ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤAI ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ας τα πάρουμε όμως με την σειρά.

 Για αυτούς που έχουν νόμιμο τίτλο μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο  χρειάζεται να προσκομισθούν:

 1. Δήλωση ιδιοκτησίας την οποία βρίσκετε ΕΔΩ
 2. αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας σας (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη κλπ). Προσοχή:  αν το δικαίωμα αποκτάται από περισσότερες πράξεις χρειάζονται όλες οι επιμέρους πράξεις. Πχ. αν έχω αποκτήσει ποσοστό 50% σε μία κατοικία με συμβόλαιο αγοράς και ποσοστό 12,50% από κληρονομιά, πρέπει να προσκομίσω και το συμβόλαιο αγοραπωλησίας και την αποδοχή κληρονομιάς.
 3. αντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Προσοχή: Αν δεν το έχετε μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση του από το Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση δε που δεν προσκομιστεί θα υπάρχει εκκρεμότητα και ενδεχομένως θα καταχωρηθεί το ακίνητο σας ελλειπώς, όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να προβείτε μεταγενέστερα σε διόρθωση της εγγραφής σας.
 4. αντίγραφο φωτοτυπίας ταυτότητας
 5. αποδεικτικό ΑΦΜ, το οποίο συστήνουμε να είναι το Ε9 όπου λόγω των στοιχείων που περιέχει (δρόμοι που περικλείεται το ακίνητο, κωδικός ακινήτου κλπ) μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά το κτηματολόγιο για τον εντοπισμό του ακινήτου.
 6. Στοιχεία για τον εντοπισμό ακινήτου εφόσον υπάρχουν πχ τοπογραφικά, συντεταγμένες, γειτονικές ιδιοκτησίες κλπ.
 7. Αν την δήλωση δεν την υποβάλλει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης αλλά τρίτο προς αυτόν πρόσωπο, πρέπει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση, χωρίς ωστόσο να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Για αυτούς που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ τίτλο : 

Στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει ακίνητο από κληρονομιά αλλά δεν έχουν προβεί σε σύνταξης πράξης αποδοχής κληρονομιάς:

α. Κληρονοµιά µε διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:

 1. ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
 2.  ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 3.  αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,
 4.  πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
 5. πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

β. Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:

 1. τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
 2.  ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
 4. πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και
 5. πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

3. Έκτακτη χρησικτησία:

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.).

Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να
προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.