ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Προσοχή για όσους καταβάλουν δόση μέσω νόμου Κατσέλη ή μέσω πλατφόρμας εξωδικαστικού:
Σύμφωνα με την ΠΝΠ που εκδόθηκε στις 30.3.2020 και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ για τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010 (Κατσέλη) ή έχουν ρυθμίσει οφειλές μέσω πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού είτε του ν. 4469/2017 που αφορά επιχειρήσεις, είτε του ν. 4605/2019 που αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή των δόσεων εκ του νόμου ΜΟΝΟ όμως γι’ αυτούς που πλήττονται ευθέως από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν. Όσοι δεν πλήττονται άμεσα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναστολή στους πιστωτές τους  και εναπόκειται στην ευχέρεια των τελευταίων αν θα την αποδεχθούν!
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 5 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) αναγράφονται τα εξής: 
Άρθρο πέμπτο
Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
1. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.