Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4072/2012

Με τις διατάξεις του νέου Ν 4072/2012 (άρθρα 121 – 196), οι οποίες κατήργησαν τον Ν 2239/1994 περί σημάτων και ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2004/48/ΕΚ, εισήχθησαν στο δίκαιο περί σημάτων καινοτομίες που μεταξύ άλλων αφορούν στη διαδικασία καταχώρισης του σήματος (Κεφάλαιο Δ’ περί διαδικασίας καταχώρισης, Άρθρα 134-149).

Ενδεικτικώς, με τον ανωτέρω νόμο θεσπίσθηκε για πρώτη φορά υποχρέωση ταυτόχρονης υποβολής της έντυπης δήλωσης του σήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 136 παρ. 2), η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως κατάθεσης της δήλωσης σήματος (άρθρο 136 παρ. 3 και 4) καθώς και η δυνατότητα κατάθεσης της δήλωσης χωρίς την παράσταση δικηγόρου (άρθρο 136). Περαιτέρω δε, και προς επιτάχυνση της διαδικασίας καταχώρισης εισάγεται με τον ανωτέρω νόμο (άρθρο 139 παρ. 5) ο θεσμός του εξεταστή, ως αποκλειστικού οργάνου ελέγχου σε πρώτο βαθμό, ενώ η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (ΔΕΣ) διατηρείται ως δευτεροβάθμιο όργανο διοικητικού ελέγχου για την εξέταση των ενδίκων μέσων, προσφυγών και ανακοπών (άρθρα 140 και 144).

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, οι οποίες ετέθησαν σε εφαρμογή την 11.10.2012 (άρθρο 330 παρ. 2 Ν 4072/2012), η διαδικασία καταχώρισης του εθνικού σήματος διαμορφώνεται σήμερα ως εξής:

Ι. Κατάθεση δήλωσης καταχώρισης σήματος

Α. Δήλωση καταχώρισης Σήματος
Για την καταχώριση εθνικού σήματος προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση σχετικής δήλωσης2από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία3.
Β. Αρμόδια Υπηρεσία
Αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων κατάθεσης εθνικού σήματος είναι η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Πλατεία Κάνιγγος στον 2ο όροφο, Γραφείο 223, Ώρες: 10:30-14:00).
Γ. Δικαιούμενα Πρόσωπα
Τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να υποβάλουν τη δήλωση κατάθεσης σήματος ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι ο ίδιος ο καταθέτης – δικαιούχος αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπός του ή πληρεξούσιος δικηγόρος του4.Εκπρόσωπος ορίζεται σε κάθε περίπτωση επί περισσοτέρων καταθετών.
Δ. Τυπικές προϋποθέσεις δήλωσης κατάθεσης και χορήγησης ημερομηνίας κατάθεσης5
1. Υποχρεωτικό περιεχόμενο της δήλωσης
Η δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να περιέχει:i. Αίτημα για την καταχώριση του σήματοςii. Αποτύπωση του σήματος της οποίας οι διαστάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 8 x 8 cm.iii. Στοιχεία του καταθέτη. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αντιστοίχως στην περίπτωση που καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο: επωνυμία, έδρα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουiv. Στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου (εφόσον ο καταθέτης εκπροσωπείται από δικηγόρο), ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουv. Κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία πρόκειται να διακρίνει το σήμα ταξινομημένα κατά κλάση6 με αναγραφή της οικείας κλάσης κατά ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιώνvi. Υπογραφή του καταθέτη ή του πληρεξουσίου του δικηγόρουvii. Διορισμό αντικλήτου και στοιχεία αυτού, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουviii. Μνεία των χαρακτηριστικών του σήματος, ηχητικό, έγχρωμο, τρισδιάστατο, συλλογικό.ix. Απόδοση σε προσάρτημα των τυχόν διαφόρων του ελληνικού ή λατινικού αλφαβήτου χαρακτήρων του σήματος στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο.x. Ημερομηνία τυχόν προγενέστερης κατάθεσης και τη χώρα αυτής μόνο στην περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα
2. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα7
i. Αποδεικτικό καταβολής του υπέρ του Δημοσίου τέλους κατάθεσης8ii. Πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τον καταθέτη στην περίπτωση εκπροσώπησής του από πληρεξούσιο δικηγόρο (Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο)iii. Εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη στην περίπτωση εκπροσώπησής του από τρίτο πρόσωπο (Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο)iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση που ο δικαιούχος – καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, και ειδικότερα καταστατικό στην περίπτωση ΟΕ ή ΕΕ και ΦΕΚ στις περιπτώσεις των ΑΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρίας, δηλαδή η νομιμοποίηση του υπογράφοντος την δήλωσηv. Δήλωση περί υπαγωγής του καταθέτη – δικαιούχου στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό δικαιούχο, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του είναι στην αλλοδαπή.vi. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικού συλλόγου για την κατάθεση του σήματος στην περίπτωση εκπροσώπησης του καταθέτη από πληρεξούσιο δικηγόροvii. Ένσημα Ταμείου Προνοίας (2,30 ευρώ) και Ταμείου Νομικών (4 ευρώ) και μεγαρόσημα (5 ευρώ)
Ε. Τρόποι υποβολής
1. Υποβολή στην Υπηρεσία Σημάτων
Η δήλωση, όπως και η αποτύπωση του σήματος υποβάλλεται αφενός σε έντυπη μορφή, πρωτότυπη αφού έχει συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και εκτυπωθεί σε διπλή όψη και αφετέρου και σε ηλεκτρονική μορφή με την προσκομιδή ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (CD ή USB stick).
2. Υποβολή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα
i. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση και η αποτύπωση του σήματοςii. Προϋπόθεση είναι η δήλωση να φέρει ημερομηνία και υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικής υπογραφής9iii. Επιστρέφεται στον αποστολέα ηλεκτρονική απόδειξη για την κατάθεση με ηλεκτρονική υπογραφή ως ανωτέρω και ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης
ΣΤ. Παραλαβή από την υπηρεσία
Η δήλωση παραλαμβάνεται από την υπηρεσία καιi. λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσηςii. καταχωρίζεται στο μητρώο σημάτωνiii. αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ)iv. δημιουργείται ηλεκτρονική καρτέλα με ελάχιστο περιεχόμενο10:O τον αριθμό της δήλωσηςO την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της δήλωσηςO την αποτύπωση του σήματοςO το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του καταθέτηO αναφορά, με χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσηςO τις ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας που κατατίθενται και τις αποφάσεις που εκδίδονται επ’ αυτώνO τις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος, των οποίων η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις.

ΙΙ. Εξέταση της δήλωσης καταχώρισης σήματος

Α. Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων
Η Υπηρεσία Σημάτων με την παραλαβή της δήλωσης εξετάζει αυτήν ως προς την συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:i. προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν 4072/2012 για την χορήγηση της ημερομηνίας κατάθεσης και ειδικότερα:O αν η δήλωση συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του τέλους κατάθεσης,O αν περιλαμβάνει το αίτημα για καταχώριση του σήματοςO αν περιλαμβάνει την αποτύπωση του σήματος,O αν περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταθέτη καιO αν περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να διακρίνει το σήμαii. προϋποθέσεις του άρθρου 136 Ν 4072/2012 και ειδικότερα αν η δήλωση περιλαμβάνει:O την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίσταση του πληρεξουσίου του δικηγόρου,O την ημερομηνία της προγενέστερης κατάθεσης καθώς και τη χώρα όπου αυτή ισχύει, αν διεκδικείται προτεραιότηταO τα στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου και έγγραφη εξουσιοδότηση αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόροO τον διορισμό αντικλήτου και τα στοιχεία επικοινωνίας τουO τον χαρακτηρισμό αν το σήμα είναι ηχητικό, έγχρωμο, τρισδιάστατο ή συλλογικό,O την απόδοση στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο, σε προσάρτημα, των τυχόν χαρακτήρων άλλου αλφαβήτου.
Μη πλήρωση των προϋποθέσεων – δυνατότητα διόρθωσης/συμπλήρωσης της δήλωσης
Η Υπηρεσία καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή να συμπληρώσει την δήλωσή του εντός προθεσμίας11ενός (1) μηνός από την κλήση.
α. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις αφορούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 135, υπό στοιχείο ΙΙ Αi ανωτέρω, και ο καταθέτης τις διορθώσει ή συμπληρώσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, χορηγείται από την υπηρεσία ημερομηνία κατάθεσης και συγκεκριμένα η ημερομηνία κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι παρατυπίες ή ελλείψεις. Άλλως η δήλωση δεν εξετάζεται ως αίτηση για καταχώριση σήματος.β. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις αφορούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 136, υπό στοιχείο ΙΙ Αii ανωτέρω, και ο καταθέτης τις διορθώσει ή συμπληρώσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας ο εξεταστής μπορεί να προχωρήσει στην περαιτέρω εξέταση των τυχόν λόγων απαραδέκτου. Άλλως, αν ο καταθέτης δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Υπηρεσία Σημάτωναπορρίπτει τη δήλωση του σήματος και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον καταθέτη.
Β. Εξέταση συνδρομής λόγων απαραδέκτου
Αρμόδιος για την εξέταση των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη της απόφασης για την αποδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης είναι ο Εξεταστής, υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων.
Λόγοι απαραδέκτου συντρέχουν στις κάτωθι περιπτώσεις, διακρινόμενοι σε δύο κατηγορίες:α. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτουΑπόλυτος λόγος απαραδέκτου συντρέχει όταν το δηλωθέν προς καταχώριση ως σήμα:i. δεν μπορεί να αποτελέσει σήμα σύμφωνα με το άρθρο 12112ii. στερείται διακριτικού χαρακτήραiii. συνίσταται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίαςiv. συνίσταται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίουv. συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόνvi. αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθηvii. μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίαςviii. προορίζεται να διακρίνει κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενη από τη νομοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευσηix. εμπεριέχει ή αποτελείται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμωνx. είναι όνομα κράτους, σημαία, έμβλημα, σύμβολο, θυρεός, σημείο η επίσημο του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 213/1975) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο, παράσταση ή λέξηxi. αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.β. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτουΕπίσης το δηλωθέν δεν δύναται να καταχωρισθεί:O εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμαO εάν λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμαO εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος

ΙΙΙ. Απόφαση αποδοχής της δήλωσης καταχώρισης σήματος

Α. Αποδοχή της δήλωσης επί μη συνδρομής λόγου απαραδέκτου
Στην περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργεί ο εξεταστής δεν προκύπτει η συνδρομή οποιουδήποτε λόγου απαραδέκτου κατά τα ανωτέρω η δήλωση γίνεται δεκτή με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας.
Β. Αποδοχή της δήλωσης κατόπιν θεραπείας του απαραδέκτου
Στην περίπτωση που από τον έλεγχο του εξεταστή διαπιστώθηκε η συνδρομή λόγου απαραδέκτου, αλλά κατόπιν σχετικής κλήσης της Υπηρεσίας ο καταθέτης περιόρισε την έκταση της προστασίας του σήματος σε βαθμό που να καθίσταται παραδεκτό ή οι παρατηρήσεις του κρίθηκαν βάσιμες ανωτέρω, η δήλωση γίνεται δεκτή με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας.
Γ. Δημοσιότητα απόφασης αποδοχής
Η απόφαση αποδοχής δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ14 εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση που αυτή ελήφθη μετά από θεραπεία απαραδέκτου με ενέργειες του καταθέτη εντός προθεσμίας ενός μήνα από την θεραπεία του απαραδέκτου.

Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος της δημοσιευμένης στο περιοδικό ΔΕΕ 11/2012, 1077  μελέτης της δικηγόρου

Έλενας I. Μπέζου,  για την εταιρία «Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος Δικηγορική Εταιρία».
Πηγή : www.nborg.gr