Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 81/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ DVD ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Παροχή στην αιτούσα της απαιτούμενης από το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997 άδειας, προκειμένου αυτή να προσκομίσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων DVD με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πρώην συζύγου της, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

(Τμήμα)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 14/06/2011 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χρήστος Παληοκώστας,Αναπληρωτής Πρόεδρος, και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Πέτρος Τσαντίλας και Δημήτρης Λιάππης, ως εισηγητής. δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και κλήθηκαν νομίμως εγγράφως, τα τακτικά μέλη της Αρχής Αν. Πράσσος και Λ.Κοτσαλής, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα προαναφερόμενα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής. Εξάλλου, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και κλήθηκαν νομίμως εγγράφως, το τακτικό μέλος της Αρχής Αν. – Ιωάν. Μεταξάς και ο αναπληρωτής αυτού Γρ. Λαζαράκος. Στη συνεδρίαση παρέστη, με εντολή του Αναπληρωτή Προέδρου, ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, δικηγόρος (Ν) – νομικός ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητή. Επίσης, παρέστη, με εντολή του Αναπληρωτή Προέδρου, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Διοικητικού –Οικονομικού Τμήματος της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

Υποβλήθηκε στην Αρχή αίτηση με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1973/09-02-2011 (όπως αυτή συμπληρώθηκε, στη συνέχεια, με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2628/13-04-2011 έγγραφο και το συνημμένο σε αυτό DVD) από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Α του….., τραπεζικής υπαλλήλου, κατοίκου …… Αττικής, ως ασκούσης την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, με την οποία η αιτούσα ζητά από την Αρχή όπως της χορηγήσει άδεια για την προσκόμιση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων DVD με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ιδίας και του – κατά τους ισχυρισμούς της –πρώην συζύγου της Β, κατοίκου …… Αττικής, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου της. Μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε την πρόταση του εισηγητή και του βοηθού εισηγητή, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

Η Αρχή,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, εναρμονιζόμενη, ιδίως, με τις διατάξεις των άρθρων 9Α, 25 παρ. 1 και 28 του Συν/τος, 8 και 7 τουΧάρτη Θεμελιωδών ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 της Οδηγίας95/46/ΕΕ, ρητά ορίζει ότι: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.(…)». Καθιερώνονται, λοιπόν, ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας κάθε αρχείου, οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη.

2. Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του Ν.2472/1997 προκύπτει ότι η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, καταρχήν, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους, στις περιπτώσεις που περιοριστικά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, επιτρέπεται για τα μεν απλά δεδομένα, ιδίως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. (ε΄) και για τα ευαίσθητα δεδομένα, ιδίως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997. Όπως παγίως έχει κρίνει η Αρχή, οι όροι και προϋποθέσεις της νομιμότητας επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄)του Ν. 2472/1997, εφαρμόζονται κατά μείζονα λόγο και στην επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Βλ., ιδίως, τις αποφάσεις της Αρχής 27/2001,75/2001, 83/2001, 8/2003, 61/2003, 8/2005, 9/2005, 75/2005, 25/2006, 38/2006,1/2009, 2/2009, 10/2009, 37/2009, 87/2009, 89/2009, 2/2010, 3/2010, 21/2010,22/2010, 62/2010 και 47/2011).

3. Επειδή, το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 ρητά ορίζει ότι «εάν ταδεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωσηπριν από αυτούς»

4. Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουντα ακόλουθα: Η αιτούσα Α έχει αποκτήσει από το γάμο της με τον Β, ο οποίος έχει λυθεί με την υπ’ αρ. …/2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(Διαδικασία Γαμικών ιαφορών), η οποία ήδη έχει καταστεί αμετάκλητη, μία θυγατέρα, την Γ, ηλικίας σήμερα 9 ετών. Κατά τους ισχυρισμούς της Α, «οβασικότερος λόγος της διάζευξης ήταν η εν γένει αλλόκοτη και ιδία αλλόκοτη σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ άλλων η σεξουαλική ψυχρότητα του πρώην συζύγου [της] και η αδιαφορία του για το συζυγικό βίο. Ο πρώην σύζυγος [της] είχε κάποιας μορφής σεξουαλικής ανικανότητα και ολιγοσπερμία, η οποία οφειλόταν σε κάποιο τραύμα από την παιδική του ηλικία. Όλη αυτή η κατάσταση τον έκανε ιδιαίτερα νευρικό και πολλές φορές [την] εξύβριζε». Με την υπ’ αρ. …./2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία άρθρου 681B ΚΠολ), η οποία κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ αρ. …/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ήδη αμετάκλητη, έχει ανατεθεί στην Α η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους. Έκτοτε υφίσταται μακρά δικαστική διαμάχη μεταξύ της ιδίας και του πρώην συζύγου της σχετικά το θέμα της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με το ως άνω ανήλικο τέκνο τους. Κατά τους ισχυρισμούς της Α, η επικοινωνία του πρώην συζύγου της με το ανήλικο τέκνο τους εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή ψυχική ανάπτυξη του τέκνου αυτού, καθόσον επικαλείται σεξουαλικές διαστροφές του πρώην συζύγου της. Πάντοτε κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, λίγο πριν τηνδιάσπαση του έγγαμου βίου της, ανακάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός  της μαγνητοσκοπούσε τις προσωπικές τους στιγμές και αντάλλασσε τις κασέτες με φίλους του, που είχαν ανάλογες σεξουαλικές διαστροφές. Η αιτούσα ισχυρίζεται ότιτο γεγονός αυτό αναγκάστηκε να παραδεχθεί και ο πρώην σύζυγός της, χωρίς όμως να διαθέτει η ίδια πειστήρια των ισχυρισμών αυτών. Ωστόσο, πρόσφατα τακτοποιώντας τις κασέτες από την βιντεοσκόπηση γεγονότων που αφορούσαν τοπαιδί και οι οποίες παρέμειναν στην κατοχή της, ανακάλυψε τυχαία και μία κασέτα, η οποία έχει καταρχήν περιεχόμενο μία παλιά οικογενειακή εκδρομή καθώς και στιγμέςτης νεογέννητης κόρης τους, αλλά παρεμβάλλονται, επίσης, και στιγμές ερωτικού περιεχομένου της αιτούσας και του πρώην συζύγου της, τις οποίες – πάντοτε κατάτους ισχυρισμούς της αιτούσας – κατέγραψε εν αγνοία της ο πρώην σύζυγός της. Η αιτούσα υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο της επίμαχης κασέτας προκύπτει το επικίνδυνο του χαρακτήρα του πρώην συζύγου της αναφορικά με την επικοινωνία του με την κόρη τους.Τη βιντεοκασέτα αυτή προσκόμισε ήδη η αιτούσα ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία άρθρου 681B ΚΠολ), κατά την δικάσιμο της ../../2010, με τις νόμιμα κατατεθειμένες προτάσεις της προς υποστήριξη της αγωγής της, η οποία συνεκδικάσθηκε με αντίθετη αγωγή του πρώην συζύγου της, για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας της ανήλικης θυγατέραςτους με τον πατέρα της. Επί των αγωγών αυτών εκδόθηκε η υπ’ αρ. …/2010 απόφασητου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο 4° φύλλο της οποίας αναφέρεται ότι το Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη την επίμαχη προσκομισθείσα βιντεοκασέτα,«καθόσον περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην ερωτική ζωή των διαδίκων (άρθρο 2 περ. β΄ Ν. 2472/1997, όπως η περ.β΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3625/2007), για τη χρήση των οποίων στη δίκη αυτή δεν υπάρχει συγκατάθεση του εναγομένου (ο τελευταίος ρητά αντιτίθεται στη χρήση της συγκεκριμένης βιντεοκασέτας με την προσθήκη στις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του) ούτε η απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας προς τούτο Αρχής (άρθρα 2 περ.δ και 7 παρ. 1, 2 Ν 2472/1997)». Συνεπώς, η αιτούσα ζητά από την Αρχή όπως της χορηγήσει άδεια για τηνπροσκόμιση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων DVD με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ιδίας και του – κατά τους ισχυρισμούς της – πρώην συζύγου της για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου της.

5. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το επίμαχο DVD, που υπέβαλε η Α στην Αρχή περιέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τουάρθρου 2 στοιχ. (β΄) του Ν. 2472/1997, ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ιδίας και του – κατά τους ισχυρισμούς της – πρώην συζύγου της, καθόσον τα δεδομένα αυτά αφορούν στην ερωτική τους ζωή. Δεν απαιτείται άδεια της Αρχής για την προσκόμιση από την Α των επίμαχων ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιδίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για το σκοπό τηςαναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων τουανηλίκου τέκνου τους.

6. Επειδή, περαιτέρω, όσον αφορά τα επίμαχα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πρώην συζύγου της Β, καταρχάς, η προσκόμιση από την Α τωνδεδομένων αυτών ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, ερείδεται στις διατάξεις τουάρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997.7. Επειδή, στη συνέχεια, ο σκοπός επεξεργασίας, τον οποίο επικαλείται η Α,είναι καθορισμένος, σαφής και νόμιμος. Εξάλλου, πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των επίμαχων δεδομένων εν όψει του ως άνω προβαλλόμενου σκοπού επεξεργασίας, καθόσον από την αξιολόγηση του περιεχομένου του επίμαχου DVD από τα αρμόδια δικαστήρια δύναται ενδεχομένως – κατά την κρίση του εκάστοτε αρμόδιου δικαστηρίου – να συναχθούν συμπεράσματα για το επικίνδυνο του χαρακτήρα του πρώην συζύγου της αναφορικά με την επικοινωνία του με την ανήλικη κόρη τους. Συνεπώς, η προσκόμιση από την Α των επίμαχων ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πρώην συζύγου της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης τωνδικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου τους, συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997.

8. Επειδή, η Α, ως τρίτη, οφείλει να ενημερώσει τον πρώην σύζυγό της Β, πριν από την προσκόμιση του επίμαχου DVD, το οποίο περιέχει και ευαίσθητα δεδομέναπροσωπικού χαρακτήρα του ιδίου, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα μετα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή,

Χορηγεί στην αιτούσα Α την απαιτούμενη από το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) τουΝ. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άδεια, προκειμένου αυτή να προσκομίσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων τα ως άνω ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πρώην συζύγου της Β, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου τους. Η Α, ως τρίτη, οφείλει να ενημερώσει τον πρώην σύζυγό της Β, πριν από την προσκόμιση του επίμαχου DVD, το οποίο περιέχει και ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου,ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τουάρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997.

Ο Πρόεδρος                                                                                        Η Γραμματέας

Χρήστος Παληοκώστας                                                                   Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου