ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ
Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί
μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά
μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
(σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο
κατόπιν δικαστικής άδειας.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη
της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι
εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι
τα ακόλουθα:
 Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.
 Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις
μετοχές.
 Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής της.
 Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
 Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι
60.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό
κεφαλαίου Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι
απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος , δηλαδή εισφορά
περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το
σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να
έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ
Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι
των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας
της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – μετόχων.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) www.businessportal.gr θα
βρείτε αναρτημένο τον κατάλογο με τους φορείς που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας
Στάσης ανά είδος εταιρείας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και το ωράριο
λειτουργίας τους καθώς και τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζουν. (υπό κατασκευή)
Στοιχεία για τους Συμβολαιογράφους που λειτουργούν ως Υπηρεσία μιας Στάσης μπορείτε
να βρείτε και στο διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων www.hellenicnotaryassociation.gr
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ΕΥΡΩ). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3,
το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
Και επιπλέον:
 Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ)
 Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε
Επιμελητήριο.
 Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου του
κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων-
κατ. 003 (περίπου 111 ευρώ)  Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο
καταστατικό)
 Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1‰ επί
του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.
ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Σημείωση: Είναι 500 ευρώ για την σύνταξη του συμβολαίου πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο,
πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. .
Εισπράττεται από τον ίδιο τον Συμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου
Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Αμοιβή δικηγόρου, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται η παρουσία
δικηγόρου εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μεγαλύτερο από 100.000. Η ελάχιστη
αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε 1% για ποσό έως 44.02,5429 και 0,5% για ποσό πάνω
από αυτό επί του ποσού της εταιρικής σύμβασης (ύψος κεφαλαίου της εταιρίας). Προσοχή:
Αυτό αφορά κάθε δικηγόρο που θα παρασταθεί. Αν για παράδειγμα για τη σύσταση της
εταιρείας συμπράξουν δύο και έχουν ο καθένας το δικηγόρο του, τότε αμοιβή θα
καταβληθεί και στους δύο δικηγόρους.
Εισπράττεται από τον ίδιο τον δικηγόρο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου
Κόστους Σύστασης.
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η καταβολή των ποσών του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, του ΦΣΚ, των
δικαιωμάτων εγγραφής στον ΟΑΕΕ, καθώς και λοιπών καταβολών για λογαριασμό τρίτων ή
για χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην εταιρεία, γίνεται τοις
μετρητοίς και εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500€ με τραπεζική επιταγή, ή με
κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης της Τράπεζας. Εφόσον υπάρχει η
τεχνική δυνατότητα η καταβολή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών ή/και τηλεφωνικών
τραπεζικών υπηρεσιών (web ή/και phone banking), πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή και
διατραπεζικά.
ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Το Γραμμάτιο κόστους σύστασης της εταιρείας καταβάλλεται μετά την υποβολή και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών ενώ τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται πριν από την
καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.ΤΡΑΠΕΖΑ
Σε οποιαδήποτε τράπεζα με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. (τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός: 5051052381-136, ΙΒΑΝ GR 19 0172 0510
0050 5105 2381 136)
ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο
πρόσωπο των εταίρων και δεν καταχωρηθεί η εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ, επιστρέφεται το σύνολο
των καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Η
επιστροφή του ποσού γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών, η οποία άρχεται από
την επομένη εργάσιμη ημέρα που λήγει η προθεσμία θεραπείας των ελλείψεων.
Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών με την υποβολή των δικαιολογητικών στην
Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσά τα
οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί.
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Τα έντυπα δηλώσεων (Μ) και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών, σε εκτυπώσιμη μορφή, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση
και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Τα λοιπά έντυπα είναι διαθέσιμα στο συνημμένο αρχείο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Να έχετε αποφασίσει για ορισμένα βασικά στοιχεία αναφορικά με την εταιρεία σας, τα
οποία πρέπει να περιληφθούν στο καταστατικό σας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό
έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά
θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που
αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.
Η ελάχιστη πληροφορία που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό προσδιορίζεται από το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/20.
Συγκεκριμένα το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:
1. Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας. 2. Για την έδρα της εταιρείας.
3. Για τη διάρκειά της.
4. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την
έκδοση τους.
6. Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες
κατηγορίες μετόχων.
7. Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, η ανωνύμων σε
ονομαστικές.
8. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών
συνελεύσεων.
10. Για τους ελεγκτές.
11. Για τα δικαιώματα των μετόχων.
12. Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.
13. Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
Ωστόσο, το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αναφέρονται
στα θέματα της παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών
διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές
Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης:
 Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το
καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει
υπογραφεί το καταστατικό αυτό.
 Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που
απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.
 Την διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης, την σύνθεση και τη θητεία του πρώτου
Διοικητικού Συμβουλίου (καθώς και τις ιδιότητες και αρμοδιότητές τους εφόσον οι
συμβαλλόμενοι το επιθυμούν) και τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης,
εφόσον η εταιρεία υπάγεται σε έλεγχο.
– Να έχετε βρει το χώρο στον οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία. Ο χώρος αυτός θα είναι η
επαγγελματική σας έδρα. Εάν τον νοικιάζετε πρέπει να το μισθωτήριο να είναι θεωρημένο
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Εάν ο χώρος είναι ιδιόκτητος πρέπει να έχετε αντίγραφο τίτλου
κυριότητας. Αν παραχωρήθηκε δωρεάν κάποιος χώρος για το σκοπό αυτό από τρίτους
(πατέρας, μητέρα κλπ), Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό
σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο τα γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος
– Να φροντίσετε να είστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Συγκεκριμένα,
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι πρέπει να είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΕ εφόσον κατέχουν πάνω από 3% του μετοχικού κεφαλαίου. Σε
περίπτωση που αυτό δεν συμβεί είτε θα κληθείτε να το πράξετε σε επόμενο στάδιο από την
Υπηρεσία Μιας Στάσης είτε, εφόσον δεν συμβεί δεν θα μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία
– Να έχετε αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός σας για τις διαδικασίες σύστασης
της εταιρείας.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Για τη σύσταση εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία
Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα
(υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι):
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα
 Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για
υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε,
καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας
Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να
προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο.
 Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν
πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα
μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόμιμοι
εκπρόσωποι σε Α.Ε.
 Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών
στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται,
για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.
Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:
 Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την
σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και
η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται
ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο,
αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή
προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
 Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην
υπό σύσταση εταιρεία.
 Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση
της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή
της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής
 Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα
προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από
προξενική αρχή.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την
ύπαρξη της εταιρείας.
 Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής
εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου»
Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά:
 Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των
ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
 Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την
σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας.
 Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μισθωτήριο, ή επίσημο αντίγραφο τίτλου
κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν
παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.
Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υποχρέου, για την χορήγηση ΑΦΜ στην
εταιρεία μετά τη σύστασή της.
 Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου – Μ3
 Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης – Μ6, όπου απαιτείται
 Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου – Μ7
 Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου – Μ8, όπου απαιτείται
 Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Τα έντυπα των δηλώσεων είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στην
οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΩ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ;
Τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά
υπογράφονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, από τους ιδρυτές της
εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της ή από εκπρόσωπο αυτών, εφόσον
έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους
(υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι). Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει και την προσκόμιση
συμπληρωματικών στοιχείων και την παροχή διευκρινήσεων στην Υπηρεσία Μίας Στάσης,
εφόσον ζητηθούν. Επιπλέον, με την εξουσιοδότηση παρέχεται η εξουσία στον εκπρόσωπο
να δώσει εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε αναζήτηση και λήψη των
στοιχείων και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας. Ο
εκπρόσωπος των ιδρυτών υπογράφει τις απαιτούμενες από τον νόμο αιτήσεις και
υπεύθυνες δηλώσεις και προβαίνει στις απαραίτητες καταβολές στο όνομα και για
λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας ή/και των ιδρυτών. Οι αποδείξεις πληρωμής,
εκδίδονται στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η καταβολή.
Η εξουσιοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνει την υπογραφή της πράξης σύστασης της
εταιρείας, η οποία γίνεται από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδικό συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΣΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ; ΓΙΑΤΙ;
Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν προσέλθει όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως
ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος (υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος Ι) με τον οποίο επικοινωνεί
η Υπηρεσία Μίας Στάσης εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πάσχουν ή είναι
ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματικά στοιχεία. Ο εκπρόσωπος
οφείλει στην τασσόμενη προθεσμία να προσκομίσει τα αιτηθέντα έγγραφα και να παράσχει
τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών με την υποβολή των δικαιολογητικών στην
Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσά τα
οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί
Επιπλέον οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, ή τρίτο
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό, συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας
Στάσης έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα (υποδείγματα 3 & 4 του Παραρτήματος Ι)
προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη
σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3853/2010. Με την χορήγηση της
εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την
αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας Στάσης των πιστοποιητικών και των
βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας. Η ως άνω εντολή,
περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:
 Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου και Καταχώρησης αυτών στο
Επιμελητήριο
 Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
 Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ
 Αίτηση για τη Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της
εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύστασή της
 Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των ιδρυτών, εφόσον
δεν προσκομίζεται
 Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν προσκομίζεται
 Αίτηση για την εγγραφή των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας που διαθέτουν ποσοστό μετοχών
της εταιρείας άνω του 3%, στους οικείους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΤΙ;
Ναι. Σε αυτό το στάδιο καταβάλλεται Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ΕΥΡΩ).
Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε
επιπλέον ιδρυτή.Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του συστήματος Γ.Ε.ΜΗ, προβαίνει ηλεκτρονικά σε
Προέλεγχο και Προέγκριση Χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της υπό
σύστασης εταιρείας (αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα). Σε
περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύστασης
εταιρείας προσκρούει σε προγενέστερη καταχώρηση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης σε
συνεννόηση με τους ιδρυτές ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο τρίτο
πρόσωπο, προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις και στο
καταστατικό της εταιρείας, εφόσον αυτό είναι ιδιωτικό έγγραφο και έχει ήδη συνταχθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΛΙΠΗ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ
Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα)
προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων και σε περίπτωση που δεν είναι
ορθά συμπληρωμένα, παρουσιάζουν ελλείψεις ή αντιφάσεις ή τα στοιχεία τους δεν είναι
ευκρινή, τάσσει προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών, και εφόσον δικαιολογείται από τις
περιστάσεις δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία λήψης (μέσω
τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση
εταιρείας της σχετικής πρόσκλησης για την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών. Η επιτυχής
αποστολή τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος από την Υπηρεσία Μιας Στάσης σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τεκμαίρει τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης από τον αντίκλητο.
Εφόσον η αποστολή της πρόσκλησης έχει γίνει σε μη εργάσιμη ημέρα και ώρα, ως χρόνος
λήψης της σχετικής πρόσκλησης λογίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΑ Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ;
Η άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που τάσσει η Υπηρεσία Μιας Στάσης για
συμπληρώσεις ή διορθώσεις συνεπάγεται την αυτόματη παύση της διαδικασίας σύστασης
και την αποδέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της
διαδικασίας σύστασης απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών, καθώς και
γραμματίου κόστους σύστασης εταιρείας.
ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Ναι. Για παράδειγμα, αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ασφαλιστικές ή
φορολογικές εκκρεμότητες στα πρόσωπα κάποιων από τους ιδρυτές και συνεπώς δεν
μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ζητά για τον συγκεκριμένο ιδρυτή την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και την προσκόμιση
ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία,
αυτό συνεπάγεται την αυτόματη παύση της διαδικασίας σύστασης και την αποδέσμευση
της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας
σύστασης απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών, καθώς και γραμματίου
κόστους σύστασης εταιρείας.
ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ
Σχετικά υποδείγματα: Παράρτημα ΙΙ,, υποδείγματα 1 και 5
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ελέγχει εάν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% είναι
ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και
ασφαλιστικά ενήμεροι.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για κάποιο
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι είναι
ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%, η Υπηρεσία Μίας Στάσης, αμέσως μετά τη
λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ζητά από τον συγκεκριμένο ή τον εκπρόσωπο αυτού να
μεταβεί στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ και να προσκομίσει την απαιτούμενη ασφαλιστική
ενημερότητα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Σχετικά υποδείγματα: Παράρτημα ΙΙ,, υπόδειγμα 1
Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων στον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά κανόνα για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με
ποσοστό άνω του 3%) η Υπηρεσία Μιας Στάσης αιτείται προς το αρμόδιο Περιφερειακό
Τμήμα του ΟΑΕΕ την εγγραφή τους, και την έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν διαθέτουν. Οι υπόχρεοι ή ο αντιπρόσωπος συμπληρώνουν
και υπογράφουν το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.
ΛΗΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης φροντίζει για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για κάθε
έναν από τους ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας
Σε περίπτωση όμως που κάποιος από τους ιδρυτές δεν είναι φορολογικά ενήμερος, η
Υπηρεσία Μιας Στάσης τάσσει προθεσμία έως και δέκα (10) εργάσιμων ημερών εντός των οποίο τακτοποιούνται τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες και προσκομίζεται η φορολογική
ενημερότητα από τον υπόχρεο.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ
Αν ο ιδρυτής, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δεν
διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος ή ο
εκπρόσωπός του τις ακόλουθες δηλώσεις:
 Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, έντυπο «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/μεταβολής
ατομικών στοιχείων» Μ1 και «Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου» Μ7, όπου
απαιτείται, τα οποία αποστέλλονται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα.
 Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο καταχωρούνται και αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία των εντύπων «δήλωση
έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «δήλωση σχέσεων
φορολογούμενου» Μ7.
Την ευθύνη για την ειλικρίνεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και για την ορθή
συμπλήρωση των εντύπων φέρουν οι δηλούντες. Ο πρωτότυπες δηλώσεις καταχωρούνται
στον φάκελο της εταιρείας και μπορούν να διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρωτότυπα
ή αντίγραφα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αφού έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα βήματα, οι ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας
ή ο εκπρόσωπος αυτών συμπληρώνουν και υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου (ΦΣΚ), τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται στο σύστημα της Υπηρεσίας Μιας
Στάσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες (προέλεγχος επωνυμίας,
προέγκριση χρήσης επωνυμίας, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών,
εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο των ιδρυτών, χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές εφόσον
απαιτείται) και πρόκειται να συσταθεί εταιρεία που από τον νόμο απαιτείται ή τα μέρει
συμφωνούν να γίνει με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ο συμβολαιογράφος, ο
οποίος λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, προβαίνει στη σύνταξη της
συμβολαιογραφικής πράξης, παρουσία των ιδρυτών ή των ειδικών πληρεξουσίων τους.
ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ;
Σε αυτό το στάδιο πληρώνετε τα εξής:: Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ)
 Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε
Επιμελητήριο.
 Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται) που ανέρχεται στο 50% του
ασφαλίστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων
ασφαλισμένων-κατ. 003 (περίπου 111 ευρώ) για κάθε υπόχρεο.
 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο
καταστατικό)
 Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1%ο επί
του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.;
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία της
εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο
χορηγεί τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο αυτόν καθώς
και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης.
Η ανωτέρω καταχώρηση, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει ο συμβολαιογράφος.
ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ;
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του ν. 3853/2010 (90 Α΄) δηλαδή:
 τον Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
 την απόδειξη εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
 τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της
επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης χώρου) και
 τα σχετικά έντυπα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τον
αιτούντα για την έκδοση Α.Φ.Μ.), καθώς και τα στοιχεία της Δήλωσης
έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3), της Δήλωσης
σχέσεων φορολογουμένου (έντυπο Μ7), της Δήλωσης μελών μη φυσικού
προσώπου (έντυπο Μ8), όπου απαιτείται, και της Δήλωσης δραστηριοτήτων
επιχείρησης (έντυπο Μ6), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα
εταιρεία.
Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι Δηλώσεις παραμένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της
εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ και μπορούν να
διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήματος.ΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ;
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
αποστέλλει προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, έντυπο αναγγελίας εγγραφής
ή επανεγγραφής, για όσους εταίρους/ μετόχους δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ, καθώς
και βεβαίωση ότι καταβλήθηκε το δικαίωμα εγγραφής. Με την παραλαβή των εγγράφων, ο
ΟΑΕΕ εξετάζει τη συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται
προβαίνει στην εγγραφή ή την επανεγγραφή των εταίρων/μετόχων και τους αποστέλλει
ταχυδρομικά το σχετικό πιστοποιητικό. Αν οι εταίροι/μέτοχοι δεν διαθέτουν Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία φωτοτυπία της
αστυνομικής ταυτότητας προς τον ΟΑΕΕ, ο οποίος προβαίνει στη χορήγησή του.
ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ,
αποστέλλει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία αίτημα εγγραφής της εταιρείας στα Μητρώα
του αρμόδιου επιμελητηρίου (υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙΙ). Το Επιμελητήριο
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστέλλει ηλεκτρονικά, με
αυτοματοποιημένο τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με τηλεομοιοτυπία στην
Υπηρεσία Μιας Στάσης βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στα σχετικά Μητρώα.
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1) Ο συμβολαιογράφος, που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης συντάσσει ανακοίνωση
για τη σύσταση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία προς το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δημοσίευση της
στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών – Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου. Το Εθνικό Τυπογραφείο αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα
χορηγεί Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) και ενημερώνει ηλεκτρονικά, με
αυτοματοποιημένο τρόπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τηλεομοιοτυπία την
Υπηρεσία Μιας Στάσης
2) Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Η διαδικασία σύστασης της εταιρείας ολοκληρώνεται σε αυτό το στάδιο.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης
χορηγεί ατελώς βεβαίωση στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες προέβη και το αποτέλεσμα το οποίο είχαν. Ειδικότερα στη βεβαίωση κατ’ ελάχιστον αναφέρονται: Η
ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η εταιρική μορφή αυτής, η επωνυμία και ο
διακριτικός τίτλος της, ο αριθμός ΓΕΜΗ και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης, ο ΑΦΜ της
εταιρείας και η αρμόδια Δ.Ο.Υ και η εγγραφή της εταιρείας στα σχετικά μητρώα του
Επιμελητηρίου. Εφόσον πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ στην βεβαίωση αναφέρεται και ο ΚΑΔ του
Εθνικού Τυπογραφείου.
Ακολούθως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την
εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στην αρμόδια Περιφέρεια,
ενώ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση τους ακολουθεί και η
διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Ομοίως, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης, διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών από τη σύσταση της εταιρείας
τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ ή στην κατά τόπο, με βάση την έδρα
της εταιρείας, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται
περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σ’ αυτό
εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου, είναι
δυνατή, με τη χρήση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγούνται από τις
Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά από αίτηση που θα υποβάλλεται και την καταβολή του
σχετικού ετήσιου τέλους των 15 ευρώ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι κωδικοί
εκδίδονται στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρέπουν την
πρόσβαση αποκλειστικά στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. Με
τους κωδικούς αυτούς οι υπόχρεοι δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά
αντίγραφα από το περιεχόμενο του φακέλου (με κόστος 5 ευρώ ανά αντίγραφο), καθώς και
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (με κόστος 3 ευρώ έκαστο).
Εναλλακτικά, ο κωδικός αριθμός και ο αριθμός πρόσβασης δύνανται να αποστέλλονται από
την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην έδρα της
εταιρείας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση
αυτή η αποστολή των κωδικών πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την παράδοση
στον νόμιμο παραλήπτη και τη μυστικότητα των κωδικών. Ο Υπόχρεος είναι υπεύθυνος για
την μυστικότητα των κωδικών και χρήση αυτών από την παραλαβή τους.
Πηγή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου