ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4329   (ΦΕΚ Α΄ 53/02.06.2015)
Εκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο
εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρθρο 1
Μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2717/1999 (Α΄ 97), προστίθεται τρίτο τμήμα για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής γιααξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, ως
εξής:
«ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρθρο 272Α
Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του
άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 (EE L 143) μπορεί να ζητηθεί εφόσον: α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της.
Αρθρο 272Β
Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα
Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι ο δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, κατά του οποίου ζητείται η έκδοσή της και προκειμένου
για το Δημόσιο, της έδρας της υπηρεσίας που συμβλήθηκε για λογαριασμό του (εφεξής
«αντισυμβαλλόμενος»).
Αρθρο 272Γ
Αίτηση, κοινοποίηση, αποδεικτικά έγγραφα
1. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της αξίωσης, που υπογράφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει και στη γραμματεία οποιουδήποτε από τα διοικητικά πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του αρμόδιου διοικητικού εφετείου. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, η γραμματεία του πρωτοδικείου, στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση, τη διαβιβάζει, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την κατάθεση, στη γραμματεία του αρμόδιου εφετείου.
Για την κατάθεση συντάσσεται πράξη πάνω στην κατατιθέμενη αίτηση, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που την παρέλαβε και του προσώπου που την κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό της καταχώρισης της αίτησης στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει και από τον καταθέτη.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 45, μεταξύ των οποίων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αιτούντος, β) τα πλήρη στοιχεία εκείνου, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, γ) αίτημα για την έκδοση διαταγής πληρωμής και δ) την
αιτία πληρωμής και το ακριβές ποσό, κατά κεφάλαιο και τόκους.
3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η αξίωση και το ύψος της.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, το οποίο κατατίθεται, με
ποινή το απαράδεκτο, έως και την τριακοστή (30ή) ημέρα από την κοινοποίηση της αίτησης στον
αντισυμβαλλόμενο.
5. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεσή της, με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία του Δικαστηρίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης, βεβαίωση της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής, ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου όπου αυτός προβλέπεται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ή αν, εντός της ως άνω προθεσμίας, αναφέρεται ότι ο προληπτικός έλεγχος συνεχίζεται, τότε τεκμαίρεται ότι αυτός έχει αποβεί θετικός. Σε περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου του προηγουμένου εδαφίου, η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με την ανακοπή του άρθρου 272Η.
Αρθρο 272Δ
Εκδοση διαταγής πληρωμής
1. Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.
2. Ο δικαστής εκδίδει το ταχύτερο, και πάντως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας, τη διαταγή πληρωμής, κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της και διατάσσει τον καθ’ ου να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και τα δικαστικά έξοδα.
3. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της. Η απόρριψη της αίτησης σημειώνεται πάνω στην αίτηση με σύντομη αναφορά του λόγου
απόρριψης.
4. Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή
προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης.
Αρθρο 272Ε
Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής
1. Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του
δικαστή που την εκδίδει, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, καθώς
και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοσή της και, εάν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου,
γ) τα πλήρη στοιχεία του καθ’ ου, δ) την αιτία της πληρωμής, ε) το ποσό που πρέπει να
καταβληθεί, στ) διαταγή πληρωμής, ζ) υπόμνηση προς τον καθ’ ου ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 272Η και η) υπογραφή του δικαστή.
2. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής με το ως άνω περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και να αναρτάται σε πίνακα
ανακοινώσεων ή στην ιστο-σελίδα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Αρθρο 272ΣΤ
Επίδοση της διαταγής πληρωμής
Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον καθ’ ου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
έκδοσή της, με επιμέλεια του αιτούντος. Οταν αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, η
διαταγή πληρωμής επιδίδεται και στον Υπουργό Οικονομικών, μέσα στην ίδια προθεσμία. Αν η
επίδοση δεν γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να
ισχύει. Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στη
γραμματεία του Δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο αρμόδιος
γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής
πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.
Αρθρο 272Ζ
Εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής
Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η διαταγή πληρωμής δεν εκτελείται κατά του
αντισυμβαλλόμενου πριν την άπρακτη παρέλευση της κατά το επόμενο άρθρο προθεσμίας
άσκησης της ανακοπής.
Αρθρο 272Η
Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής
1. Εκείνος κατά του οποίου εκδίδεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Δικαστηρίου, που
είναι αρμόδιο κατά τις γενικές διατάξεις για την αξίωση, η οποία αποτελεί τη νόμιμη αιτία έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν την αξίωση,
παραμένουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή
πληρωμής έως την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής ή έως την άσκηση αυτής,
κατά την παρούσα παράγραφο.
2. Η ανακοπή ασκείται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, κατατίθεται στη
γραμματεία της κύριας έδρας του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Το δικόγραφο της
ανακοπής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει
απαραιτήτως να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και συγκεκριμένο αίτημα.
3. Η ανακοπή προσδιορίζεται να συζητηθεί σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από (6) μήνες από την κατάθεσή της. Ως προς την προδικασία, που πρέπει να τηρηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 126 έως και 128 και 130 έως και 131. Ως προς την κύρια διαδικασία
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 132 έως και 143.
4. Οποιος έχει σχετικό έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση στην επί της ανακοπής δίκη. Για την άσκηση της παρέμβασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 112 έως και 114 του Κώδικα αυτού.
5. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής κατά το νόμο και την ουσία στα
όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής χωρεί και αυτεπαγγέλτως,
εκτεινόμενος στο σύνολό της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν η διαταγή εκδόθηκε αναρμοδίως,
β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου ή γ) αν η αξίωση, για την ικανοποίηση της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, έχει παραγραφεί. Ισχυρισμοί που αφορούν, την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
απόσβεση ή το χαρακτήρα ως μη αμφισβητούμενης της αξίωσης, για την ικανοποίηση της οποίας
εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, μπορούν να προβάλλονται με την ανακοπή και πρέπει να
αποδεικνύονται αμέσως.
6. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο,
όμως, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 206 επ.
να χορηγήσει αναστολή έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, για τους λόγους
που ορίζονται στο άρθρο 208 του Κώδικα αυτού.
7. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής μπορεί να γίνει είτε στον δικηγόρο που
υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε σε εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται, στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιήθηκε
εγγράφως μεταβολή της στη γραμματεία του Δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη
διαταγή πληρωμής.
Αρθρο 272Θ
Απόφαση επί της ανακοπής
1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και είναι εν όλω ή εν μέρει βάσιμη, το Δικαστήριο
ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει αναλόγως τη διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή
και επικυρώνει τη διαταγή πληρωμής.
2. Αν παρέλθει άπρακτη η κατά το άρθρο 272Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της
διαταγής πληρωμής ή ο ανακόπτων παραιτηθεί από την ασκηθείσα ανακοπή, πριν από την
εκδίκασή της, η διαταγή πληρωμής υπόκειται μόνο σε αίτηση αναθεώρησης, εφαρμοζομένων
αναλόγως των άρθρων 101 επ..
Αρθρο 272Ι
Διακοπή και αναστολή της παραγραφής
1. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή της σχετικής αξίωσης.
2. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση
της διαταγής πληρωμής έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου
272Η.»
Αρθρο 2
Στο τέλος της παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4249/2014 (A΄ 73) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν.
4278/2014 (Α΄ 157), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων
περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις
οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι
υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας
υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των
πινάκων επιτυχόντων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το
ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης
διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των ως άνω επιτυχόντων στις
σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Αρθρο 3
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο
του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας μετά τις λέξεις «η διαφορά» προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε αρχής του δικαιώματος υπογραφής, η αρμοδιότητα
του προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την περιφέρεια του οργάνου το οποίο υπογράφει με
εντολή του.»
2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) αν πρόκειται για διαφορές που δημιουργήθηκαν από Πράξεις Επιβολής Προστίμου του ν.
2556/1997 (Α΄ 270), εκείνο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση ή
δραστηριοποιείται ο εργοδότης, σε βάρος της οποίας ή του οποίου αντίστοιχα επιβάλλεται το
πρόστιμο, ανεξαρτήτως της έδρας του εκδόντος την πράξη οργάνου.»
Αρθρο 4
Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 248 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) προθεσμία
των τριών μηνών για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα
εργασιακής εμπειρίας ως σχολικού φύλακα, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
4320/2015 (Α΄ 29) παρατείνεται για τρεις επιπλέον μήνες από τη λήξη της.
Αρθρο 5
1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η
παράταση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28
του ν. 4321/2015.
2. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει για οφειλές που οφείλονται σε οφειλές
από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των ΦΚΑ.
Αρθρο 6
Οι διατάξεις του άρθρου 1 αρχίζουν να ισχύουν από 16 Σεπτεμβρίου 2015. Οι διατάξεις των
λοιπών άρθρων αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ      ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ           ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ