ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΤΡΕΧΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων που έχουν υποβάλλει οι πολίτες στις περιοχές της Χαλκιδικής, το σύνολο των οποίων έλαβαν email να εισέλθουν με τους κωδικούς τους για να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί κατά την συλλογή των δηλώσεων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας Προανάρτησης λήγει την 21/04/2022 με τις πληροφορίες μας να δίνουν παράταση μετά το Πάσχα. Όμως τι είναι η Προανάρτηση;
Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.
Στόχος της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των συλλεχθέντων στοιχείων, πριν την Ανάρτηση, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.
Μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi, για σαράντα πέντε (45) μέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους και
 Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
 Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων, ατελώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορούν να την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα.

1. Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της Προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια;
– Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της Προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
2. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου. Τι πρέπει να κάνω;
– Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.  Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του αρμόδιου γραφείου κτηματογράφησης (καρτέλα «Επικοινωνία») ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης (κατόπιν ραντεβού) για να ενημερωθείτε. (Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.)
3. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο;
– Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καλέσετε στα τηλέφωνα του αρμόδιου γραφείου κτηματογράφησης ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης (κατόπιν ραντεβού), προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.
4. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλει πρόσφατα δήλωση στο κτηματολόγιο;
– Η κτηματολογική βάση της Προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία πριν από την έναρξή της, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της
Ανάρτησης.
5. Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων;
– Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλλει με την δήλωσή σας, τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτε άλλο στην αίτηση διόρθωσης.
6. Δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;
– Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά. Επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά, αγορά κλπ) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
7. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλλω ξανά το συμβόλαιο;
– Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.
8. Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω;
– Περιγράφετε στην αίτηση επανεξέτασης στοιχείων τη διόρθωση, και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού υπογράψετε και σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο την νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί για την αποστολή των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων για την περιοχή της ιδιοκτησίας σας (καρτέλα «Επικοινωνία»).
9. Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου διότι είχα υποβάλλει δήλωση, αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου. Τι κάνω;
– Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης 10. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στο όνομα πατρός. Τι πρέπει να κάνω;
– Περιγράφετε στην αίτηση επανεξέτασης στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, να το αποστείλετε με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί για την αποστολή των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων για την περιοχή της ιδιοκτησίας σας (καρτέλα «Επικοινωνία»).
11. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα και το υπόλοιπο 25% από κληρονομιά . Τι πρέπει να κάνω;
Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματος σας, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε με κληρονομιά. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δήλωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr στο μενού
Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματος σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά εντός της προθεσμίας της Προανάρτησης με το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.