Είσπραξη απαιτήσεων/ Διεκδίκηση Οφειλομένων

Είσπραξη απαιτήσεων/ Διεκδίκηση Οφειλομένων: Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό σας και να σας εξοπλίσει με εκτελεστούς τίτλους για πάσης φύσεως οφειλές τρίτων προς εσάς από όποια αιτία και αν προέρχεται η οφειλή πχ οφειλές από τιμολόγια, από επιταγές, συναλλαγματικές, συμβάσεις δανείου, ιδιωτικά συμφωνητικά. Κλπ καθώς επίσης παρακολουθεί με κάθε μέσο τους οφειλέτες σας (μέσω τειρεσία, έλεγχος ακινήτων κλπ) έτσι ώστε να μπορέσετε να εισπράξετε τα χρήματά σας. Ακόμη, αν εσείς χρωστάτε ή τρίτοι έχουν κινηθεί εναντίον σας, σας εκπροσωπούμε ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου, προκειμένου να σας προστατεύσουμε έναντι τρίτων και να προασπίσουμε με κάθε τρόπο την περιουσία σας.