως, διεκδικεί την επιστροφή των 300 ευρώ που άδικα πλήρωσε. Σημειώνεται ότι, αν ο Σύλλογος κερδίσει την υπόθεση, επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μόνον προς όσους έχουν προσφύγει.
γ) Έχουμε ελπίδες να γίνει δεκτή η μαζική προσφυγή και να κερδίσουμε την υπόθεση; Βεβαίως! Και μάλιστα πάρα πολλές! Κατά τα φαινόμενα, σήμερα, καθώς η Κυβέρνηση πιέζεται ασφυκτικά για να βρει έσοδα και να πετύχει τους στόχους της τρόικας, νομοθετεί “στο πόδι” και με προφανή παράνομο τρόπο, γνωρίζοντας ότι, λίγοι θα αντιδράσουν (όμως εμείς δε πρέπει να είμαστε λίγοι) και ότι, οποιαδήποτε απόφαση, λόγω του άθλιου (λόγω καθυστερήσεων) δικαστικού συστήματος, η οποιαδήποτε απόφαση θα εκδοθεί μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια. Και εκμεταλλεύεται το διάστημα αυτό.
Είναι σημαντικό να αντιδράσουμε! Και είναι σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι, οι πολίτες πλέον σκέφτονται, κρίνουν, συσπειρώνονται και αντιδρούν!

Στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου:
α) site: www.forologoumenos.gr
β) e-mail: greek.taxpayers@gmail.com ή secretariat@forologoumenos.gr
γ) Τηλέφωνο: 210-3242032
δ) Διεύνθυνση: Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43, 10556, Αθήνα (δείτε το χάρτη)

Πληροφορίες για τη διαδικασία της προσφυγής:
α) Γιάννης Σιάτρας (210-3242032) – i.siatras@forologoumenos.gr
β) Μιχάλης Ζαρογιάννης (210-3242032) – secretariat@forologoumenos.gr

Βασικός χειριστής της υπόθεσης από νομικής πλευράς, είναι ο δικηγόρος κ. Παναγιώτης Χασιώτης.”

Πηγή :www.forologoumenos.gr