Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
τηλ. : 210-64π526 Fax : 210-6411523
Αθήνα 12-6-2015
Αριθ. πρωτ. 2335
Αριθ. Γνωμοδοτι 1

Προς

Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας

 

Θέμα: Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 εδ. α και β του Π.Κ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του Ν. 4322/2015 

Επί του ερωτήματος που θέσατε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5326/19-5-2015 έγγραφό σας, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: Από τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 εδ.α και β του Π. Κ. , όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του Ν. 4322/201 5, συνάγεται ότι η διάταξη της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα αλλοδαπό το μέτρο της απέλασης, εκτελείται αμέσως μετά την υφ’ όρο απόλυση ή την έκτιση της ποινής. Για το εφικτό ή μη της απέλασης, η αρμόδια αστυνομική αρχή ενημερώνει με αιτιολογημένη έκθεσή της τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση. Η αστυνομική αρχή προβαίνει στη σχετική έρευνα ύστερα από παραγγελία του προαναφερόμενου εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται από τον διευθυντή κράτησης πέντε μήνες πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση, ώστε να παραγγείλει αμέσως τη διερεύνηση του εφικτού της απέλασης, για την προετοιμασία για την υλοποίησή της. Αν έχει ξεκινήσει η κατά τα παραπάνω διαδικασία της απέλασης, αλλά δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεσή της, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη διάταξή του την κράτηση του αλλοδαπού καταδίκου για ένα μόνο μήνα από το χρόνο της υφ’ όρο απόλυσης ή έκτισης της ποινής, εφόσον η απέλαση πρόκειται να εκτελεσθεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Το πιο πάνω διάστημα παράτασης της κράτησης μπορεί να φθάσει μέχρι τους τρεις(3) μήνες από το χρόνο της υφ’ όρο απόλυσης ή της έκτισης της ποινής, στην περίπτωση που ο αλλοδαπός κρατούμενος παρεμποδίζει την προετοιμασία της απομάκρυνσής του, αρνούμενος να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία. Αν η απέλαση δεν πραγματοποιηθεί μέσα στα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα του ενός(1) ή των τριών(3) μηνών, αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, με την οποία επιβάλλονται στον αλλοδαπό οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 00 του Π. Κ. , ή ορισμένοι από αυτούς και απολύεται αμέσως ο κρατούμενος. Είναι προφανές ότι η έκδοση διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, περί αναστολής της απέλασης και επιβολής όρων, απαιτείται, πριν από την απόλυση του αλλοδαπού κρατουμένου, και στην περίπτωση που η απέλαση κρίνεται εξ υπαρχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή, αφού ακολουθηθεί προβλεπόμενη διερευνητική διαδικασία, ως μη εφικτή. Επίσης, η ταυτότητα του νομικού λόγου επιβάλλει την αποδοχή της άποψης ότι ο αλλοδαπός κρατούμενος δεν απολύεται αυτοδικαίως μετά την έκτιση της ποινής του ή τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση, αν δεν τηρήθηκε για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία που προβλέπεται για τη διερεύνηση του εφικτού ή μη της απέλασης, και την προετοιμασία για την υλοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος θα εκδώσει αμέσως αιτιολογημένη διάταξη, με την οποία είτε θα αναστέλλεται η απέλαση και θα επιβάλλονται όροι στον κρατούμενο, είτε θα παρατείνεται η κράτηση εντός των προαναφερθέντων νομίμων πλαισίων, εφόσον κρίνεται από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι η απέλαση είναι εφικτή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον χρόνο της παράτασης. Εξυπακούεται ότι στην τελευταία περίπτωση, αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί η απέλαση μέσα στο χρόνο παράτασης της απέλασης, εκδίδεται διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα περί αναστολής της απέλασης και επιβολής όρων και απολύεται ο κρατούμενος.

 
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
 
Βασιλική Θεοδώρου
 
κοινοποίηση: α) Υπουργείο Δικαιοσύνης
β) Εισαγγελείς Εφετών Χώρας και δι’ αυτών στους
Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους