Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ / Φ1/13/ 86454
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤ: το αρθρ. 49 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011)
το αρ. πρ. Φ. 10035/οικ. 20551/785/28-9-2011 2011 έγγραφο Εργασίας & Κοιν.
Ασφάλισης

Με τις διατάξεις αρθρ. 49 Ν. 3996/2011 καθιερώνεται η δυνατότητα υποβολής
συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση
συνταξιοδότησης, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

Βασικοί όροι της συνταξιοδότησης εφόσον επιλεγεί η παραπάνω διαδικασία είναι ότι:

– Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές από το μήνα
υποβολής της αίτησης έως το μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

– Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του
επαγγέλματος , εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα
υποβολής των δικαιολογητικών.

Αναλυτικά, η διάταξη του νόμου προβλέπει τα εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος
σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού, μπορεί εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει το επάγγελμά
του για μέγιστο διάστημα δώδεκα μηνών μετά την αίτηση συνταξιοδότησης στην οποία έχει
δηλώσει ρητά την επιθυμία του αυτή.

Επομένως, προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι να έχει θεμελιώσει ο
ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης δηλαδή να
έχει συμπληρώσει τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προκύπτει έως
και το μήνα υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Ο χρόνος ασφάλισης από τον επόμενο
μήνα υποβολής της αίτησης δεν θα προσμετράται για θεμελίωση αλλά μόνο για προσαύξηση του
ποσού σύνταξης.

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ζητείται η εφαρμογή της διάταξης, θα
προσμετράται:

– Ο συντάξιμος χρόνος μέχρι και το μήνα υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος

– Ο χρόνος ο οποίος έχει ήδη αναγνωριστεί ή του οποίου η αναγνώριση ζητείται με το
συνταξιοδοτικό αίτημα.

Επειδή δε γίνεται από τη διάταξη καμία διάκριση, αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος τόσο Παλαιών όσο και Νέων ασφαλισμένων.

2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και όχι μεταγενέστερα θα πρέπει ο
υποψήφιος συνταξιούχος να δηλώσει ρητά την επιθυμία του για διατήρηση του επαγγέλματός του,
αφού από την επιλογή του αυτή θα καθοριστεί τόσο η διαδικασία απονομής της σύνταξης όσο και
οι ειδικοί όροι της συνταξιοδότησης, ως προς τις οριζόμενες προθεσμίες, την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών και την έναρξη σύνταξης. Επομένως κατά την υποβολή της αίτησης ο
ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση – όπως στο συνημμένο υπόδειγμα – με
την οποία θα δηλώνει αφενός την επιθυμία του να υπαχθεί στη διαδικασία τη προβλεπόμενη από
τη νέα διάταξη, αφετέρου ότι ενημερώθηκε για τους σχετικούς όρους συνταξιοδότησης.

3) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
έως την ημερομηνία διακοπής δεν ρυθμίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση
πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Επομένως οι ασφαλιστικές εισφορές αυτού του διαστήματος δεν μπορούν να υπαχθούν στη
ρύθμιση του αρθρ. 43 Ν. 3996/2011 ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη άλλων εισφορών και το
ύψος αυτών.

Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης υπενθυμίζουμε ότι ορίζεται η 1η του επόμενου
μήνα υποβολής δικαιολογητικών διακοπής. Επομένως οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν μέσα στο
μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, το Περιφερειακό Τμήμα να εκδίδει έντυπο ταχυπληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης
το οποίο θα εξοφλείται από τον ασφαλισμένο μέσα στον ίδιο μήνα.

Σε διαφορετική περίπτωση η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο της εξόφλησης μήνα.

Διευκρινίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις αρθ. 43 Ν. 3996/2011 ως προς τις
οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εφόσον αυτές αφορούν ασφαλιστική περίοδο προγενέστερη της
υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος.

4) ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η έναρξη συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται από:

Α) Την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος

Όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1 η του επόμενου μήνα εκείνου
της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος που προβλέπονται από το άρθρο
13 της αρ. Φ800000/7228/308/7-9-2006 Υπουργικής Απόφασης και εφόσον τηρηθούν οι όροι
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτοί αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Επέρχεται επομένως τροποποίηση στα οριζόμενα στις διατάξεις αρθρ. 30 Π.Δ. 258/05 αφού
πλέον η έναρξη συνταξιοδότησης κρίνεται όχι από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος
αλλά από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Εάν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά διακοπής του επαγγέλματος
εντός του προβλεπόμενου δωδεκαμήνου, το συνταξιοδοτικό αίτημα απορρίπτεται και απαιτείται η
υποβολή νέου συνταξιοδοτικού αιτήματος με υποχρεωτική πλέον την προσκόμιση των
δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος.

Β) Την ημερομηνία καταβολής εισφορών του διαστήματος από την υποβολή του
αιτήματος Όπως προαναφέρθηκε, εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρήσει το επάγγελμα μετά την
υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των
δικαιολογητικών
εφόσον οι μεταγενέστερες της αίτησης ασφαλιστικές εισφορές εξοφληθούν μέχρι και το τέλος του
μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, διαφορετικά από τον επόμενο της εξόφλησης μήνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1) υποβολή αίτησης: 10 /1 /2012
διακοπή επαγγέλματος: 30 /6 /2012
υποβολή δικαιολογητικών: 5 /7 /2012
εξόφληση εισφορών 1/12 – 6/12: 30/7/2012

Έναρξη συνταξιοδότησης: 1/8/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των
δικαιολογητικών και εξόφλησης των απαιτητών εισφορών

2) υποβολή αίτησης: 10 /1 /2012
διακοπή επαγγέλματος: 30 /7 /2012
υποβολή δικαιολογητικών: 10 / 8 /2012
εξόφληση εισφορών 1/12 – 7/12 1/ 9/2012

Έναρξη συνταξιοδότησης 1/10 /2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα εξόφλησης των
απαιτητών εισφορών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία απονομής σύνταξης γήρατος διέπεται από τις διατάξεις αρθ. 14
του κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας όπως αυτές τροποποιήθηκαν ως προς την έκδοση
Πιστοποιητικού χρόνου ασφάλισης, από τις διατάξεις αρθρ. 1 της Υ.Α. Φ10035/17289/934/ 2009
(σχετική η εγκύκλιος 97/2009 του ΟΑΕΕ) .

Οι παραπάνω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και για τους ασφαλισμένους οι οποίοι
επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν βάσει αρθ. 49 Ν. 3996/2011, ως προς την τηρούμενη πρακτική
όμως επέρχονται διαφοροποιήσεις αφού η νέα διάταξη αποσκοπεί στην προπαρασκευή του
συνταξιοδοτικού φακέλου – στο βαθμό που αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή
των στοιχείων διακοπής του επαγγέλματος.

– Με την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος προ της διακοπής, το Περ/κό Τμήμα θα
συντάσσει Πιστοποιητικό Χρόνου Ασφάλισης βάσει των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου
κατά τα γνωστά. Σε αυτό θα καταγράφονται τα ασφαλιστικά στοιχεία από την υπαγωγή στην
ασφάλιση έως την ημερομηνία έκδοσής του (το είδος και η μορφή του ασκούμενου επαγγέλματος,
διακοπή τυχόν προηγούμενης δραστηριότητας κλπ) και όπως είναι εύλογο δε θα καθορίζεται
ημερομηνία διαγραφής.

Αντίγραφο του Πιστοποιητικού θα παραμένει στο Τμήμα, σε ξεχωριστό κλασέρ ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθηση της παρόδου της δωδεκάμηνης προθεσμίας. Ο συνταξιοδοτικός
φάκελος με το Πιστοποιητικό θα αποστέλλεται στο Τμήμα Συντάξεων της αντίστοιχης
Περιφερειακής Διεύθυνσης, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που η κρίση του συνταξιοδοτικού αιτήματος συνδέεται με διαπίστωση ποσοστού
αναπηρίας ( πχ συνταξιοδότηση γήρατος Ν. 612/77 ή Ν. 3232/04 για γονείς – συζύγους –
αδελφούς αναπήρων ) θα ακολουθείται η διαδικασία παραπομπής στα ΚΕΠΑ, όπως ισχύει.

Το Τμήμα Συντάξεων θα προβαίνει στη διαπίστωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση,
θα ελέγχει δηλαδή αν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ο ασφαλισμένος έχει
συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης. Όπου
ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα ζητείται αναγνώριση πλασματικού χρόνου, εξακολουθεί
να ισχύει η ήδη προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή η διαβίβαση του αιτήματος στο Τμήμα
ασφάλισης για τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει συμπληρώσει το
όριο ηλικίας ή/και το χρόνο ασφάλισης το συνταξιοδοτικό αίτημα απορρίπτεται και ο ατομικός
φάκελος επιστρέφει στο περιφερειακό τμήμα.

Εάν το Τμήμα Συντάξεων διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
συνεχίζει την προπαρασκευή του φακέλου κατά το σκέλος του οικονομικού ελέγχου και
διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη οφειλών έως το μήνα τον προηγούμενο της υποβολής του αιτήματος
για σύνταξη, δεδομένου ότι για τον χρόνο που ακολουθεί απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση
σύμφωνα με τα παραπάνω. Το έγγραφο κοινοποίησης οφειλής θα αποστέλλεται στον ασφαλισμένο
μετά τη διακοπή του επαγγέλματος.

Σε περιπτώσεις που ζητείται εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης το Τμήμα
Συντάξεων θα προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες, σε αυτή τη φάση της συνταξιοδοτικής
διαδικασίας, δηλαδή πριν την υποβολή των δικαιολογητικών διακοπής.

Νέα αλληλογραφία με το άλλο Ταμείο μετά τη διακοπή του επαγγέλματος απαιτείται μόνο στις
περιπτώσεις που η έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι μέσα στο ίδιο έτος που γίνεται η αίτηση,
λόγω μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών και ενδεχομένως άλλων στοιχείων (π.χ. κατώτατο
όριο).

O Κατά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Τμήμα, όπως
προαναφέρθηκε θα εκδίδεται αυθημερόν έντυπο ταχυπληρωμής ή έντυπο χειρόγραφης πληρωμής
για το τελευταίο διάστημα (μήνα ή δίμηνο) της ασφαλιστικής περιόδου. Ο ασφαλισμένος
υποχρεούται μετά την εξόφληση στα ΕΛΤΑ να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής ώστε να
διαπιστωθεί η τήρηση της προθεσμίας εξόφλησης.

Παράλληλα, το Περιφερειακό Τμήμα το οποίο θα έχει διατηρήσει αντίγραφο του Πιστοποιητικού
Χρόνου Ασφάλισης θα ολοκληρώνει τον ασφαλιστικό έλεγχο του συνταξιοδοτικού φακέλου, θα
εκδίδει νέο (συμπληρωματικό) Πιστοποιητικό Χρόνου στο οποίο θα καθορίζεται η ημερομηνία
διαγραφής και θα αποστέλλει με φαξ το Πιστοποιητικό και την απόδειξη πληρωμής στο Τμήμα
Συντάξεων.

Το Τμήμα Συντάξεων θα ολοκληρώνει τον οικονομικό έλεγχο και θα κοινοποιεί – σύμφωνα με τα
ισχύοντα – την οφειλή που τυχόν διαπιστώνεται για το διάστημα έως την ημερομηνία υποβολής
του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Για να απονεμηθεί η σύνταξη από τότε που ο ασφαλισμένος
δικαιούται, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει:

– Αφενός να έχει εξοφληθεί το ποσό των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών – δηλαδή της
περιόδου της μεταγενέστερης από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος – μέσα στο μήνα
υποβολής των δικαιολογητικών.

– Αφετέρου να τηρηθούν οι όροι και η προθεσμία που τίθεται με το έγγραφο κοινοποίησης της
οφειλής

Σε διαφορετική περίπτωση, η σύνταξη θα απονέμεται από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς
εξόφλησης.

Το ανώτατο χρονικό όριο για την υποβολή των δικαιολογητικών καθορίζεται ρητά από τη
διάταξη σε δώδεκα μήνες. Το Περιφερειακό Τμήμα θα ελέγχει τα τηρούμενα Πιστοποιητικά για τα
οποία δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά και θα μεριμνά ώστε με την πάροδο του δωδεκαμήνου
να αποστέλλει με φαξ το Πιστοποιητικό στο Τμήμα Συντάξεων με την ένδειξη
<< ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ >> ώστε να ακολουθείται η διαδικασία
απόρριψης του αιτήματος ύστερα από Πρόσκληση σε ακρόαση.

Συνοψίζοντας, η διαφοροποίηση που επέρχεται στη συνταξιοδότηση με την επιλογή της διάταξης
αρθ.49 Ν. 3996/2011 εστιάζεται στα εξής σημεία:

– Ο χρόνος ασφάλισης από τον επόμενο μήνα υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος έως τη
διακοπή του επαγγέλματος δεν προσμετράται για θεμελίωση παρά μόνο για προσαύξηση .

– Η συνταξιοδότηση αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του
επαγγέλματος .

– Οι ασφαλιστικές εισφορές του μεταγενέστερου της αίτησης διαστήματος δεν υπάγονται σε
ρύθμιση.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Επειδή δεν ορίζεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη διάταξη, η ισχύς της αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ, δηλαδή από 5-8-2011.

Για αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί από τη δημοσίευση του νόμου έως την κοινοποίηση της
εγκυκλίου, χωρίς διακοπή του επαγγέλματος, θα πρέπει να γίνεται δεκτή και μεταγενέστερη
δήλωση του ασφαλισμένου με την οποία θα δηλώνει την επιθυμία του να υπαχθεί στη
συγκεκριμένη διάταξη, δεδομένου ότι το αντίθετο θα του στερούσε το νόμιμο δικαίωμά του να
χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του παρέχεται με τη νέα διάταξη.
συνημμένο:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ H ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ