ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ – Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 59 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 59
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την
1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.3863/2010)
ΣΧΕΤ.: Αρθρ. 39, 40, 41 Ν. 3996/1 l-τ.Α΄ ΦΕΚ 170/5-8-11.
Με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41 Ν. 3996/2011, ως χρόνοι ασφάλισης στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις μετά την 1/1/2011
με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν. 3863/10, λογίζονται:
1. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών.
2. Ο χρόνος στρατιωτικής Υπηρεσίας.
3. Ο χρόνος σπουδών.
4. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.
5. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας
στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.
6. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην
Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.
7. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
8. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής
ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.
9. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.
10. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
11. Ο χρόνος απεργίας
12. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι δύο (2) έτη και
13. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).
Από τους πιο πάνω αναφερόμενους, οι χρόνοι των περιπτώσεων 1 έως 6 αναγνωρίζονται στον
ΟΑΕΕ, εφόσον πληρούνται οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νέες
διατάξεις.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/10 ή και μετά την
ημερομηνία αυτή, αλλά με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν από 1/1/11 με τις διατάξεις του
άρθρ. 10 Ν. 3863/10, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους προαναφερόμενους χρόνους.
Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζονται μόνο οι χρόνοι που προβλέπονται για τους νέους
ασφαλισμένους από το άρθρο 40 Ν. 2084/92 και ο χρόνος του άρθρου 141 Ν. 3655/08, για νέους
και παλαιούς ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα:
α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (αρθρ. 40 Ν. 2084/92).
β. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών (αρθρ. 40 Ν. 2084/92).
γ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (μέχρι 200 ημέρες) και τακτικής ανεργίας (μέχρι 200
ημέρες - αρθρ. 40 Ν. 2084/92)
δ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη (αρθρ. 4 Ν. 2084/92) και
ε. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών (αρθρ. 141 Ν. 3655/08).
Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που
ισχύουν μέχρι 31/12/2010, με προσμέτρηση των πιο πάνω χρόνων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
αναγνώρισης έως 31/12/2013, χωρίς να μεταβληθούν οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
• Τους νέους χρόνους μπορούν να αναγνωρίσουν ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του αρθρ. 10 Ν. 3863/10 (εγκύκλιες
οδηγίες της Διεύθυνσης Παροχών Συντάξεων).
• Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης
που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος, κατά την υποβολή της αίτησης.
Συγκεκριμένα μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμη και
ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.
Προκειμένου να συνυπολογιστούν όμως οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα πρέπει ο ασφαλισμένος να
έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη πραγματικής ή και
προαιρετικής ασφάλισης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης
πριν την εγγραφή.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τις αυξημένες
προϋποθέσεις του αρθρ. 10 Ν.3863/10, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των
χρόνων του άρθρου 40 Ν. 3996/11 δεν επιστρέφονται, σύμφωνα με την αρ.
Φ80000/οικ.9240/597/11-8-11 εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α. (στο άρθρο 40 περιλαμβάνονται όλοι οι
χρόνοι πλην του πλασματικού χρόνου παιδιών και του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης
επαγγέλματος πριν την εγγραφή). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων.
• Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί για τη θεμελίωση ή για θεμελίωση και
προσαύξηση της σύνταξης είναι:
Α. Μέχρι 4 έτη για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του2011.
Β. Μέχρι 5 έτη για το 2012.
Γ. Μέχρι 6 έτη για το 2013.
Δ. Μέχρι 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής (εγκύκλιος 103/10-
Δ/νσης Παροχών Συντάξεων).
Το ανώτατο όριο ετών αναγνώρισης καθορίζεται από το έτος θεμελίωσης των χρονικών
προϋποθέσεων και όχι από τον χρόνο υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης ή συνταξιοδότησης.
π.χ. Ασφαλισμένος που την 31/12/10 είχε συμπληρώσει 34 έτη ασφάλισης μπορεί να αναγνωρίσει
δύο (2) επιπλέον έτη προκειμένου να θεμελιώσει προϋποθέσεις το 2011 (ανώτατο όριο τέσσερα (4)
έτη) έστω και αν η αίτηση αναγνώρισης ή συνταξιοδότησης υποβληθεί το 2012, 2013 κ.τ.λ..
Αν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς την προσμέτρηση αναγνωρισμένων χρόνων, δεν
είναι δυνατή η αναγνώριση μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Π.χ. Ασφαλισμένος που το 2011
είναι 60 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος για θεμελίωση και τρία
έτη- εφόσον επιθυμεί- για προσαύξηση (ανώτατο όριο 4 έτη). Αν έχει 36 έτη ασφάλισης το 2011
δεν μπορεί να αναγνωρίσει μόνο για προσαύξηση.
• Από τον χρόνο που μπορεί κατ΄ έτος να αναγνωριστεί αφαιρείται κάθε άλλος πραγματικός ή
πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωριστεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή
αποφάσεις Α.Σ. Ασφαλιστικών Οργανισμών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική
υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωριστεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (π.χ.
στρατιωτική θητεία, αναγνώριση χρόνου προεγγραφής).
Κατ΄ εξαίρεση, ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται διότι
αφορά χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή.
Από το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενου χρόνου θα αφαιρούνται και χρόνοι που έχουν
αναγνωριστεί σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητος ΥΕΚΑ, στο Δημόσιο, στο NAT
καθώς και στην αλλοδαπή.
Π.χ. Ασφαλισμένος που την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 34 έτη ασφάλισης, τα δύο από τα οποία
από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, μπορεί να αναγνωρίσει δύο επιπλέον έτη προκειμένου να
συνταξιοδοτηθεί το 2011 (ανώτατο όριο 4 έτη).
• Το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε
ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης.
Ο ασφαλισμένος δύναται να αναγνωρίσει όλο ή μέρος του χρόνου στον ίδιο φορέα ασφάλισης αρκεί
να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ετών.
Δεν είναι όμως δυνατή η αναγνώριση μέρους του χρόνου σε έναν φορέα και του υπολοίπου του
ιδίου χρόνου σε άλλο φορέα.
Επίσης είναι δυνατή η αναγνώριση όλου του χρόνου (π.χ. σπουδών) σε ένα φορέα και άλλου
χρόνου (π.χ. στρατού) σε άλλο.
• Στο πεδίο εφαρμογής των αναγνωρίσεων των άρθρ. 39, 40, 41 Ν. 3996/11 ανήκουν τόσο οι
"νέοι" όσο και οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι.
Ειδικά, οι μητέρες ανήλικων τέκνων που ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/93 δύνανται να
αναγνωρίσουν τους χρόνους αυτούς από 1/1/2013 και εφεξής καθόσον από τότε τροποποιούνται
οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύμφωνα με την παρ. 17ε αρθρ. 10 Ν. 3863/10.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την αναγνώριση των χρόνων που αναγνωρίζονται στον ΟΑΕΕ ορίζονται οι πιο κάτω ειδικές
προϋποθέσεις:
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
Με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 39 και του εδ. θ παρ. 1 αρθρ.40 Ν.3996/11, αντικαθίσταται η
παρ. 7 άρθρο 4 Ν. 3029/02, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρο 141 Ν. 3655/08, ως
εξής:
«7. Στους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητος του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του NAT, οι οποίοι
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 3863/10, αναγνωρίζεται πλασματικός
χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 μέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί
και σε δύο έτη ή 600 μέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο». Για την
αναγνώριση του χρόνου αυτού δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:
- Δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών έχουν και οι δύο γονείς, με τις ίδιες
προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών.
- Ο ανώτατος προβλεπόμενος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι πέντε (5) έτη και αναλύεται
σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο μέχρι το τρίτο. Για
περισσότερα των τριών παιδιά δεν προβλέπεται αναγνώριση επιπλέον χρόνου.
- Όπως ήδη αναφέρθηκε, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που
ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 141 Ν.
3655/08, περί αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών, με τις προϋποθέσεις που θέτει εκείνη η
διάταξη.
- Ο πλασματικός χρόνος παιδιών συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής
παιδιών (παρ. 1 αρθρ. 5 Ν. 1483/84).
- Επί περισσότερων του ενός φορέων ασφάλισης το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται στον φορέα
επιλογής του ασφαλισμένου.
- Ο πλασματικός χρόνος παιδιών δεν μπορεί να αναγνωριστεί για συμπλήρωση του απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α. Μητέρων ανηλίκων ή ανάπηρων, για κάθε βιοποριστική εργασία, παιδιών,
β. Χήρων πατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών,
γ. Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων,
δ. Λόγω απόλυσης.
Επίσης, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ούτε για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση στις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις των:
α. `Αρθρο 74 Ν. 3371/01 περί εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού ΟΤΕ.
β. `Αρθρου 34 Ν. 3762/09 περί μονίμου προσωπικού ΟΤΕ.
γ. Ν. 3717/08 περί ρυθμίσεων Ολυμπιακής Αεροπορίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αίτηση
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν έχει
αναγνωριστεί σε άλλο φορέα και αν έχει ή όχι αναγνωριστεί άλλος χρόνος σε οποιοδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΤΡΟΠΟΣ εξαγοράς
Το ποσόν εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε μήνα, σε ποσοστό 20% επί του 25πλασίου του
ημερομίσθιου ανειδικεύτου εργάτη, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. (20% Χ 25
ΗΑΕ).
Οι εισφορές της εξαγοράς καταβάλλονται:
• Εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση
15%.
• Σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, οι δόσεις επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα προσθετά τέλη.
• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς,
παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το 1/4 της
σύνταξης.
• Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις αν το ποσό
που οφείλεται, από οποιαδήποτε αιτία, δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 Ν.
3863/10 (εγκ. 38/11).
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την διάταξη του εδ. α΄ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/11 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας». Επισημαίνεται ότι:
- Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/10 ή και μετά την
ημερομηνία αυτή, αλλά με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν μετά
την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. 3863/10 αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με τις
διατάξεις του Ν. 1358/83, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές προϋποθέσεις του Ν. 3996/11 (μείωση 30% -
50%, συνυπολογισμός χρόνου).
Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του
αρθρ. 10 Ν. 3863/10, αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1358/83 και τις επιπλέον ειδικές ρυθμίσεις του Ν. 3996/11 (μείωση 30% - 50%, συνυπολογισμός
χρόνου).
Επισημαίνεται ότι αν δεν θεμελιωθεί - τελικά - συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις αυξημένες
προϋποθέσεις του Ν.3863/10 το ποσό, που αντιστοιχεί στην μείωση 30% ή 50%, πρέπει να
επιστραφεί στον Οργανισμό.
Ως εκ τούτου στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 -εκτός των άλλων - ο ασφαλισμένος πρέπει
να δηλώνει αν έχει αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία ή οποιοδήποτε χρόνο σε άλλον φορέα
ασφάλισης και ότι έλαβε γνώση ότι αν δεν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 10 Ν.3863/10, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση 30% ή
50%.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Πέραν των προβλεπόμενων από τον Ν. 1358/83, με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται τα εξής:
- Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 έως 31/12/2014, με
τις διατάξεις του Ν. 3863/10, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας μειώνεται
κατά 30%.
Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2015- με τις διατάξεις του Ν. 3863/10-
το ποσό της εξαγοράς μειώνεται κατά 50%.
Οι ως άνω μειώσεις παρέχονται ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του ποσού (εφάπαξ, δόσεις,
παρακράτηση από τη σύνταξη).
- Σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, πέραν των ανωτέρω
μειώσεων, παρέχεται και η έκπτωση του 15% που προβλέπεται από την παρ. 4 αρθρ. 2 Ν.
1358/83, εφόσον εξοφλούν εφάπαξ την εξαγορά.
Η έκπτωση 15% θα γίνεται επί του ποσού που προκύπτει μετά τις προαναφερόμενες μειώσεις (30%
ή 50%) και όχι στο αρχικό ποσό.
π.χ.: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012 με αναγνώριση ενός (1) έτους
στρατιωτικής υπηρεσίας. Εισφορά κλάδου σύνταξης κατά το χρόνο της αίτησης 315,59 €.
Ποσό εξαγοράς για εφάπαξ καταβολή: 315,59 Χ 12 = 3787,08 - 30% = 2650,95 - 15% = 2253,31 €
- Σε κάθε περίπτωση η εισφορά εξαγοράς ανά μήνα δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% του
25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης.
- Δυνατότητα ανάκλησης ήδη υποβληθείσας αίτησης για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας
προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επανυποβάλλει αίτηση για να τύχει των εκπτώσεων (30% ή
50%), δίνεται μόνο αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με τις
αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν.3863/10 και εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
αναγνώρισης, ή αν έχει εκδοθεί απόφαση, δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Με την διάταξη του εδ. ε παρ.1 του άρθ. 40 του Ν. 3996/11 "ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης
ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης
μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος ξεναγών, καθώς και ο
χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας,
σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του Ν.576/77 (Α102) και μετά ή στο Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος, με τον κατά τον χρόνο αποφοίτησης, επίσημο χρόνο
σπουδών της οικείας σχολής".
Για την πληρέστερη κατανόηση της διάταξης και των ειδικότερων προϋποθέσεων που τίθενται
τόσο για την αναγνώριση του χρόνου αυτού όσο και μεταξύ των σχολών, δίνονται οι πιο κάτω
διευκρινίσεις:
ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
- Στην διάταξη εμπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της
ημεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
- Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία
αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο. Κατ΄ εξαίρεση, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών
σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και η εξάμηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών (
στις σχολές που απαιτείται), η οποία είναι προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και την
απόκτηση πτυχίου.
Ο χρόνος αναγνώρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της σχολής
κατά τον χρόνο αποφοίτησης. Για τον υπολογισμό του χρόνου σπουδών θεωρούμε ότι το
σπουδαστικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Σεπτέμβριο.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος ο οποίος αποφοίτησε από την παιδαγωγική ακαδημία, όταν ο χρόνος
σπουδών σε αυτήν για την απόκτηση πτυχίου ήταν διετής δικαιούται να αναγνωρίσει μόνο τα δυο
χρόνια ανεξάρτητα αν αργότερα προέβη σε εξομοίωση του πτυχίου, λόγω του ότι οι ακαδημίες
εντάχθηκαν ως τμήματα στα ΑΕΙ, και ο χρόνος φοίτησης μετατράπηκε σε τετραετής.
- Επί περισσότερων του ενός πτυχίων ανώτερης ή ανώτατης σχολής (π.χ. ΤΕΙ και ΑΕΙ)
αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μιας μόνο σχολής με επιλογή του ασφαλισμένου. Δεν δίνεται
δυνατότητα αναγνώρισης μέρους του χρόνου σπουδών από κάθε μια σχολή.
- Αν κατά τον χρόνο φοίτησης, έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το Δημόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Παράδειγμα : Ασφαλισμένος έχει εγγραφεί στη Νομική Σχολή - που η διάρκεια σπουδών είναι
τέσσερα (4) έτη - τον Οκτώβριο 1985 και αποφοίτησε 25/9/1995 (ημερομηνία επί του πτυχίου).
Ο συνολικός του χρόνος φοίτησης είναι 10 χρόνια.
Κατά την διάρκεια όμως των σπουδών εργάσθηκε περιστασιακά και ασφαλίσθηκε στο ΙΚΑ για 1900
μέρες ή 6 χρόνια και 4 μήνες.
Ο χρόνος σπουδών που μπορεί να αναγνωρίσει προκύπτει από την αφαίρεση του χρόνου
ασφάλισης (6 χρόνια + 4 μήνες) από τον συνολικό χρόνο σπουδών (10 έτη).
Δηλαδή : 10 χρ.- (6χρ. + 4μ.) = 3 χρ. + 8μ. ή 1100 ημέρες Στο ίδιο παράδειγμα αν ο ασφαλισμένος
είχε ασφαλισθεί στο ΙΚΑ για 1500 ημέρες ή 5 χρόνια, ο χρόνος σπουδών που θα μπορούσε να
αναγνωρίσει θα ήταν 4 χρόνια ή 1200 ημέρες, καθόσον ο υπολειπόμενος χρόνος μετά την
αφαίρεση (5 έτη ή 1500 ημέρες) υπερβαίνει τα ακέραια πραγματικά έτη σπουδών (4 χρόνια ή 1200
ημέρες).
ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
- Στην διάταξη εμπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από μέσες τεχνικές και επαγγελματικές
σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
- Αν κατά τον χρόνο φοίτησης, έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το Δημόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
- Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 17ου έτους
της ηλικίας.
- Για να γίνει σαφές ποιες είναι οι μέσες σχολές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας
διάταξης, διευκρινίζουμε τα εξής :
Με τις διατάξεις του Ν.576/77 οργανώθηκε για πρώτη φορά η τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση σε Μέση και Ανώτερη.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου 576/77 ως μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές,
θεωρούνται:
α. Οι σχολές εργοδηγών.
β. Οι μέσες τεχνικές και επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές. Μετά την ισχύ του Ν.576/77 ως μέσες
Τεχνικές και Επαγγελματικές σχολές θεωρούνται:
α. Οι διετείς απογευματινές Τεχνικές και Επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) Νέου Τύπου και τα τριετή
Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) που με τον Ν.576/77 συμπεριλήφθηκαν στην μέση
βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
β. Οι Τεχνικές και Επαγγελματικές σχολές του Ν.1566/85, που προήλθαν από μετατροπή των ΤΕΣ
και ΤΕΛ του προηγούμενου εδαφίου.
γ. Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που ιδρύθηκαν με τον Ν. 1566/85, και τα οποία
χορηγούσαν απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο. Στις σχολές αυτές αναγνωρίζεται μόνο το 4° έτος
ειδίκευσης (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί) με την προϋπόθεση ο σπουδαστής να έλαβε το πτυχίο.
δ. Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) ά και β΄ κύκλου σπουδών (Ν.2640/98) τα
πτυχία των οποίων είναι ισότιμα με αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ αντίστοιχα.
ε. Οι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Ν. 3745/06).
ζ. Τα Μεταδευτεροβάθμια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
η. Οι Σχολές Ξεναγών
Επισυνάπτονται στην παρούσα πίνακες μέσων επαγγελματικών σχολών με την επισήμανση ότι είναι
πιθανόν να συμπληρωθούν και με άλλες σχολές όταν μας γνωστοποιηθούν από την Γ.Γ.Κ.Α..
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της ημεδαπής
είναι:
• Αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει ασφαλισθεί
σε κανένα φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν έχει αναγνωρίσει τον χρόνο σπουδών
ή άλλο χρόνο σε άλλο φορέα και ότι έλαβε γνώση πως σε περίπτωση μη θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν.3863/10, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση
δεν επιστρέφονται.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώματος από την σχολή
στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης σε αυτήν καθώς και η
συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή θα ζητείται μόνο στην
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή το δίπλωμα).
• Ειδικότερα για τις μέσες τεχνικές και επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές που λειτούργησαν πριν την
ισχύ του Ν.576/77, δεν αρκεί η απόκτηση αποδεικτικού απόλυσης της σχολής αλλά απαιτείται το
πτυχίο που λάμβαναν οι σπουδαστές μετά από συμμετοχή τους σε εξετάσεις στο Υπουργείο
Παιδείας.
• Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά την διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της αλλοδαπής
είναι:
• Αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση (ως ανωτέρω)
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
• Για ανώτερες ή ανώτατες σχολές, Πράξη ή βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την
εκάστοτε αρμόδια - κατά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου -αρχή (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ
κ.λπ).
Για μέσες τεχνικές επαγγελματικές σχολές, Πράξη Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από την εκάστοτε
- κατά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου - αρχή (π.χ. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων (ΕΟΠΠ) κλπ).
• Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας σπουδών για την
απαιτούμενη - κατά τον χρόνο φοίτησης σε αυτό - διάρκεια του προγράμματος σπουδών και την
χορήγηση τίτλου σπουδών, σε επίσημη μετάφραση.
• Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά την διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του συστήματος
ασφάλισης της χώρας εργασίας.
ΤΡΟΠΟΣ εξαγοράς
Το ποσόν εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε μήνα, σε ποσοστό 20% επί του 25πλασίου του
ημερομίσθιου ανειδικεύτου εργάτη, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. (20% Χ 25
ΗΑΕ).
Οι εισφορές της εξαγοράς καταβάλλονται:
• Εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση
15%.
• Σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη
δόση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής, οι δόσεις επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα προσθετά τέλη.
• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς,
παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το Υλ της σύνταξης.
• Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις αν το ποσό
που οφείλεται, από οποιαδήποτε αιτία, δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 Ν.
3863/10 (εγκ. 38/11).
4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τη διάταξη του εδ. Ιστ΄ παρ. 18 αρθρ. 10 Ν. 3863/10 προβλεπόταν «η αναγνώριση του χρόνου
ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το
Δημόσιο».
Με τη νέα διάταξη του εδ. στ΄ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/11 αντικαθίσταται η πιο πάνω πρόβλεψη
και δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης «του χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε
φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να
είναι λιγότερος από ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού μεταξύ περιόδων
ασφάλισης».
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:
Κενό ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά την υπαγωγή για πρώτη
φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης- τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό- ή το Δημόσιο.
Συγκεκριμένα:
1. Κατά τη διάρκεια ασφάλισης στον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης (ΥΕΚΑ).
2. Μεταξύ της ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΕΚΑ. Η
επιλογή του φορέα αναγνώρισης ανήκει στον ασφαλισμένο.
3. Μεταξύ της ασφάλισης σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΕΚΑ και του NAT. Η
επιλογή του φορέα αναγνώρισης ανήκει στον ασφαλισμένο.
4. Μεταξύ της ασφάλισης σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΕΚΑ και Δημοσίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Από τον συνταξιοδοτικό νόμο του Δημοσίου δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου
αυτού στο Δημόσιο.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αναγνώρισης κενού διαστήματος μεταξύ φορέων ΥΕΚΑ και
Δημοσίου, η αναγνώριση είναι δυνατή μόνο εφόσον θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο
φορέα αρμοδιότητος ΥΕΚΑ μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. 3863/10,
ανεξάρτητα αν προηγείται ή έπεται της ασφάλισης του Δημοσίου.
5. Μεταξύ της ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΕΚΑ και αντίστοιχου
φορέα της αλλοδαπής.
- Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε δύο φορείς κύριας ή σε δύο φορείς επικουρικής
ασφάλισης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου στην οποία να δηλώνει ότι: 1. ο χρόνος που επιθυμεί να
αναγνωρίσει δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλον φορέα 2. αν έχει ή όχι
αναγνωρίσει οποιονδήποτε χρόνο σε άλλο φορέα 3. ότι κατά τον χρόνο αυτό δεν ήταν
ασφαλισμένος σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης και 4. έλαβε γνώση ότι αν δεν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν.3863/10, οι εισφορές που θα
καταβληθούν για την αναγνώριση, δεν επιστρέφονται.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής ή, προκειμένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου
συστήματος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης σε αυτό.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Το ποσόν εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε μήνα, σε ποσοστό 20% επί του 25πλασίου του
ημερομίσθιου ανειδικεύτου εργάτη, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. (20% Χ 25
ΗΑΕ).
Οι εισφορές της εξαγοράς καταβάλλονται:
• Εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση
15%.
• Σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη
δόση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής, οι δόσεις επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα προσθετά τέλη.
• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς,
παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το Υλ της σύνταξης.
• Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις αν το ποσό
που οφείλεται, από οποιαδήποτε αιτία, δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 Ν.
3863/10 (εγκ. 38/11).
5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ
Με την διάταξη του εδ. ια΄ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/11 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι
την έναρξη ισχύος του Ν.2510/97 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της
ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που
αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις».
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:
- Η αναγνώριση γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/83, όπως ισχύουν.
- Πριν την ισχύ του Ν.2510/97 τα πρόσωπα που είχαν επικαλεσθεί θρησκευτικές ή ιδεολογικές
πεποιθήσεις προκειμένου, να μην εκπληρώσουν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, υπέστησαν τις
ποινές προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης.
Μετά την ισχύ του Ν.2510/97 (έναρξη ισχύος 1/9/1997) τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίστηκαν ως
αντιρρησίες συνείδησης και καλούνται να προσφέρουν είτε άοπλη στρατιωτική θητεία είτε
εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Με τη νέα διάταξη δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου κράτησης ή
φυλάκισης που εξέτισαν τα πρόσωπα αυτά, πριν την ισχύ του Ν. 2510/97 (προσωρινή κράτηση ή
φυλάκιση).
- Όπως και στην αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για κάθε μήνα φυλάκισης ή
προσωρινής κράτησης αναγνωρίζονται τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα πρέπει - εκτός των άλλων - να δηλώνει ότι ο
ασφαλισμένος αν έχει αναγνωρίσει τον χρόνο κράτησης/φυλάκισης ή οποιοδήποτε άλλο χρόνο σε
άλλον φορέα κύριας ασφάλισης και ότι έλαβε γνώση ότι αν δεν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν.3863/10, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την
αναγνώριση δεν επιστρέφονται.
• Το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης του αντιρρησία
συνείδησης και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής της προσωρινής κράτησης ή
της φυλάκισης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Η εξαγορά γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/83, όπως ισχύουν.
- Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 15%. Σε καμία όμως περίπτωση το ποσό
εξαγοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει
από τον υπολογισμό του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά μήνα επί τους
μήνες αναγνώρισης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι μειώσεις που προβλέπονται από την νέα διάταξη για την αναγνώριση στρατιωτικής
υπηρεσίας (30% & 50%) για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, δεν
ισχύουν για την αναγνώριση του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης.
6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Με τη διάταξη της παρ. 1 άρθρο 41 Ν. 3996/11 προβλέπεται ότι «οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ
δύνανται, μετά από σχετική αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό
διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία
ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ πριν την εγγραφή στα μητρώα αυτών, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ...
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα Μητρώα
ασφαλισμένων των παραπάνω φορέων, για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό με τα παραπάνω θέμα».
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:
- Η διάταξη αναφέρεται σε αποδεδειγμένη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την
εγγραφή στα Μητρώα των Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
διάταξης ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/2007, για τους
οποίους ισχύει το ΠΔ 258/05.
- Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη και μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί
οποτεδήποτε πριν την εγγραφή.
- Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τον συνυπολογισμό του χρόνου αυτού δεν είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση 12 ετών ή 3600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
- Δεν μπορεί να αναγνωριστεί αν:
α. Για το ίδιο διάστημα έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και
β. Με αίτηση του ο ασφαλισμένος έχει λάβει νόμιμα εξαίρεση, για οποιαδήποτε αιτία, από την
ασφάλιση των πρώην ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ για το διάστημα που ζητείται η αναγνώριση.
- Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/1/2011. Ως εκ τούτου, μπορούν να αναγνωρίσουν το
χρόνο αυτό, όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα μετά την ημερομηνία αυτή και θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν. 3863/10.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
- Η εξαγορά του χρόνου γίνεται με την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την εισφορά του
κλάδου σύνταξης της πέμπτης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά ή
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
- Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται:
• Εφάπαξ
• Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από το ήμισι των
αναγνωριζόμενων μηνών (π.χ. 60 μήνες/ 2 = 30 δόσεις).
- Για τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται όπως και για κάθε άλλο σχετικό για την αναγνώριση του
χρόνου αυτού θα εκδοθεί νέα οδηγία μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.
ΟΔΗΓΙΕΣ
- Με την παρούσα αντικαθίστανται οι εγκ. 110/10 και 7/11 της Υπηρεσίας
μας.
- Οι αιτήσεις αναγνώρισης υποβάλλονται στα Περιφερειακά Τμήματα -Γραφεία μαζί με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Αφού εκδοθεί Πιστοποιητικό Χρόνου Ασφάλισης αποστέλλεται το αίτημα με τον ατομικό φάκελο
στο Τμήμα Ασφάλισης & Εσόδων της οικίας Περιφερειακής Διεύθυνσης για να εκδοθεί απόφαση
αναγνώρισης.
- Επί αιτημάτων αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής, θα παραλαμβάνεται το αίτημα με Υπεύθυνη
Δήλωση του ασφαλισμένου ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν με νεότερη
οδηγία της Υπηρεσίας.
- Αιτήματα συνταξιοδότησης που εκκρεμούν προκειμένου να συνυπολογιστεί αναγνωριζόμενος
χρόνος πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα.
- Στο τέλος της παρούσας επισυνάπτονται έντυπα αιτήσεων και αποφάσεων που θα
χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, για την υποβολή αιτημάτων και έκδοση αποφάσεων. Τα νέα έντυπα
θα είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου του Ο.Α.Ε.Ε..
Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. Βουδούρης
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

πηγή: ΝΟΜΟΣ