ΕΝΦΙΑ 2016 – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

ενφια 2Διαθέσιμα είναι πλέον τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για το έτος 2016 τα οποία μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο TAXISnet. Για να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους οι φορολογούμενοι αφού χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στο σύστημα Taxis θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμογή Ε9 και μετά να επιλέξουν το έτος 2016.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους φορολογούμενους πέραν από την ταυτότητα οφειλής και την εκτύπωση της ειδοποίησης πληρωμής και στην ίδια την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου την οποία μπορούν να εκτυπώσουν επίσης μέσα από την εφαρμογή Ε9 με την ονομασία “εκκαθαριστικό τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2016”, διότι δεν είναι απίθανο να έχει γίνει λάθος τόσο στα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, όσο και στον υπολογισμό του φόρου. Είναι δε συχνό το φαινόμενο, πολίτες, να εξακολουθούν να φορολογούνται για ακίνητα που δεν έχουν πλέον στην κυριότητά τους, ή να είναι “¨φουσκωμένες” οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους σε σχέση με την παλαιότητα και την περιοχή όπου αυτά βρίσκονται, ενώ δεν είναι σπάνιο και το φαινόμενο να υπολογίζεται φόρος για αποθήκες, θέσεις στάθμευσης και ημιτελείς κατοικίες ίδιες με αυτές των κατοικιών, πολλές φορές δημιουργώντας υπέρμετρη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τον φορολογούμενο.

Επειδή λοιπόν η προθεσμία αμφισβήτησης του εκκαθαριστικού φόρου ΕΝΦΙΑ είναι 30 μέρες από την κοινοποίηση του εκκαθαριστικού, ήτοι η προθεσμία τρέχει ήδη για όλους αφ’ ης στιγμής ανέβηκε το εκκαθαριστικό στο ΤΑΧΙΣ, μη χάνετε χρόνο και ελέγξτε:

1. είναι τα ακίνητα σας σωστά δηλωμένα; Έχετε πχ πράγματι πλήρη κυριότητα στο διαμέρισμα που δηλώνετε ή μήπως μόνο το 50% ή την ψιλή κυριότητα; Η αποθήκη σας ή η θέση στάθμευσής είναι δηλωμένη με αντίστοιχο κωδικό ή φαίνονται επίσης σας κατοικία κλπ που σημαίνει ότι καλείστε να πληρώσετε ανάλογο φόρο; Σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθη θα πρέπει να ελέγξετε και το Ε9 προκειμένου να διαπιστώσετε αν εσείς το έχετε δηλώσει λάθος οπότε θα πρέπει να τροποποιήσετε τη δήλωσή σας, ή έκανε λάθος η Εφορία, οπότε θα αιτηθείτε τη διόρθωση της πράξης κατά τα κατωτέρω.

2. Είναι η τιμή ζώνης σωστή για την περιοχή που βρίσκεστε; Αντιστοιχεί η αντικειμενική αξία όπως την υπολογίζει η Εφορία στα μέτρα που έχετε δηλώσει; Μη ξεχνάτε ότι οι τιμές ζώνης είναι καθορισμένες ανά περιοχή και μπορείτε ευχερώς να εντοπίσετε την δική σας ακόμη και με μία απλή ερώτηση στον λογιστή σας.

Εφόσον ελέγξετε τα ανωτέρω και διαπιστώσετε ότι πράγματι είναι ορθός ο υπολογισμός του φόρου, μην αμελήσετε να ερευνήσετε και το αν υπάγεστε στις ειδικότερες κατηγορίες οι οποίες απαλλάσσονται ολικά ή μερικά από το ΕΝΦΙΑ, οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχετε τύχει της έκπτωσης που δικαιούστε.

Τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν πλέον για απαλλαγή ή έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ είναι:

1. Για Έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ (συν 1.000 για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος),

– το σύνολο της επιφάνειας των χτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.,

– ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2 Για έκπτωση 100% (πλήρης απαλλαγή) πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να ισούται ή να υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω,

– το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να είναι  έως 12.000 (συν 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος),

– το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων της οικογένειάς του να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ. και

– ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος είτε στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είτε δικαιούστε έκπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί, έχετε δικαίωμα εντός 30 ημερών από την ανάρτηση της πράξης να προσφύγετε κατά της καταλογιστικής αυτής πράξης με ενδικοφανή προσφυγή κατά το άρθρο 63 ΚΦΔ με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε. Επί της εν λόγω προσφυγής σας, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η φορολογική διοίκηση εντός 120 ημερών, ενώ ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή να καταθέσει και αίτηση αναστολής για την καταβολή του αμφισβητούμενου φόρου,  στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο σε πληρωμή.

 Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως επίσης μπορεί να ζητήσει εκ νέου την αναστολή πληρωμής του αμφισβητούμενου φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα, διότι αν και εφόσον απωλέσετε την προθεσμία για την άσκηση της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής, δεν μπορείτε πλέον να προσβάλλετε ενώπιον δικαστηρίων την εν λόγω καταλογιστική πράξη και χάνετε το όποιο δικαίωμα αμφισβήτησης του φόρου που σας επιβλήθηκε.