ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με το νέο νόμο  ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81/5.4.2013) και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 αυτού περί Ρύθμισης θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται ότι :
1. Η εξάλειψη ή ο περιορισμός υφιστάμενης υποθήκης,επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει εγγραφεί ατελώς με βάση τις ισχύουσες γι’ αυτήν ειδικές διατάξεις πριν τη θέση της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 του ν.3601/2007, προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων, οι εκ των οποίων έννομες σχέσεις μεταβιβάστηκαν σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της 4/27.7.2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄2209), δύναται να γίνει από το προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα και χωρίς συμβολαιογραφική πράξη με απλή και μονομερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή της ειδικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 του ν.4332/1929 της 10−16.8.1929.
2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4332/1929 της 10−16.8.1929, ως ισχύει καταργείται μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Ο Οργανισμός της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε με την 226698/1980/1973 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 213/1973, ως ισχύει, καταργείται απότη θέση του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 του ν. 3601/2007.