ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ


• Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών: 
επιδοτούνται για πέντε (5) έτη τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.
Δείτε εδώ αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας
Γ. ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μια βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε ληξιπρόθεσμων οφειλών, προηγείται η ρύθμιση αυτών σύμφωνα με τα παραπάνω και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.
Δείτε εδώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης :
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.
β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
ε) Ως ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται το ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Επιπρόσθετα, η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
α) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
γ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους προ της υποβολής της αίτησης.
Στο στάδιο της 2ης ευκαιρίας – απαλλαγής οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας ή πλειστηριασμού:
η πρώτη κατοικία αγοράζεται από ειδικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να μισθώσει την κατοικία στον πολίτη για 12 έτη. Επίσης ο φορέας υποχρεούται να την επαναπωλήσει στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας αυτός είναι ιδιωτικός και επιλέγεται από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Κράτος παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη (δηλ. το επίδομα στέγασης https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/) για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.
Το γραφείο μας, με την πολυετή εμπειρία που κατέχει και την διαρκή και αδιάλειπτη ενασχόληση με το Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο Υπερχρέωσης, μπορεί να σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας και την προστασία της περιουσίας σας.