ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ & ΕΦΕΤΕΙΩΝ

Ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165 25.7.2011) με αντικείμενο τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, με τον οποίο εισάγονται καινοτομίες στην δικαστηριακή πρακτική, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων, αλλά και τροποποιούνται ή συμπληρώνονται διατάξεις με σκοπό τη βελτίωση και την επιτάχυνση της απονομής της πολιτικής δίκης. Από τις τροποποιούμενες διατάξεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες είναι αυτές που αφορούν την καθ’ ύλη αλλά και κατά τόπο αρμοδιότητα, δεδομένου ότι αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια που ίσχυαν για τον καθορισμό του αρμοδίου προς εκδίκαση δικαστηρίου, με αποτέλεσμα αφενός την επιτάχυνση της διαδικασίας, αφού αγωγές που έπρεπε να δικαστούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζονται πλέον από το Ειρηνοδικείο, αλλά και αυτές που έπρεπε να δικασθούν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο (όπου μέσος χρόνος εκδίκασης μιας υπόθεσης είναι τα 3 χρόνια), δικάζονται πλέον από το Μονομελές. Αφετέρου, η τροποποίηση αυτή, περιορίζει κατά ένα ποσοστό και την ταλαιπωρία των πολιτών που κατοικούν σε περιοχές εκτός της έδρας του εκάστοτε Πρωτοδικείου, αφού σε περισσότερες πλέον περιπτώσεις δεν θα χρειάζονται αυτοί να μετακινούνται προκειμένου να υπερασπιστούν τις αγωγές τους ή να καταθέσουν σαν μάρτυρες. Το σημαντικότερο όμως όφελος για τους πολίτες με την τροποποίηση αυτή είναι η μείωση των δικαστικών τους εξόδων,αφού η δικαστική δαπάνη για την εκδίκαση μιας διαφοράς από το Πολυμελές Πρωτοδικείο είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την εκδίκαση της από το Μονομελές, όπως σαφώς η τελευταία είναι μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την εκδίκαση μιας διαφοράς από το Ειρηνοδικείο. Ειδικότερα τα νέα όρια είναι τα εξής :

1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται πλέον α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) (από 12.000 που ίσχυε)  και β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις  αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600 €) ευρώ (από 450€ που ήταν κατά το προισχύσαν δίκαιο).

2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πλέον όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τιςεκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000€) ευρώ, (από 80.000 € που ίσχυε).

Επίσης, με την νέα διάταξη, στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πλέον και οι εφέσειςκατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειας τους.

3. Στην αρμοδιότητα τέλος των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία, δηλαδή για διαφορές αξίας άνω των 120.000 €.

Περαιτέρω, τροποποίηση που αφορά την αρμοδιότητα των δικαστηρίων είναι η εισαγωγή των Μονομελών Εφετείων τα οποία επιφορτίζονται με την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Μονομελών Πρωτοδικείων ενώ η αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου, περιορίζεται στην εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων της περιφέρειας τους.