ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο πέτυχε τη διάσωση ακόμη μίας κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό με την επιτυχία αυτή να έχει ιδιαίτερη σημασία αφού το Δικαστήριο διέγνωσε καταχρηστικότητα στην συμπεριφορά της Τράπεζας.akirosi plistiriasmou
Εν προκειμένω, η τράπεζα προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση δύο ακινήτων του οφειλέτη ενός αποθηκευτικού χώρου αλλά και της κύριας κατοικίας αυτού και προγραμμάτισε κοινό πλειστηριασμό για τα ανωτέρω ακίνητα, έτσι ώστε από το εκπλειστηρίασμα να πληρωθεί η απαίτησή της την οποία προσδιόρισε στο ποσό των 32.000€. Για το πρώτο ακίνητο η τράπεζα προσδιόρισε την τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 42.761,00€ και για το δεύτερο ακίνητο στο ποσό των 184.362,00€.
Κατά της ανωτέρω Έκθεσης κατάσχεσης, ασκήσαμε νόμιμα και εμπρόθεσμα Ανακοπή, προβάλλοντας μεταξύ άλλων λόγων και την καταχρηστικότητα της Τράπεζας αφού με την προσβαλλόμενη Έκθεση Αναγκαστικής Εκτέλεσης δόθηκε η εντολή για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό δύο ακινήτων, με την αξία του πρώτου ακινήτου να έχει εκτιμηθεί από την ίδια για το ποσό των 42.761,00€ – το οποίο και καλύπτει την απαίτησή της, πλειστηριζόμενου ταυτόχρονα και της κύριας κατοικίας του εντολέα μας, με την αξία αυτής να ανέρχεται στο ποσό των 184.362,00€. Συνολικά δηλαδή με τον πλειστηριασμό, η τράπεζα ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 227.123€, ποσό που είναι προφανώς δυσανάλογο με την απαίτησή της προς τον εντολέα μας.
Το δικαστήριο διέγνωσε την ανωτέρω δυσαναλογία και έκρινε ότι : « οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναγκαιότητας ή του ηπιότερου μέσου, όταν η αξίωση του δανειστή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί με άλλο μέσο ασύγκριτα ηπιότερο για τον οφειλέτη, όπως με κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, η αξία των οποίων είναι μικρότερη του αρχικά κατασχεθέντος στοιχείου, αξία βέβαια η οποία καλύπτει την αξίωση του δανειστή, οπότε η επιδίωξη ικανοποίησης αυτής με την απαίτηση και με ζημία του οφειλέτη είναι άκυρη ως καταχρηστική» και « …οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων παραβιάζουν την αρχή αναλογικότητας υπό στενή έννοια, όταν εμφανίζονται σαν μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του, ενώ ταυτόχρονα η απαίτηση που εκτελείται είναι μικρής αξίας και συνεπώς έκδηλη η δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτέλεσης και του σκοπού για τον οποίο αυτό επιβάλλεται»..
Με το ανωτέρω λοιπόν σκεπτικό, το δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3581/2022 Απόφαση καταλήγοντας ότι η επίσπευση και ο συνακόλουθος πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, εμφανιζόμενη ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας για τον οφειλέτη και υπερβαίνουσα τα ανεκτά όρια θυσίας του, προσκρούει στο άρθρο 281 ΑΚ και τυγχάνει υπέρμετρα επαχθής και κατά συνέπεια καταχρηστική ως αντιβαίνουσα ευθέως στην αρχή αναλογικότητας.
Η επισπευδόμενη λοιπόν αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει της προσβαλλόμενης έκθεσης κατάσχεσης κρίθηκε ότι είναι καταχρηστική και ακυρώθηκε όσον αφορά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, διότι το ακίνητο που εκτίθεται σε πλειστηριασμό είναι δυσανάλογα μεγαλύτερης αξίας από την απαίτηση της πιστώτριας και η τελευταία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί από την κατάσχεση και μόνο του αποθηκευτικού χώρου του οποίου η αξία καλύπτει την οφειλή.
Σας προτρέπουμε λοιπόν να επισκέπτεσθε ΑΜΕΣΑ δικηγόρο με την λήψη κατασχετηρίου ή διαταγής πληρωμής προκειμένου να μην χάσετε την ευκαιρία να ασκήσετε τα νόμιμα ένδικα μέσα και να διαφυλάξετε την περιουσία σας.