ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4469/2017

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν αθροιστικά για να μπορεί μία επιχείρηση να ανοίξει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν. 4469/2017 και να επιτύχει μέσω αυτής, ρύθμιση των οφειλών της σε τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς κλπ πιστωτές και ενδεχομένως και διαγραφή μέρους των οφειλών της. Για να κριθεί λοιπόν επιλέξιμη η επιχείρηση σας  (είτε ατομική είτε με εταιρική μορφή) πρέπει να συντρέχουν τα κάτωθι κριτήρια: 

  1. Είστε Φυσικό Πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα ή Νομικό Πρόσωπο
  2. Oι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές σας ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
  3. Πρέπει να συντρέχει έστω μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις – αρκεί μία από τις 5 επιλογές να απαντηθεί με “ΝΑΙ” ώστε να συνυπολογιστεί θετικά στον συνολικό έλεγχο επιλεξιμότητας:

– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχατε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών,

– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχατε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016,

– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχατε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,

– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς σας λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (ΦΕΚ 401 Α’),

– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος σας.

  1. Μπορείτε να συγκεντρώσετε ποσοστό πιστωτών >50% στην διαπραγμάτευση ρύθμισης.
  2. Έχετε Απλογραφικό ή Διπλογραφικό σύστημα και είχατε μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.
  3. Έχετε επιμερισμένο τον δανεισμό σας σε περισσότερους πιστωτές και σε κάθε περίπτωση δεν συγκεντρώνεται το 85% των οφειλών σας σε έναν πιστωτή.
  4. Δεν έχετε υποβάλλει αίτηση για συνδιαλλαγή, πτώχευση, νόμο Κατσέλη, είτε αν έχετε υποβάλλει θα παραιτηθείτε από αυτή.
  5. Δεν έχετε διακόψει την δραστηριότητά σας.
  6. Δεν έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεωκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος.
  7. Η επιχείρησή σας, πρέπει να είναι βιώσιμη.